13
Me kute Jeju mar kute amũ Banabemẽ Xaur ar anor.
Be, Ãxikikam me kute amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio bajakam ne me kwỳbê Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh. Nhym me kwỳbê memã kukràdjà'ã ujarẽnh djwỳnh. Ar idjibê ne Banabemẽ Ximião Nidjêmẽ Ruxumẽ Manaũmmẽ. Krĩraxbê Xirenikam ne Ruxu abatành. Manaũm ne bẽnjadjwỳr raxbê Erodjimẽ ro'ã abatành ne kute o kamy. Ar Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ ne kum amijajburo nhỹ. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ arkum,
—Dja gar imã Banabemẽ Xaur aro aben nhikjê. Ba arỳm ar àpênh djà ny kadjy aro amiptà, ane. Nhym kam ar amijajburo nhỹn Metĩndjwỳnhmã aro à'wỳro nhỹ. Ne kam ar krã'ã aminhikra djin amũ ar ano.
Metĩndjwỳnh Karõ ã kute ar anoro anhỹrkam ne ar arỳm krĩraxbê Xerxij'ỳr tẽ:n kam 'ỳr bôx. Ne kam kàraxkam ngô raxbê pyka kêtkôt tẽ. Apêxtibê Xipre'ỳr tẽ:n kam arỳm 'ỳr bôx. Krĩraxbê Xarami'ỳr ne ar bôx. Ne kam wabin tẽ. Apỹnh mebê idjaer bikprõnh djàkam kàj bê memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho tẽ. Djuão Makôdjwỳ ne ar aprôn o tẽ. Arkum àpênhmã ne ar o tẽ.
Ne kam pykakôt krĩraxbê Papu'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam arỳm me'õbê Bajeju kajpa. Kubê ne mebê idjaer'õ. Ta ne amijo apỹnh mỳjja mar mexo ban me kupênho ban amijo wajangao ba. Ne kam ta amijo Metĩndjwỳnh mar mex ne amijo 'êx ne we kukwakam memã kabẽn jarẽnho ba.
Nãm pyka tãmkam bẽnjadjwỳrmã àpênh ar ba. Bẽnjadjwỳr nhidjibê ne Xedju Paur. Bẽnjadjwỳr krã mexkumrẽx. Banabemẽ Xaur ar Papu'ỳr bôx nhym bẽnjadjwỳr amiwỳr ar ku'uw ne arkum,
—Imã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Ije mar prãm, ane.
Nhym kam Erimanh, kubê ne Bajejuja. Me bakabẽnkam ne gu me ren kum wajanga jarẽ. Nhym be, me bajtem kabẽnkam ne me kum Erimanh jarẽ. Nãm bit kute Paur Ar kubê àptàrmã. Erimanh bit kute õ bẽnjadjwỳr nêje Metĩndjwỳnh kabẽn pytàrmã ne arỳm kabẽno Xaur ar apanho dja.
Nhym Xaur, idji nhikjêbê ne Paur. Metĩndjwỳnh Karõ raxo Paur kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba nhym arỳm wajanga'ỳr akẽx ne kam no tyn omũnho djan 10 kum,
—'Êxnhĩti, axweti, Xatanaj tàmdjwỳ. Nãm me axwe kêt prãm, ga mã amã me kurê. Bẽnjadjwỳr djwỳnh memã 'ã karõ katàtkumrẽx ga kam ga kupa'ã ar memã arẽnho aba nhym me arỳm aman Metĩndjwỳnh kupa'ã amijo ba. Je tô mỳkam ne ga akabẽn punu jao krã'yr kêtkumrẽx? 11 Jakam arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute ajaxwe pãnh ajo bikẽnhmã. Dja ga arỳm ano rãn arngro pumũnh kêt nhym ajã akati krãptĩ apêx, ane.
