4
Pedru me rũnh krãptĩmã Jeju'ã ujarẽnh.
Nãm ar memã kabẽno dja nhym me rũnh arỳm ar'ỳr bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh ar'ỳr bôx. Metĩndjwỳnh nhõ kikreti nêje ku'ê djwỳnho ba djwỳnhjadjwỳ mekôt ar'ỳr bôx. Mebê xadjudjêumẽ mekôt ar'ỳr bôx. Pedru ar kàj bê memã Jeju tyk ne akubyn tĩn'ã ujarẽnho dja. Ne kam ajte kàj bê me kute amim Jeju mar tykja kunĩ akubyn tĩn'ã ujarẽnho dja. Jeju akubyn tĩn kôt me tĩn'ã ujarẽnho dja. Kam ne me rũnhja ngry:k ne arỳm ar'ỳr bôx. Nãm me ar'ỳr bôx ne arỳm aro tỹm ne ar pa 'amỳn aro tẽn Ar kubê ijê. Arỳm me'ã akamàt 'ỳr. Nhym kam me akati kadjy Ar kubê ijê. Nhym be, me kute Ar kubê ijê kêtri ne me kute ar kabẽn marja krãptĩ: arỳm tu amim Jeju markumrẽx. Õbê me kute tu amim markumrẽxjamẽ ajbir me krãptĩjamẽ ne me abenã mẽnhkam krãptĩ:kumrẽx. Me my ne mebê 5.000.
5-6 Nãm me akati kadjy Ar kubê ijê nhym kam me'ã akati nhym me rũnh ar'ã akuprõ. Mebêngêtmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ ar'ã akuprõ. Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxbê Ananh mekôt nhỹ. Nhym Kajbajmẽ Djuãomẽ Arexãrimẽ Ananh nhõbikwa kunĩ ar'ã akuprõ. Me rũnh ja ne me krĩraxbê Djeruxarẽkam ar'ã akuprõ. Nhym me arỳm aro katon me ipôkri ar kudja. Nhym kam me ar kukij ne arkum,
—Mỳj me'õ kukwakam ne gar mrãnh kêtjao mex? Mỳj ne idji kute? ane.
Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ arỳm raxo Pedru kadjwỳnhbê nhỹn ar o ba. Nhym kam memã kum,
—Mebê idjaerkam me abẽnjadjwỳrmẽ ar abêngêt ar, mỳjkôt ne bar imã me'õ punuja kaprĩn o mex ga me abej ar ikukij. 10 Dja bar me amã arẽ ga me ama. Me gamẽ mebê idjaer kunĩ dja ga me ikabẽn ma. Nadjarekam Jeju Kritu, me aje pĩte'y'ã nhôr ne bĩn nhym Metĩndjwỳnh akubyn o tĩnja. Jeju ja kukwakam ne me'õ mrãnh kêtja arỳm mex. Mex ne me anhipôkri dja ga me arỳm omũ. 11 Amrẽbê: ne me bakukãmãre Jeju'ã ajarẽn memã kum,
“E kum kẽn ja ne me kute kikreo ãm djwỳnhja kute kikremã armã te omũn bõm kumẽ.
Kẽn ja ne arỳm kute kikremã o kajpar, kum o kajpar tỳxi.”
Nãm ã me bakukãmãre memã anen arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Me aje kikreo ãm djwỳnhwã pyràk. Amã Jeju kurê nhym arỳm kute kẽnwã pyràk ne arỳm kàjkwa djwỳnhkam me bakunĩmã nhỹ. 12 Djãm ikrebê me'õ kute me bajaxwebê me bapytàr? Arkati. Me'õ kute me bapytàr kêtkumrẽx. Mrãmri ne kute me bapytàr kadjy Metĩndjwỳnh memã Jeju pydji jarẽ. Nhym pyka kunĩkôt me bakadjy me'õdjwỳ kêtkumrẽx. Nãm ã Pedru memã ane.
