6
Bãmmẽ kramẽ abenã memã karõ.
Kor 3.20
Jakam ne ba me aprĩremã 'ã karõ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽnkôt dja gar abãmmẽ anã kabẽn man ar kabẽn kôt ar amijo aba. Ja ne mex. 2-3 Mỳkam? Bir, amrẽbê: Metĩndjwỳnh me bakukãmãremã kum,
“Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma.”
Nãm ã memã anen kam kôt memã mỳjja mex jarẽn memã kum,
“Kam arỳm adjumar mex ne kribêm pykakam ar aba”, ane.
Metĩndjwỳnh kute memã 'ã karõkôt kukràdjà ne ja. Kukràdjà kumrẽx kute kôt memã mỳjja mex jarẽnh ne ja. Kam dja gar mar tỳx ne.
Ne ar amy, ar ajabatànhwãdjwỳ, ar amã ne ba 'ã karõ. Kwãrĩk wãnh akra arkum amikurê'uk kêt. Ari arkum adjàkrêo kum amikurê'uk kêt. Ar ga dja gar akumrẽx amijã Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn man arỳm katàt kôt ar amijo aba. Ne kam kôt axwe nêje ar akren kam mrãnh mex'ã arkum karõ. Dja gar ã akra aro ane gê ar akôt Metĩndjwỳnh kôt ar amijo ba.
Bẽnjadjwỳrmẽ õ àpênhmẽ abenã memã karõ.
Kor 3.22; Xim k 6.1; Xit 2.9; Ped k 2.18
Ar akwỳ ne me arỳm amim ar apa 'amỳ gar memã adjàpênh tỳx kajgo ar aba. Ar amã ne ba ikabẽn. Dja gar pykakam ar anhõ bẽnjadjwỳr kabẽn ma. Ar anhõ bẽnjadjwỳr raxmẽ uma dja gar aman kum adjàpênh katàt. Kute mrãmri ne Kritumã ar adjàpênh pyràk dja gar ã kum adjàpênho ane. Djãm ar aje anhõ bẽnjadjwỳr ỹtãbit kum adjàpênh katàtmã? Kati. Ar amã kàxkamdjwỳ dja gar amim,
—Kati, Kritumã ne ba apê. Kam dja ba Metĩndjwỳnh kabẽn kôt mrãmri pykakam inhõ Bẽnjadjwỳrmã idjàpênh katàtkumrẽx. Dja ba kabẽn man kum idjàpênhkam ikĩnh. Nã bãm kute pykakam memã idjàpênh pyràk. Nhym be, kati. Kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã ne ba apê, ane. Dja gar ã amim anen kam kum adjàpênhkam akĩnh.
Mỳkam? Bir, ar akwỳ apa 'amỳnh aje me kabẽn kôt adjàpênh tỳx kajgo ar aba. Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju kute aparmã ar adjàpênh pumũnh. Ar adjàpênh mex kôt dja ar amã o pãnh mex. Nàr ar akwỳ apa 'amỳnh kêtwã ne ar ga gar adjàpênh ar aba. Me kute ar amã o pãnh kadjy gar adjàpênh ar aba. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute ar adjàpênh pumũnh. Ar adjàpênh mex kôt dja ĩ ar amã o pãnh mex. Me akunĩ adjàpênh mex kôt dja ta amã o pãnh mex. Tãm ne gar amrẽbê ama.
Ne bẽnjadjwỳr ar, ar aje amim me pa 'amỳnh nhym me ar amã àpênh kajgo ar bawã ar amã ne ba ikabẽn. Dja gar ije ajbir ar anhõ àpênhmã ikabẽn jarẽnhja ma. Ikabẽn kôt ar gadjwỳ ar anhõ àpênhmã amex. Kwãrĩk wãnh aje meo abikẽnhmã me kangrônho aba kêt. Djãm bẽnjadjwỳr'ã apydji? Kati. Ar gadjwỳ ne kàjkwakam ar anhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnh. Tãm ne ba ar amã arẽ gar amrẽbê aje mar. Ta ne kum me'õ pyma kêtkumrẽx.
Metĩndjwỳnh nhõ kàxo kubẽkà'ã ujarẽnh.
