3
Nhym kam ajte ar'ã pi'ôk ràràr nhym kam ar me bikprõnh djà'ỳr bôx ne wadjà. Nhym me'õ nhikra nhikjê jarõxja me ikô'ã nhỹ. Nhym kam me kam krĩja amim,
—Adjỹm, dja te me tyk djà kêt djà nhõ akati nhym arỳm me'õjao mex, ane.
Ne kam Jeju kam no tyn kumex. Kute me'õjao mex jabej rĩto kumex. Adjỹm. Dja me'õo mex nhym me arỳm 'ã axwe nhôn memã kum,
—Tãmwã ne kum me bakukràdjà kurêkumrẽx ne pi'ôk ràràrkam meo mexo ba, ane. Nãm me kam no tyn kumex nhym Jeju arỳm me'õ nhikra jarõxjamã kabẽn ne kum,
—Amrẽ tẽn me ipôkri dja, ane.
Ne kam me kukij ne memã kum,
—Amrẽbê: ne me bakukãmãre Môjdjê pi'ôk ràràr'ã memã karõ. Mỳj godja me kam nẽ? Godja me kam àpênh mex jabej nàr godja me kam àpênh punu jabej. Nàr godja me kam me utàr jabej nàr godja me kam me par jabej. Mỳj godja me pi'ôk ràràrkam nẽ? Be, ba dja ba me'õjao mex. Djãm kôt me aje imã ijaxwe jarẽnhmã? ane. Nãm ane nhym me arỳm bẽn kêt mex ne nhỹ.
Nhym me kute kabẽn mar prãm kêtkam arỳm mekam kaprĩ:re ne. Ne kam arỳm nokà nhàn me omũ. Ne kam tu me'õ nhikra jarõxmã kum, “Amrẽ anhikra katàt”, ane.
Nhym 'ỳr ikra katàt tẽm puron arỳm ikra mex ne. Arỳm prĩne kum mex ne. Nhym mebê pardjêu arỳm ngryk ne mã apôx. Ne kam on Erodjikôt me ba djwỳnh'ỳr mõn me'ỳr bôx. Ne kam arỳm Jejuo aben man abenmã kum,
—Mỳj godja gwaj baje Jeju bĩn kadjy on? ane.
Kute me krãptĩo mex.
7-8 Nhym kam Jejumẽ kôt ba djwỳnh ar me kurũm kato. Katon arỳm imôti'ỳr mõ. 'Ỳr mõn arỳm 'ỳr bôx. Nhym me krãptĩ: apỹnh pyka djàri kurũm arkôt mõn bôx. Garrêja kurũm ne me kwỳ bôx. Nhym Djudêja kurũm me kwỳ bôx. Nhym me kwỳ krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm bôx. Nhym me kwỳ Idumêja kurũm bôx. Nhym me kwỳ ngôbê Djodão nhikjêbê apỹnh kikre djàri kurũm bôx. Nhym me kwỳ krĩraxbê Xirumẽ Xidõ kurũm mõn bôx. Jeju kute apỹnh mỳjja pumũnh kêt nhipêx djàri ne me arỳm omũn amũ memã 'ã ajarẽ nhym me arỳm kuma. Ne kam arỳm itepato arkôt mõn bôx. Me krãptĩ: bôx. Nhym kam Jeju arỳm kôt ba djwỳnh arkum,
—Gar ikuri kà'õ dji. Godja me ijo bikamỳr jabej ba on mebê kàkam nhỹ, ane.
10 Bir, kute me krãptĩo mexkam ne apỹnh me punu djàri kute kupênh prãm. Me krãptĩ: te kupênh prãmje ari Jeju kôt bikamẽnho ku'ên ingãnho kumex. Kam ne ar kute kuri kà'õ djirmã arkum kà jarẽ.
11 Nhym mekôt apỹnh me karõ punu kute ar meo ba. Nhym me Jeju parbê rôrôk. Me karõ kute Jeju pumũnhkam ne me mã: parbê rôrôk ne mã: kàj bê kum kabẽn ne kum,
—Ga abê Metĩndjwỳnh Kra, ane.
12 Nhym kam mã me karõ punumã bẽn tỳx ne kum,
—Dja ga me ipudju, ane.
Kute ar kubê 12 janor.
Mat 10.1-4; Ruk 6.12-16
13 Ne kam arỳm krãnh'ã wabi. 'Ã wabin arỳm amikôt ar ku'uw. Kum ar kĩnh djàri ar ku'uw nhym ar arỳm 'ỳr bôx. 14-15 Nhym kam arỳm amikôt ar umjuw. Ar kubê 12 pumjuw. Dja mã amimẽ aro ba nhym ar arỳm ỹtãri omũn kabẽn maro ba. Nhym kam kute ar anorn kute arkum,
—Dja gar kàj bê memã ijã adjujarẽnh ar aban kam ikukwakam me punuo mexo aban kam me karõ punu janor ne kujaêko aba, anhỹrmã. Dja ã Jeju Ar kubê 12mã ane. Ja kadjy ne amikôt ar umjuw. Nhym kam me aben djô'ã ar'ã abenmã kum,
—Kute ar anorja, anhỹro ba.
16-17 Be, kute amikôt Ar kubê 12 pymjỳr nhidji jarẽnh kadjy ne ja.
Ximão. Ajbir ne Jeju kum Pedru jarẽ.
Xijagu. Djebedêu ne Xijagu dji.
Djuão. Xijagumẽ ne Djuão ar axikôt kator. Ajbir ne ar amẽmã Bôanedu jarẽ. Na krikrit'ã ne ar idji amijakre.