Nhym totokbê arỳm no rãn kam nokrekam akamàt kô tyk pytĩ. Nhym arỳm me'õ jabej àpênh mõ. Me'õ kute pa 'amỳnh ne o tẽmmã ne mekôt me'õ jabej àpênh mõ. 12 Nhym bẽnjadjwỳr Xedju Paur kute wajanga no rã pumũnhkam arỳm tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx. Nãm anhỹr djwỳnhràm amim,
—E kum, Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã ar kabẽn kukràdjà mexkumrẽx, anen kam tu amim markumrẽx.
Paur Ãxiki 'õdjwỳkam memã Jeju'ã ujarẽnh ne ja.
13 Nhym kam Paurmẽ ro'ã ar tẽmja ar kàraxmã wadjàn nox ne arỳm amipãnh krĩraxbê Papu mẽ. Ne tẽ:n kam arỳm pykabê Papirijkam krĩraxbê Pedji'ỳr bôx. Nhym kam Djuão Makô arỳm ar kangan Djeruxarẽ'ỳr akẽx ne.
14 Nhym kam ar amipãnh krĩraxbê Pedji mẽ. Ne tẽ:n kam pykabê Pidjijkam krĩraxbê Ãxiki 'õdjwỳ'ỳr bôx. Nhym kam arỳm ar'ã pi'ôk ràràr nhym ar arỳm mebê idjaer bikprõnh djàmã wadjàn nhỹ. 15 Nhym me'õ pi'ôk jarẽnho dja. Môjdjê kukràdjàmẽ Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh 'õdjwỳmẽ kabẽn jarẽnho dja. Ne kam arỳm arẽnh pa. Nhym me bikprõnh djàkam bẽnjadjwỳr ar Paurmã kabẽn kadjy memã arẽ. Nhym me amũ abenmã arẽn arỳm kum arẽn kum,
—Bẽnjadjwỳr ar ar amã kabẽn ne ar amã, “Be, akmere ar, ar ajõ aje memã akabẽn jarẽnh prãm jabej arẽ”, ane.
16 Nhym kam Paur arỳm kàjmã dja. Ne memã aminhikra bẽ nhym me arỳm anhikrê. Nhym memã kum,
—Gar abê idjaer ar, ar akunĩ amã Metĩndjwỳnh pyma ar, dja gar ikabẽn ma. 17 Me babê idjaero ba djwỳnhbê ne Metĩndjwỳnh. Nãm arỳm amijo me bakukãmãre pytà. Nhym kam me pykabê Edjitukam ar ba nhym Edjitukam me ja ar meo kubajtemo ba. Nhym kam Metĩndjwỳnh me bakukãmãreo krãptĩ:n o ra:x. Ne kam tỳx me:xkôt arỳm meo kato. 18 Meo kato nhym me kapôt kukritkam ar ba. Nhym me mã kam amikrào ba nhym mã kum me kaprĩn meo ba. Nhym kam me'ã amexbê 40 apêx. 19 Nhym kam Metĩndjwỳnh pykabê Kanaãkam me ar ba tũmjao apêx. Apỹnh me bajtem ba djàribê 7 nhym arỳm memã meo apêx. Ne kam memã me õ pyka nhirê ne memã kungã.
20 Ne kam aben totokmã memã me kute memã axwe pãnh jarẽnh djwỳnh jarẽ nhym me aben kukãm ar meo ba. Nhym kam me'ã amex krãptĩ:o kute 450 pyràk apêx nhym Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhbê Xamuwe me kadjy kato. 21 Nhym kam me amikadjy Metĩndjwỳnhmã bẽnjadjwỳr raxo a'uw. Nhym arỳm memã Xau, Ki kute irja jarẽ. Nhym memã bẽnjadjwỳr'ã amexbê 40 apêx. Xaubê ne Bẽnjamĩn djô'ã me'õ.