13 Be, Pedrumẽ Djuão ar memã kabẽnkam me rũnh abenmã kum,
—E kum, arkum gwaj bapyma kêtkumrẽx. Be, ar kute me bakukràdjà mar kêt, ar kajgo mexi. Mỳj got ar nẽn ã kabẽn mexo ane, ane. Ne kam arỳm ar kuman abenmã kum,
—Be, ar Jejukôt ba tũmkam ne ar ã kabẽn mexo ane, ane. 14 Nhym ar kute me'õo mexjadjwỳ ar ro'ã dja nhym me omũ. Ne te kute abenmã, “Nãm ar 'êx”, anhỹr prãmje.
15 Ne kam me rũnh me bikprõnh djà nêje ar ano nhym ar tẽ. Nhym me ar kàxã aro aben maro nhỹ. 16 Ne abenmã kum,
—Mỳj dja gwaj ar on? Me kute Metĩndjwỳnh raxmã kator kadjy ar mrãmri mỳjja pumũnh kêt raxja nhipêx. Me'õ punu mex nhym ar arỳm o mex. Nhym Djeruxarẽkam me ja kunĩ arỳm omũ. Kam gwaj baje te memã, “Nãm ar 'êx”, anhỹr prãmje. 17 Be, gwaj ar kangrônh tỳx gê ar ajte Jeju'ã ujarẽnh kêt. Gêdja amũ me bu'ã me wã mar kêt. Nãm me ã abenmã ane.
18 Ne kam amiwỳr ar ku'uw nhym ar bôx nhym me arkum,
—Kwãrĩk wãnh ajte Jeju kukwakam memã kabẽn jarẽnh kêt. Ne kwãrĩk wãnh 'ã memã adjujarẽnh kêt, ane. 19 Nhym Pedrumẽ Djuão ar memã kum,
—Be, mỳj dja bar nẽ? Metĩndjwỳnh kute ar imã ar imex jarẽnh kadjy mỳj dja bar nẽ? Djãm me akabẽnkôt ar ije Jeju'ã idjujarẽnh kêtmã? Nàr kon, djãm Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar ije Jeju 'ã idjujarẽnhmã? Me gadjwỳ amikadjy ama. 20 Be, ar ije Jeju akubyn tĩnkôt omũnh ne ar ije kabẽn mar. 'Ã dja bar bir idjujarẽnhkumrẽx ar iba. Te 'ã idjujarẽnh kêtmã, ane.
21 Nhym kam me ajte ar kangrôn arkum ire nhym ar arỳm mã tẽ. Me rũnh ne me te: kute aro aben mar nhym me kute mỳj ar axwe'õ pãnh kute aro bikẽnhmã. Ar kute me'õo mexkam ne me kàtàm kunĩ Metĩndjwỳnhmã ra:x jarẽn kum ar kĩnh. Me rũnh ren aro ajkẽ nhym ren bu'ã me kàtàm ren kum me kurê. Kam ne me rũnh te: kute aro bikẽnhmã. 22 Be, te me'õ jakryja abatành mex nhym ar arỳm o mex. 'Ã amexbê 40 nhijukri ne ajte amex rã'ã arỳm 'ã apêx nhym ar o mex. Djã ne me mỳjja ja'õ pumũ? Arkati.
Me kute Jeju mar kute Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnh.
23 Nãm me rũnh Pedrumẽ Djuão arkum ire nhym ar mã tẽn kam arỳm aminhõ me ja'ỳr bôx. Ne kam me rũnh kute arkum kabẽn kôt memã arẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ kabẽn kôt arẽ nhym me arỳm kuma. 24 Ne kam axikôt Metĩndjwỳnhmã kabẽn ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, abê Metĩndjwỳnh. Ga ne ga kàjkwa nhipêx ne pyka nhipêx ne ngô raxbê pyka kêt nhipêx ne kam mỳjja ar baja kunĩ nhipêx. 25 Be, anhõ àpênh Dawi ne akukwakam memã kum,
“E kum, mỳkam ne apỹnh me ba djàkam me bajtem àkrêo kumex? Mỳkam ne me amim mỳjja'ã karõ kajgoo kumex?
