Makô memã Jeju'ã ujarẽnh ne ja.
Makôdjwỳ ne prĩne Jeju'ã ajarẽ. Arỳm abatành ne kute memã amijo amirĩt'ã pi'ôk ja nhipêxmo krax ne 'ã ujarẽnh tẽn tyk ne akubyn tĩn ne àbir djàmã kumẽ. Nãm Paurmẽ Pedru arkôt mrã. Nhym Pedrudjwỳ Makôo õbikwa nhym ô'ã prĩne gwaj bamã Jeju'ã pi'ôk no'ôk ne.
1
Djuão kute Jeju kutêp me akre'ã ujarẽnh kadjy ne ja.
Mat 3.1-12; Ruk 3.1-18; Dju r 1.19-28
Ba ibê Makô ne ba pi'ôkkam me amã ikabẽn jarẽ. Me ujarẽnh ny kraxkôt ne ba me amã arẽ. Jeju. Kubê ne Metĩndjwỳnh Kra. Metĩndjwỳnh arỳm 'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. Jejubê Bẽnjadjwỳrbê kumkatikôt ne me kum Kritu jarẽ. Idjaij ne amrẽbê Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn. Kabẽnkam ne Metĩndjwỳnh Kramã kum,
“Ota ba akukãm ajã ujarẽnh djwỳnh'õ jano kute akutêp me akre nhym me kute mar ne adjwỳnhràm axwemã irern katàt kute amijo bamã.
Kute mrãmri ne me kute me bẽnjadjwỳr rũnh kutêp katàt pry jadjwỳrja pyràk”, ane.
Ne ajte me bakukãmãremã kum,
“Me'õ dja kapôt kukritkam memã kabẽn ne. Kàj bê dja me akren memã kum,
‘Me apa. Ẽ, on Bẽnjadjwỳr djwỳnh kutêp wãnh ajaxwemã anhiren katàt amijo aba.
Kute mrãmri ne me kute bẽnjadjwỳr rũnh kutêp pryo mex ne kute kum katàt pry jadjwỳrja pyràk’, ane.
Dja ã me'õ Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã memã ane.”
Nãm ã Idjaij me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym kam me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm 'ỳr o bôx nhym Djuão arỳm kato. Me bakamingrãnyrekam katon arỳm abatành ne. Abatành ne arỳm ã Kritu kukãm memã ujarẽnh ar bao ane. Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãremã 'ã ujarẽnh kôt arỳm katon ã wỳnhràm ar me akreo bao ane.
Nãm kapôt kukritmã kato. Katon arỳm ngômã me angjênh ar o ban ar me akreo ba. Nãm memã kum,
—Me ga ne ga me ajaxweo aba tũm. On me amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx. Dja ga me ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm me ajaxwe maro aknon arỳm ngryk kêt. Ba kam arỳm Metĩndjwỳnhmã ngômã me ajangij. Nãm ã memã anhỹr ar o ba.
Nhym kam pykabê Djudêjakam me jamẽ krĩraxbê Djeruxarẽkam me jamẽ aben totokmã Djuão'ỳr ban bôxo dja. Bôx ne tu me ipôkri amijaxwe kôt amijarẽn kum,
—Be mrãmri, ba ijaxwe: ar iba. Arỳm imã kĩnh kêt ne wãnh kum inhire, ane.
Nhym Djuão arỳm ngô raxbê Djodãokam Metĩndjwỳnhmã ngômã me kunĩ jangij.
Be, Djuão ne mry jabatànhbê kameru kĩ nhipêxo kubẽkà jangij ne mry kào amikrax pren mỳjja kute krytkanhê pyràk kun menh kangôo ikõ.
Nãm kàj bê memã Jeju'ã ajarẽn memã kum,
—Itotokbê ne me'õ bôxmã. Me'õ tãm ne raxo kute ijakrenh, kute ijakrenh mexi. Nã bãm te irax ne 'ỳr ibikamẽnh prãmje. Nã bãm te irax ne 'ã inhibôn ije kum parkà 'ãpre bônh ne o itẽm prãmje. Be, ãm irax ba ren arỳm kum apê. Nhym be kati. Ãm ingrire. Nãm raxo ijakrenh mex ne. Tãmja ne arỳm bôx 'ỳr. Ba ne ba ngômãbit me ajangij. Djãm tãmwã kute ngômã me ajangjênhmã? Kati. Tãm dja bôx ne kam me awỳr Metĩndjwỳnh Karõ jano. Nãm ã Djuão memã ane.
Kute ngômã Jeju jadjàr'ã ujarẽnh kadjy ne ja.