22 Nhym kam Metĩndjwỳnh bõm Xau mẽn pãnh arỳm me kadjy Dawi jarẽ nhym arỳm ar meo ba. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm 'ã memã kum,
“Dawi ne ba arỳm kum ikato. Dja ba 'ã kum karõ nhym arỳm katàt ikabẽn kunĩ man kôt ar amijo ba. Djexe ne Dawi dji.” Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane.
23 Ne kam amrẽbê kute me bakukãmãremã arẽnh kôt arỳm tũmràm me babê idjaer kamingrãny kadjy Jeju jano. Dawija tãm djô'ã ne kato. Jejubê ne õ kàjkwa kadjy me utàr djwỳnh. 24 Jeju kute àpênhmo krax kêtri ne Djuão me babê idjaer kunĩ jakren me bamã, “Me amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Ba kam kum ngômã me ajangij”, ane.
25 Ne kam kute àpênh'ã aminhinomã amimẽnh 'ỳr ne me bamã, “Ga me Kritu bôxmã kam amako aba. Djãm ibê tãmwã got? Kati, ibê atemã. Nhym be, itotokbê me'õ bôxja ne raxo kute ijakrenh, kute ijakrenh mexi. Nã bãm te irax ne 'ã inhibôn ije kum parkà 'ãpre bônh prãmje. Be, ãm irax ba ren arỳm kum apê. Nhym be, kati, ãm ingrire. Nãm raxo ijakrenh mex ne.” Nãm ã Djuão memã ane. Nãm ã Paur memã ane.
26 Ne itepã ajte memã kum,
—Be, akmere ar, gar abê Abraão tàmdjwỳ ar, ar akunĩ ar amã Metĩndjwỳnh rax pyma ar. Be, Metĩndjwỳnh arỳm me bamã kabẽn jano. Jeju kute me utàr'ã kabẽn jano. Ba arỳm ar amã kabẽn jarẽnho dja.
27 Djeruxarẽkam me jamẽ kam me bẽnjadjwỳrmẽ ne me kute Jeju raxkôt mar kêt. Amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã arẽ. Me kute Kritu'ã axwe nhôr ne bĩnmã arẽ. Nhym me aben djô'ã kabẽn jarẽnh djwỳnh kabẽn jarẽ. Pi'ôk ràràr kunĩkôt kabẽn jarẽnho mõr tãmtã. Nãm me te arẽn mỳjja'ã kabẽn kute amijakreja mar kêt. Jeju'ã kabẽn kute amijakreja mar kêt. Ne kabẽn jarẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũmràm me kamingrãnyre kute mar kêt rã'ãn arỳm Jeju'ã axwe nhôn bĩnmã arẽ. Amrẽbê: Jeju rwỳk kêtri kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kute arẽnh kôt arỳm tu bĩnmã arẽ. 28 Ne te: kute axwe'õ jabej ne kum kator ne pãnh kute bĩnmã te me kukij nhym axwe kêtkumrẽx. Te Jeju axwe kêt nhym me tu mrãmri kute bĩnkumrẽxmã Piratumã o a'uw. 29 Ne kam amrẽbê: me bakukãmãre kute pi'ôkkam Kritu'ã kabẽn jarẽnh kôt ã Jejuo ane. Kabẽn kunĩkôt me kute o anhỹrmã kôt ne me kamingrãnyre arỳm ã Jejuo ane. Ã Jejuo ane nhym arỳm ty. Ty nhym kam me arỳm pĩte'y kurũm kaban o ruw ne me tyk nhõ kẽnkrekam adjà nhym nõ. 30 Nhym be, Metĩndjwỳnh akubyn o tĩn. 31 Nhym kam kôt ba djwỳnhmã amijo amirĩt ar o ba nhym arỳm 'ã akati krãptĩ apêx. Jeju tyk kêtri ne ar pykabê Garrêja kurũm ro'ã tẽ, Djeruxarẽ'ỳr tẽ. Nãm arkum amijo amirĩto ba nhym kam jakam ar Jeju'ã ujarẽnh ar ba. Ar kute Jeju akubyn tĩn pumũnhkôt memã 'ã ujarẽnh ar ba. Nãm ã Paur memã ane.