Rô 16.20; Tex k 5.8; Xij 4.7; Ped k 5.8
10 Akmere àpnhĩre ar, ije ar amã arẽnho ino rer kadjy ne ja. Bẽnjadjwỳr djwỳnh tỳ:xi. Atỳx kadjy gora amim maro aba nhym arỳm ar amã atỳx jadjà. 11 Me karõ punu nhõ bẽnjadjwỳr kute gwaj bamã 'êx ne gwaj banoo biknor prãmkumrẽx. Dja gar amijã ano tỳx ne arek kubê dja nhym arỳm ar anoo biknor kêt. Arek kubê ar adjãm ne aje kangõnh kadjy dja gar aminêje Metĩndjwỳnh nhõ kàxo kubẽkà jangjê, kute gwaj bamã kàxo kubẽkà nhõr kunĩja aminêje angjê.
12 Mỳkam dja gar angjê? Bir, djãm me ĩ, gwaj baje me omũnhja ne gwaj baje aminêje me kangõnhmã? Kati. Me karõ punu pumũnh kêtja. Apỹnh me axwe nhõ bẽnjadjwỳr ja ne gwaj baje aminêje me kangõnhmã. Apỹnh me karõ punu, me rũnh 'itỳx ja ne gwaj baje aminêje me kangõnhmã. Pykakam me axwe prãmja ne me kute mrãmri ne akamàt kô tykkam me mrãnh punuja pyràk. Me ja nhõ bẽnjadjwỳr ne gwaj baje aminêje kangõnhmã. Kàjkwakam me karõ jaxwe ar baja. Me karõ punu ja ne gwaj baje aminêje me kangõnhmã. 13 Kam, dja gar aminêje Metĩndjwỳnh nhõ kàxo kubẽkà kunĩ jangjê. Dja aje me kangõnh nhõ akati awỳr bôx ga mebê atỳx ne me kangõnho dja. Ne kam arỳm meo apan me kujate. Kam dja ga arek mebê adjãm tỳx rã'ã.
14 Be, mỳj dja mebê ar anhõ kàxo kubẽkàja kute gar aminêje angij? Bir, ajêxnhĩ kêt ne akabẽnkumrẽx. Ajêxnhĩ kêt kadjy ne ar anhõ kàxo apre djà. Ga, krãkamngônh kàxo pre djào kute kà janênh tỳxja pumũ. Kute o kàxo kubẽkàja kunĩ janênh tỳx nhym arỳm 'ã rorok kêt. Ar gadjwỳ ar aje apre djào amikrax pre mãn pràbê ajêxnhĩ kêt ne akabẽnkumrẽx. Akabẽn kajgo kêt ne arek me karõ punu kangõnho dja. Nhym kam me te kute Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽxmã.
Metĩndjwỳnh kabẽnkôt dja gar katàt ar amijo aban ajaxwe kêt. Akatàt jabê ne anhõ kàxo anhinôkà. Ga, krãkamngônh kute kurê djwỳnhbê amipytàr kadjy kute kàxo inôkà jangjênhja pumũ. Ar gadjwỳ ar aje kàxo ar anhinôkà jadjàr mãn pràbê ajaxwe kêt ne Metĩndjwỳnhmã akatàt. Ne arỳm me karõ punubê amipytàn aminêje kangõnho dja.
15 Ar prĩne 'ã ujarẽnh nyja ma. Aje 'ã ujarẽnh ny mar jabê ne ar aparkà tỳx. Ga, krãkamngônh kute parkà tỳx jangjênhja pumũ. Kurê djwỳnh'ỳr prõt ne kute amiparo bikẽnh kêt kadjy ne kute parkà tỳx jangjênh. Ar gadjwỳ ar aje ar aparkà tỳx jadjàr mãn pràbê dja gar Kritu'ã ujarẽnh ny kôt adjumar mexja prĩne aman arỳm me'ỳr mrãn memã arẽ. Dja gar memã arẽn arỳm o aminêje me karõ punu kangõnho dja nhym me te: kute Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽxmã.