26 Pykakam me bẽnjadjwỳr rũnh ar arỳm kàjmã dja. Kute Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê àptàrmã arỳm kàjmã djan itepato abeno akuprõ.
Õ Kritudjwỳ me arỳm kute kubê àptàrmã kàjmã dja. Me õ Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê àptàrmã kàjmã dja.”
Nãm ã me bakukãmãre Dawi ane. 27 Be, Bẽnjadjwỳr djwỳnh, mrãmri ne Dawi kabẽnkumrẽx. Arỳm ne me kute Jejubê àptàrmã akuprõ. Akra Jeju ne amexo mex. Ga ne ga arỳm 'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. Nhym Erodjimẽ Põxu Piratumẽ apỹnh me ba djàkam me bajtemmẽ mebê idjaermẽ me kunĩ kute kubê àptàrmã arỳm abeno akuprõ. 28 Ga ne ga amrẽbê me kêtri arỳm amim me'ã karõn amybỳm meo aba. Meo aba: nhym kam me arỳm ã Jejuo ane. 29 Me kute Jejubê àptàrmã akuprõ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh, jakam dja ga me kute ar ikangrônhja ma. Ne kam ar imã itỳx jadjà bar imã me uma kêt ne me kunĩmã akabẽn jarẽ. Ar ibê anhõ àpênh. 30 Dja ga ar imã tỳx jadjà bar me punuo mex ne akra kukwakam me aêrbê mỳjja pumũnh kêt nhipêx. Me te kute mỳjja marmã kam no tyk ne ku'ên araxmã kator kadjy bar mỳjja pumũnh kêt nhipêx. Akra ne mexti:ren axwe kêtkumrẽx, ane.
31 Nãm me Metĩndjwỳnhmã kabẽn pa nhym me bikprõnh djà arỳm amingrẽk ne. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm me ĩ pỹnhkôt raxo me kadjwỳnhbê nhỹn ar meo ba. Nhym me arỳm kum me uma kêt ne memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ.
Me kute abenmã õ mỳjja nhõr.
Kar 2.42
32 Nhym kam me kute amim Jeju mar krãptĩ: kum aben jabê. Me ĩ pỹnhkôt kum aben jabên kum Jejuo kĩnh prãm. Ne aminhõ mỳjja kunĩo aminhõ kêt ne amikutã abenmã kwỳ ngã. 33 Nhym Jeju kute ar anorja mã memã kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju akubyn tĩn. Ar ba ne bar tĩnkôt omũ, anen mã memã 'ã ujarẽnh ar ba. Metĩndjwỳnh ne arkum tỳx jadjà nhym ar tỳ:x ne memã 'ã ujarẽnh ar ba. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm tu me kunĩmã ukaprĩ jadjà nhym me arỳm ukaprĩ:kumrẽx. 34 Nhym kam me'õ kum mỳjja'õ prãm kêtkumrẽx. Mỳkam? Bir, apỹnh me ĩ djàri ne me õ pyka nàr õ kikre. Ne kam aben totokmã amũ memã kungã. Ne kam pãnh amim pi'ôk kaprĩ byn o tẽn 35 mã Jeju kute ar anorjamã kungã. Nhym kam ar mã me õ mỳjja kêtmã pi'ôk kaprĩ ngã. Me õ mỳjja kêt kôt memã kungã nhym me kam o mã amim mỳjja jamỳ. Ne kam me'õ kum prãm kêt.
36 Kamã ne me'õ nhidjibê Jôdje. Jeju kute ar anorja ne kum idji ny jarẽ. Kum Banabe jarẽ. Me kaprĩreo kĩnh djwỳnh'ã ne ar kum idji jakren kum arẽ. Kubê ne mebê Rewi'õ. Apêxtibê Xiprekam ne abatành djà. 37 Banabe ne arỳm õ pyka. Ne kam pãnh kadjy arỳm amũ memã kungã. Ne kam amim pi'ôk kaprĩ byn o tẽn arỳm Jeju kute ar anorjamã kungã. Nãm arkum 'êx kêt ne arkum kungã.