Mat 3.13-17; Ruk 3.21-22
Nhym kam pykabê Garrêjakam krĩraxbê Nadjare. Kurũm arỳm Jeju tẽ. Tẽ:n kam arỳm Djuão'ỳr bôx. Nhym kam arỳm ngô raxbê Djodãokam ngômã Jeju jadjà, Metĩndjwỳnhmã adjà. 10 Nhym arỳm ngô kurũm kator tẽ nhym aêrbê kàjkwa abenbê ajkij nhym arỳm omũ. Nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute tut pyràk 'ã ruw. Me kute omũnh kadjy ne amijo tut pyràk ne 'ã ruw. 11 Nhym arỳm kàjkwa kurũm Metĩndjwỳnh Jejumã kabẽn ne kum,
—Mrãmri abê ikrakumrẽx. Imã ajabê:kumrẽx. Ba akam ikĩnhkumrẽx, ane.
Xatanaj kute axwe'ã kum àpnênh kadjy ne ja.
Mat 4.1-11; Ruk 4.1-13
12 Ne kam adjynkêt ne Metĩndjwỳnh Karõ kabẽno amũ Jeju kujaten kapôt kukritmã o mõn o bôx ne ipôkri o ba. 13 Nhym kapôt kukritkam rop mõr djàkam ar ba. Nhym kam me axwe nhõ bẽnjadjwỳrbê Xatanaj te kute axwe'ã Jeju mẽnhmã kum àpnênho dja nhym 'ã akatibê 40 apêx. Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh arỳm Jeju'ỳr bôx ne o djuw mex.
Jeju kute amikôt ar 'wỳr kadjy ne ja.
Mat 4.12-22; Ruk 5.1-11
14 Nhym kam Jeju arỳm tẽ. Tẽ:n pykabê Garrêjakam bôx. Me arỳm kute Djuãoo tỹm ne kubê ijêkam ne Jeju kam bôx. Bôx ne kàj bê memã ujarẽnh ny jarẽnho ba. 15 Nãm memã kum,
—Be, Metĩndjwỳnh kute amrẽbê me bakukãmãremã arẽnh kôt arỳm õ akati bôx 'ỳr. Kute amim me utàr ne ar meo ba 'ỳr. Me on amikam akaprĩren wãnh ajaxwemã anhiren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx ne tu amim ujarẽnh ny markumrẽx, ane.
16 Ne kam Garrêjakam imôti mỳrbê tẽ. Nhym Ximãomẽ Ãngre ar axikôt katorja ngônhkam ar kryre rẽnho ba. Ar kubê tep pynênh djwỳnh tũm. 17 Ar kryre rẽnh ar o ba nhym Jeju arkum kabẽn ne arkum,
—Amrẽ ar mã ikôt ajkamẽ ba ar amã ar adjàpênh djà ny jarẽ gar ar o aba. Dja gar mã ikôt me kamẽnh ar o aba. Kute mrãmri ne gar aje tep pynênho abaja pyràk dja gar mã ikôt me kamẽnh ar o aba, ane.
18 Nhym ar arỳm amikôt kryre mẽn mã Jeju kôt ajkamẽ.
19 Nhym ajbir tẽ nhym Xijagumẽ Djuão ar axikôt apôxja kàkam amim kryreo mexo nhỹ nhym arỳm ar omũ. Djebedêu ne ar adjuw. 20 Nãm ar omũ nhym adjynkêt nhym amikôt ar ku'uw. Nhym Bãm Djebedêumẽ õ àpênhmẽ ar kàkam nhỹ. Nhym Xijagu ar arỳm wãnh ar wãmã iren mã Jejukôt ajkamẽ.
Jeju kute me krãptĩo mex.
Ruk 4.31-37
21 Jejumẽ ar mõ:n arỳm krĩraxbê Kapanakam bôx. Nhym kam ar'ã pi'ôk ràràr. Ar'ã me tyk djà kêt djà nhõ akati nhym kam ar mebê idjaer bikprõnh djàmã wadjà. Nhym kam arỳm memã 'ã ujarẽnho dja. 22 Nhym me Jejukam no tyn kumex ne kam abenmã kum,
—Tô mỳj kabẽn ny got ja? Nãm prĩne kute amimarkôt katà:t memã amikukràdjà jarẽnhkumrẽx. Nãm ã me bẽnjadjwỳr rũnh kwỳ kabẽn mex anen ar prĩne kabẽno meo atomo ba, ane. Djã nãm ã Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh memã arẽnho ane? Kati. Nãm me ari no prõt ne ari kukràdjà jarẽnh'ã umju:w ne kute arẽnh katàt kêtkumrẽx.
23 Jeju memã 'ã ujarẽnho dja nhym me'õja me bikprõnh djàkam nhỹ. Me karõ punu ne me'õjao ba tũm. Nãm nhỹ nhym me karõ punu kute o baja kàj bê Jejumã kabẽn ne kum,
24 —Krĩraxbê Nadjarekam Jeju, mỳj ne ga aje me ijomã? Tô djãm aje me ijo abiknormã? Ba me ije apumũnh tũm. Metĩndjwỳnh mexo ne ga amex. Õ kàjkwa kurũm ne ga ruwn ar aba, ane.