16 Dja gar kam tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx. Aje tu amim markumrẽx jabê ne ar anhõ kàxo kruwbê àptàr djà. Ga, krãkamngônh kute kruwbê àptàr kadjy kute amỳnhja pumũ. Ar gadjwỳ ar aje anhõ kruwbê àptàr djà byr mãn pràbê tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx. Tu amim markumrẽx ne arỳm arek me karõ jaxwe nhõ kruwbê adjàptàro dja. Aje tu amim markumrẽx jao dja ga õ kuwyo kruw kunĩbê aptàn mã pa. Me kabẽn punu, apỹnh me kaprĩ djàri, apỹnh me tokry djàri ne kubê me karõ jaxwe nhõ kuwyo kruwja. Ar aje tu amim markumrẽxjao dja gar mã pa. Nhym me te: kute Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽxmã.
17 Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm kute amim ar apytàrkumrẽx. Ja dja gar tu amim markumrẽx. Jabê ne ngônho ar akrãdjê. Ga, krãkamngônh kute amikrã pytàr kadjy kute ngônho krãdjê turja pumũ. Ar gadjwỳ ar aje ngônho akrãdjê tur mãn pràbê tu amim ja markumrẽx. Mrãmri Metĩndjwỳnh arỳm kute amim ar apytàrkumrẽxja markumrẽx. Ne kam arek me karõ punu kangõnho dja nhym me arỳm te kute Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽxmã.
Dja gar ajte prĩne Metĩndjwỳnh Karõ kabẽn man memã arẽ. Aje kabẽn mar jabê ne ar anhõ kàxdjwa kajgo. Ga, krãkamngônh kute kurê djwỳnho àpanh kadjy kute õ kàxdjwa kajgo jamỳnhja pumũ. Ar gadjwỳ ar aje ar anhõ kàxdjwa kajgo byr mãn pràbê prĩne Metĩndjwỳnh Karõ kabẽn man memã arẽ. Ne arỳm me karõ punu kangõnho dja nhym me arỳm te kute Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽxmã.
18 Dja gar kam Metĩndjwỳnhmã akabẽno aba. Kum mỳjja kunĩo a'wỳ. Akati kunĩkôt kum ar akabẽn jarẽ. Aje Metĩndjwỳnh Karõ mar'ã ar amã djukanga kêt gê prĩne ar ajo ba mex. Prĩne kute ar ajo ba mexkam mã Metĩndjwỳnhmã akabẽn jarẽ. Kum Jeju nhõ me ja kunĩo a'wỳ. Ar ano tỳx ne amã djukanga kêt ne meo a'wỳ.
19 Badjwỳ kum ijo a'wỳ gê ijamak'ỳr kabẽno bôx ba gop imã me uma kêt ne memã kabẽn jarẽ. Me krãptĩ kute Kritu'ã ujarẽnh ny mar kêt rã'ã. Ba gop me kunĩmã arẽnho amirĩtkumrẽx gê 'ã ujarẽnh ny memã amirĩtkumrẽx. 20 Ba ne ba Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽnkôt memã 'ã ujarẽnh ny jarẽnho iba nhym me arỳm kàxiràx jao idjuwpre. Dja gar kum ijo a'wỳ gê me te arỳm idjuwpre ba gop imã me uma kêt ne memã arẽnhkumrẽx ne gop mrãmri kabẽnkôt ibê 'ã idjujarẽnh djwỳnhkumrẽx ne memã arẽnhkumrẽx.
21-22 Xikiku ne ba arỳm ar amã ano. Imã gwaj bakamy Xikiku jabêkumrẽx nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã àpênh katàtkumrẽx ne 'ã ukanga kêtkumrẽx. Ba arỳm ar amã ano. Gêdja ar awỳr bôx ne arỳm ijã ar amã ajarẽ. Mỳjja kunĩ'ã ar amã ajarẽ gar arỳm iman arỳm ikam adjumar punu kêt ne akĩnh.
23 Metĩndjwỳnhbê ne me Babãm. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar ar aje abeno akamywão djuw mex gar adjumar mex ne amã aben jabêkumrẽx ne tu amim ar markumrẽx. 24 Ar amã Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu jabêkumrẽx ne 'ã adjukanga kêtja gê ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.* Tãm ne ja.
* 6:24 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.