18 Ãngre.
Piripi.
Batormê.
Matêu.
Tôme.
Xijagu 'õdjwỳ. Aupêu ne Xijagu ja dji.
Tadêu
Ximão 'õdjwỳ. Idji nhikjêbê ne Xerodji.
19 Djuda. Idji nhikjêbê ne Ikadji. Ta dja kurê djwỳnhmã Jeju kanga.
Be, Ar kubê 12 nhidji ne ja. Jeju kute amikôt Ar kubê 12 pymjỳr ne kute ar anor ne ja.
Me kute kum Xatanaj nhõ àpênh jarẽnh.
Mat 12.22-32; Ruk 11.14-23, 12.10
20 Nhym kam Jeju ar mõn arỳm kikre 'õmã wadjà. Nhym kam me krãptĩ: ajte ar'ã akuprõ. Nhym kam ar te kute õ kwỳ krẽn mexmã.
21 Nhym Jeju kute meo õbikwaja arỳm me krãptĩ: jarẽnh man abenmã kum, “Bãrãm arỳm ajbã”, ane. Ne kam kute o tỹm ne pa 'amỳnhmã kôt tẽ.
22 Nhym Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh kwỳ ne me arỳm krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm tẽn mekôt bôx. Ne kam arĩk Jeju'ã memã kum,
—Be, djãm Metĩndjwỳnh kukwakam ne me karõ punu kujaêko ba? Kati. Me karõ punubê Bedjêbu ne o ba. Me karõ punu nhõ bẽnjadjwỳr kukwakam kute me karõ punu janor ne kujaêko ba. Nãm me ã Jeju'ã memã ane.
23 Nhym kam amiwỳr me ku'uw ne apỹnh kukràdjà djàri'ã memã mỳjja jakren 'ã memã ajarẽn memã kum,
—Djãm mrãmri ne ba we Xatanaj kukwakam õ àpênh kujaêko iba? Kati. 24 Me aben djwỳnh tãm kum aben kurêkam ne kurê djwỳnh arỳm meo apêx. 25 Nàr, õ kikre tãmkam me krĩ godja me ta kum aben kurê jabej nhym me arỳm aben bê me kungrà. Djãm mrãmri ne ba we Xatanaj kukwakam õ àpênh kujaêko iba? Kati. Djãm Xatanaj kum õ àpênh kurê? Kati. 26 Be, Xatanaj ren kum õ àpênh kurên kujate nhym ren õ me arỳm aben bê ajmà nhym ren arỳm bẽnjadjwỳr'ã aminhinomã amimẽ. Nhym be, kati. Xatanaj kum õ àpênh kurê prãm kêt. Ne ba ren Xatanaj kukwakam õ àpênh kujate nhym ren Xatanajdjwỳ kum õ àpênh kurê. Nhym be, kati. Xatanaj kum õ àpênh kurê prãm kêt.
27 Ga, me'õ tỳx nhũrkwãja pumũ. Mỳj dja me kute õ nêkrêxo prõt kadjy me'õ tỳx nhũrkwãmã àr on? Bir, dja me me'õ tỳx kumrẽxo tỹm ne uwpre. Ne kam arỳm ũrkwãmã wadjàn kubê nêkrêxo prõt ne, ane. Mỳj'ã ne Jeju me'õ tỳx jarẽ? Bir, Xatanaj'ã. Dja me Xatanaj kumrẽxo tỹm ne uwpren kam arỳm amim õ me ja pytà. Nãm ã Jeju memã ane. 28 Ne kam ajte memã kum,
—Kam ba me amã arẽ ga me ama. Me kute mỳjjao bikẽnh kunĩkôt ne Metĩndjwỳnh me axweo aknon mekam ngryk kêt. Me kute Metĩndjwỳnh japrỳkam dja o aknon me kam ngryk kêt. 29 Nhym be, dja me Metĩndjwỳnh Karõ japrỳ nhym arỳm mekam ngryk rã'ã ne memã axwe jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Nãm ã Jeju memã ane. Mỳkam ne ã memã ane?
30 Bir, Metĩndjwỳnh Karõ ne mã Jejuo ba nhym me arĩk 'ã memã kum,
—Me karõ punu ne ar o ba, ane. Nhym kam arỳm Metĩndjwỳnh Karõ'ã me kabẽn punu nêje me kukrà.
Nã ar'ã ujarẽnh.
Mat 12.46-50; Ruk 8.19-21
31 Nhym kam Jeju nhõbikwa ar kute o tỹm ne pa 'amỳnhmã kôt mõ. Jeju nãmẽ kamyre ar axikôt apôx ar Jejukôt tẽn kam arỳm mekôt bôx. Ne kam ar arek bõm ku'ê. Arek ku'ên arỳm 'ỳr me'õ jano. Kute amiwỳr 'wỳr kadjy 'ỳr ano. 32 Nhym me krãptĩ: bu'ã ku'ê nhym me'õja 'ỳr bôx ne kum,
—E kum, bõm anãmẽ atõnhre ar amã kabẽn, ane.
33 Nhym kum,
—Be, mỳj dja mekam kute ba kum, “Nhirwa”, ane nàr kum, “Akmere”, ane? ane.
34 Ne kam ari me bu'ã ku'êkôt krãn memã kum,
—Ota, inãmẽ ikamy ne ja. 35 Dja gar Metĩndjwỳnho kĩnh kadjy kabẽn man kôt ar amijo aba. Ba kam arỳm ar amã, “Akmere” nàr amã, “Àpnhĩre”, ane nàr amã, “Nhirwa.” Nãm ã Jeju arkum ane.