32-33 Ne kam itepã memã kum,
—Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: me bakukãmãremã kum, “Dja ba akubyn Krituo tĩn”, ane nhym me aben djô'ã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Me bakamingrãnyrekam Jeju ty nhym Metĩndjwỳnh arỳm akubyn o tĩn. Tãm ne bar ar amã arẽnho dja. 'Ã ne me bakukãmãre amrẽbê: mebê idjaer nhõ me ngrer tũmbê 2'ã pi'ôk no'ôk. Kamã Metĩndjwỳnh arỳm kramã kum,
“Mrãmri abê ikrakumrẽx. Jakam ga arỳm ijo Abãmkumrẽx”, ane.
Kute Kramã anhỹrkôt ne arỳm akubyn o tĩn ne. 34 Nhym amrẽbê: me pi'ôk 'õdjwỳ no'ôk. Kamã Metĩndjwỳnh kute akubyn o tĩn nhym ĩ rerek prãm kêt'ã ajte kum,
“Ije angêt Dawimã ajarẽnh kôt dja ba ã ajo djuw mexo ane”, ane.
35 Nhym me mebê idjaer nhõ me ngrer tũm 'õdjwỳ'ã pi'ôk no'ôk. Kamã ne Dawi Metĩndjwỳnhmã kum,
“Djãm inhĩ rerekmã? Kati. Ba ne ba amexo imex. Kam dja ga ikanga kêtkumrẽx”, ane.
Amrẽbê: me kute pi'ôk no'ôk kôt ne Jeju tyn ĩ rerek kêt ne akubyn tĩn ne. Nãm ã Paur memã ane.
36 Ne kam itepã ajte memã kum,
—Nhym be, djãm Dawi nhĩ rerek kêt? Kati. Dawi tyn arỳm ĩ rerek ne. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ne Dawi kum apê: nhym kam kubêngêt arỳm kubĩ nhym ty nhym me arỳm adjà. Dawi akubyn tĩn kêt nhym arỳm ĩ rerek ne. 37 Nhym be, djãm Jeju nhĩ rerek? Kati. Ĩ rerek kêt. Metĩndjwỳnh kute akubyn o tĩnkam ne ĩ rerek kêt. Nãm ã Paur memã ane.
38 Ne kam ajte memã kum,
—Be, akmere ar, ba ar amã arẽ gar ama. Jeju tyk ne akubyn tĩnkam Metĩndjwỳnh arỳm me axweo aknon mekam ngryk kêt. Ja'ã ne bar kàj bê ar amã idjujarẽnho dja. 39 Môjdjê kute me kute katàt amijo ba'ã memã karõkam kukràdjà gu me te baje mar ne katàt kôt amijo baba prãmje ne kam bajaxwe rã'ã. Nhym be, dja me tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm me axwe kunĩ maro akno. O aknon tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mexkumrẽx ne. 40-41 Amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã kum,
“Ẽ, me atĩn ne ar abari dja ba mỳjja pumũnh kêt nhipêx.
Nhym me te me amã 'ã ajarẽ ga me mar prãm kêtkumrẽx.
Ẽ, me aje ijaprỳ prãm wã dja ga me te aje mỳjja marmã kam ano tyn aku'ên arỳm me biknor tokry djàkam akuno”, ane.
Ga, me kute mar prãm kêtkam me biknor tokry djàkam biknorja pumũ. Kwãrĩk wãnh mekôt ã amijo anhỹr kêt. Ar ga dja gar tu amim Jeju markumrẽx. Nãm ã Paur memã ane.