25 Nhym kam Jeju kum bẽn tỳx ne kum,
—Anhikrên me'õja kurũm akato, ane.
26 Nhym arỳm me karõ punu me'õja bĩ nhym tyko nõ. Nãm kubĩn amran arỳm kum iren katon mã tẽ. Nhym arỳm mex ne. 27 Nhym arỳm me kunĩ te kute marmã kam no tyn kumex ne te ari aben kukij ne abenmã kum,
—Mỳj ne kute? Djãm me kukràdjà ny 'õ ne wã? Nãm kute amimar kôt tu me karõ punumã kabẽn nhym arỳm kum uman kabẽn kôt mã tẽ, ane.
28 Nhym kam me pykabê Garrêja kunĩkôt abenmã Jeju jarẽnho ipôk ne.
29 Nhym kam Jejumẽ Xijagumẽ Djuão ar mebê idjaer bikprõnh djà kurũm kato. Ne kam ar Ximãomẽ Ãngre ar ũrkwãmã mõn bôx. 30 Nhym Ximão djupãnhdjwỳ kanên nõ. Ar wadjà nhym ar Jejumã kum,
—Ximão djupãnhdjwỳ kanê kubĩ nhym nõ, ane.
31 Nhym arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne ikra 'amỳn kàjmã ỹr. Nhym ar aêrbê kanê kum ire nhym arỳm kàjmã dja. Kàjmã djan kam arỳm aro djuw mexo ba.
32 Nhym arỳm ar'ã myt wadjà. Nhym me kanêmẽ me punumẽ me karõ punu kute meo ba tũmja nhym me aben totokmã Jeju'ỳr me ja kunĩo bôx. 33 Nãm krĩraxja tãmkam me kunĩ 'ã akuprõ, ũrkwã jajkwa krekre'ã akuprõ. 34 Nhym kam apỹnh me kanê djàri kute me parja Jeju arỳm me ja krãptĩo mex. Ne me karõ punu krãptĩ kute ar meo baja arỳm ano nhym arỳm memã ire. Nhym kute anoro ãmri mã me karõ punumã kum, “Anhikrê”, ane. Mỳkam? Bir, me karõ kute Jeju pumũnh tũmkam ã kum anhỹro ba. Nhym kam ar'ã akamàt nhym ar arỳm ngõr.
Arwãmã katorn Metĩndjwỳnhmã kabẽn.
Ruk 4.42-44
35 Õto nõ: nhym kam, Jeju õkrẽn'ãnh kàr pydjikam krã katon amũ arwãmã kato. Ne tẽn arỳm Metĩndjwỳnhmã kabẽno nhỹ. 36 Nhym kam Ximão ar abej mõ. 37 Abej mõn kam arỳm kum katon kam kum,
—E kum, me kunĩ ne me ajabej ar ba, ane.
38 Nhym arkum,
—Gwaj on amũ bu'ã krĩ kwỳkamdjwỳ tẽ ba me kamdjwỳ kàj bê memã arẽ. Me wãdjwỳ kadjy ne ba ikato, ane.
39 Ne kam Garrêjakam pyka kunĩkôt kàj bê memã arẽnho ba. Apỹnh mebê idjaer bikprõnh djàkam memã arẽnho ba. Ne me karõ punu kute ar meo baja janoro ba nhym arỳm memã iren mã mrã.
Kute me'õ ĩ kajêkam têjao mex.
Mat 8.1-4; Ruk 5.12-16
40 Nhym kam me'õ ĩ kajêkam têja 'ỳr bôx ne parbê kõnkrão nhỹn kum rax jarẽn kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, ga aje inhĩ kajêkam itêkôt ipumũnh ne aje mar. Aje ijo mex prãm jabej ba ren arỳm imex ne, ane. 41 Nhym arỳm kum kaprĩn 'ỳr ikran kupên kum,
—Ije ajo mex prãm. On amex, ane. 42 Nhym arỳm 'ã ĩ kajêkam têja apêx ne arỳm mex ne. Kute o ãm tãmkam tẽmbê kà mex ne. 43-44 Nhym kum,
—Kwãrĩk wãnh ga memã amijarẽnh kêt. Dja ga tu katàt mã me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh'ỳr tẽn kum amibẽ, kum amikà bẽ. Ne kam kum mry ngã gê akadjy Môjdjê kukràdjà kôt Metĩndjwỳnhmã mry gan kum kungã. Arỳm akà mexkam dja ga kum mrywã ngã gê me kunĩ apumũ, arỳm akà mexkôt apumũ, ane. 45 Nãm te kum ane nhym arỳm tu memã amijã ujarẽnh ar bamo krax ne kam memã amijã ujarẽnho ipôk ne. Nhym kam Jeju te irã ipôkri krĩrax'õmã àrn ar ba prãmje ne arỳm arwãkambit ar ba. Nãm arwãkam ar ba nhym me arỳm bu'ã pyka kunĩkôt 'ỳr ban bôxo dja.