42 Nhym kam me bikprõnh djà kurũm me kator mõrkam ne me Paur arkum,
—Dja gar amrẽ pi'ôk ràràr mõrkam ajte ar imã me kabẽn ja jarẽ, ane. 43 Nhym arỳm me bimànhkam me krãptĩ Paurmẽ Banabe arkôt tẽ. Mebê idjaermẽ me bajtem kute mebê idjaer kukràdjà mar ne kôt kute amijo bajamẽ ne me arkôt tẽ. Nhym ar memã kabẽn ne memã kum,
—Metĩndjwỳnh ta kum ar akaprĩkumrẽx* Dja gar tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêt, ane.
44 Nhym kam ajte pi'ôk ràràr nhym me ajte ar'ã akuprõ. Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn marmã ne krĩrax wãkam me kunĩ ar'ã akuprõ. 45 Nhym mebê idjaer kwỳ arỳm ar'ã me krãptĩja pumũn arỳm me'ã ngry:k ne. Ta te kute uràk prãmje arỳm Paur japrỳo kumex.
46 Nhym kam Paurmẽ Banabe arkum me uma kêt ne memã kabẽn ne memã kum,
—Me abê idjaerkam bar ije me akumrẽxmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh prãmkumrẽx. Be, jakam ne ga me aminhirôbê kabẽn mẽn kam amim, “Djãm Metĩndjwỳnhkôt itĩn rã'ãmã? Kati. Ja ne imã kĩnh kêt”, ane. Kam dja bar arỳm memã idjujarẽnh kadjy me bajtem'ỳr amijo akẽx ne. 47 Metĩndjwỳnh kute pi'ôk kôt ar imã me bajtem'ã karõ kôt dja bar ã amijo ane. Kamã ne Kritumã kum,
“Ga, akamàt kô tykkam me kute mỳjja pumũnh kêt ne mrãnh punuja pumũ. Nhym me kute memã pry kurwỳ nhym me arỳm irãkam katàt mrã. Me bajtemdjwỳ ne me mrãnh punun axwe. Ga dja ga memã ikabẽn jarẽ.
Ja kadjy ne ba arỳm ajano. Dja me amim ikabẽn man arỳm gadjwỳ ama. Aje me axwebê me utàr djwỳnh dja me ama. Aje pyka kunĩkôt me axwebê me utàr kadjy ne ba ajano.”
Nãm ã Kritumã ane. Ar badjwỳ ne bar arỳm kabẽnkôt me bajtemmã akẽx ne. Nãm ã Paur memã ane. 48 Nhym me bajtem kute ar markam arỳm kĩnhkumrẽx ne abenmã kum,
—Metĩndjwỳnh kabẽn mexkumrẽx. Metĩndjwỳnh kabẽn mexkumrẽx, ane. Ne kam Metĩndjwỳnh kute me kêtri amijo me utàrja, kute kôt tĩn ne ar ba rã'ã kadjy amijo me utàrja arỳm tu amim Jeju markumrẽx ne.
49 Nhym kam me pykaja kunĩkôt arỳm memã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn jarẽnho ba. 50 Nhym mebê idjaer arỳm Paurmẽ Banabe ar'ã memã apnê. Me nire kwỳ rũnh kute mebê idjaer kukràdjà mar ne kôt amijo bajamã ne me ar'ã apnê. Ne me my bẽnjadjwỳrdjwỳmã ar'ã apnê. Krĩraxbê Ãxikikam me jamã apnê. Nhym kam me ari memã ar kurêtuw. Ne arỳm amibê ar kujate. 51 Nhym ar kute me kangao amirĩt kadjy mebê amiparkà'ã me õ pyka ka'u. Ne kam amũ krĩraxbê Ikôni'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n arỳm 'ỳr bôx. 52 Nhym Jejukôt me ba djwỳnh arỳm kĩnhkumrẽx ne. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm raxo me kadjwỳnhbê nhỹn ar meo ba.
* 13:43 Djãm me ta ne me axwe kêt nhym pãnh kum me kaprĩ Kati. Me ta te axwe kêtmã nhym ta arỳm tu kum me kaprĩ.