5
Me karõ punu krãptĩ kute ar me'õo ba.
Mat 8.28-34; Ruk 8.26-39
Ne kam imôti nhikjêmã bôx. Kam ne mebê Djeradja nhõ pyka.
Nhym kam Jeju ar akàxkam bôx ne arỳm wabin dja. Nhym adjynkêt ne me'õja pyka krã kurũm katon 'ỳr tẽ. Me karõ punu ne ar o ba. Pyka krãkam ne ar ba tũm. Nhym me te kàxiràxo ari uwpreo ba. Nãm me te kadjy kàxiràxo te djê djàmẽ kàxiràxo kàkrã djê djà mỳn te o uwpre nhym mã ari kàkrã djê djà rênho ba. Ne mã ari kàxiràxo te djê djà kukẽnho ba. Nhym me kute unênh mex kadjy te: me tỳxo kute uràk'õ prãmje. Nhym akati kunĩkôt ne akamàt kunĩkôt me'õja krãnhre'ã ar ba. Ne me tykmã kikre mẽ amijo kajkepo ba. Nãm ari àmra ban ari kẽno amijayro ba. Me'õja katon arỳm amybỳm Jeju pumũ. Omũn arỳm tu 'ỳr prõt ne. Prõt ne 'ỳr bôx ne arỳm ibôn nhỹ. Kute kum amijo à'wỳr kadjy ne parbê ibôn nhỹ. 7-8 Nhym kam kum kabẽn ne kum,
—Me karõ, apunure. On kum anhire, ane.
Nhym me'õ me karõ punu kukwakam arỳm kum kabẽn ne. Kàj bê kum àmrakam kum kabẽn ne kum,
—E kum, mỳj nã Jeju? Abê kàjkwakam Metĩndjwỳnh Kra. Mỳj ne ga aje ijo mã? Dja ga Metĩndjwỳnhmã akabẽn pydjin jarẽn ijã kum, “Dja ba kamjêr kêt”, ane. Dja ga ã Metĩndjwỳnhmã anen arỳm ikamjêr kêt ba arỳm itokry kêt. Nãm ã me'õ kum ane.
Nhym kum, “Mỳj ne anhidji kute”? ane.
Nhym kum,
—Me ikrãptĩ:kam, inhidjibê ne krãptĩtire, ane.
10 Ne kam amijo a'uw ne kum,
—Kwãrĩk wãnh me ja mõr djà kurũm me ijanor kêt, ane.
11 Nhym wãnh angrô jamy krãptĩ: krãnhrekam àkur mõ. 12 Nhym me karõ punu krãptĩ amijo a'uw ne kum,
—Gop angrô jamymã me ijano ba me kum wadjà, ane.
13 Nhym memã kum, “Aj mã”, ane.
Nhym me karõ punu krãptĩ arỳm me'õmã iren kurũm kato. Katon arỳm angrô jamymã wadjà. Nhym angrô jamy arỳm amibêx ne tu pyka krã'yr'ã aparmã prõt. Prõt ne arỳm imôtikam nox. Nox ne arỳm ngôo aminhimex ne arỳm kunĩ ty. Angrô jamy kubê 2.000 ne ty.
14 Nhym wãnh angrô jamyo djuw mex djwỳnh ar arek omũnho dja. Ne kam mã krĩraxmã tẽn arỳm memã arẽ. Arwãkam me jamẽ ne memã arẽ. Nhym me kute mỳjja pumũnhmã amũ 'ỳr mõ. 15 Jeju'ỳr mõn 'ỳr bôx. Nhym me'õ me karõ kute kum irerja arỳm arek nhỹ. Nãm arỳm kà jadjàn no mextiren nhỹ. Nhym me kum uma ne. 16 Nhym ar kumrẽx kute omũnhja arỳm me'õja'ã ajarẽ. Ne ar ajte angrô jamy'ã ajarẽ. 17 Nhym kam me Jejumã à'wỳrmo krax ne kum,
—Gop on me inhõ pyka kurũm akato, ane.
18 Nhym Jeju ajte kàkam ỹrmã tẽ nhym me'õ me karõ kute kum irerja kum amijo a'uw ne kum,
—Ba mã akôt ajkamẽ, ane.
19 Nhym kum,
—Kati, mã. Akubyn anhũrkwã 'ỳr tẽ. Aje meo anhõbikwa wã'ỳr tẽ. Memã Bẽnjadjwỳr djwỳnh'ã ajarẽ. Kum akaprĩn kute ajo mex'ã ajarẽ, ane.
20 Nhym kam arỳm mã tẽn amũ pyka nhidjibê Krĩraxbê 10'ỳr bôx. Ne kam Jeju kute o mex'ã me kunĩmã ujarẽnh ar ba. Nhym me kunĩ te kute mỳjja marmã kam no tyn ku'ê.
Me'õ kurerer tyk'ã ujarẽnh.
Mat 9.18-19; Ruk 8.40-42
21 Nhym kam Jeju ajte kàkam nox ne akàx nhikjêmã mõ:n kam bôx. Ne kam wabin dja. Nhym kam ajte me krãptĩ: 'ã akuprõ. 22 Nhym me'õbê Djajru 'ỳr tẽ. Mebê idjaer bikprõnh djàkam kubê bẽnjadjwỳr'õ. Nãm 'ỳr tẽn arỳm omũ. Omũn kute kum rax jarẽnh kadjy tu parbê tỹm ne nõ. 23 Ne krao a'u:w ne kum,
—Wãnh ne ikra prĩtire nõn arỳm tyk 'ỳr. Gu 'ỳr ga 'ã anhikra dji gê à kêt ne imã tĩn, ane.
24 Nhym arỳm kôt tẽ. Tẽ: nhym me krãptĩ: prĩne aêr mex ne kôt mõ. 25 Nhym wãnh me'õ nire kôt tẽ. Kamrô mã: apôx'ã ne arỳm amex kubê 12 apêx. 26 Nhym kamã me ta kute amijo mỳjja marja krãptĩ aben totokmã te kaneo ba. Djãm kam arỳm mex got? Kati. Me ô'ã ãm mã tokryo tokry. Ne mã memã o pãnh'ã arỳm õ pi'ôk kaprĩ kunĩ krẽ. Ne kam mex kêt ne ãm punu mex mõ.
27 Ne kam me kute Jeju'ã ujarẽnh man arỳm 'ỳr tẽ. Me krãptĩ: Jejukôt mõ: nhym nija mekôt amibêx mex ne arỳm kôt bôx. Kôt bôx ne tu Jeju nhibũmkôt 'ã kubẽkà kupê. 28 Be, kute o anhỹr kêtri ne amim,
—Ba 'ã kubẽkàbit kupên arỳm imex ne, ane.
29 Nãm 'ã kubẽkà kupên kupênhmẽ ro'ã nhym arỳm kamrô ngrà nhym arỳm amikam amimex ma. 30 Nhym Jeju on kute o mexkôt amikam kuman arỳm me ipôkri akubyn akẽx ne memã kum,
—Nhym ne ijã kubẽkà kupê? ane.
31 Nhym kôt ba djwỳnh kum,
—Djãm me krãre ne me akuno ga, “Nhym ne ikupê”? ane, ane.
32 Nhym kute me'õmã katormã ari mekôt krã. 33 Nhym nija arỳm kute amimex markam 'ỳr bôx. Nãm umaje tertet ne tu parbê tỹm. Parbê tỹm ne arỳm prĩne kum amijarẽn kum,
—Mrãmri, ba ne ba akà kupê ga arỳm ijo mex ne, ane.
34 Nhym kam kum,
—Àpnhĩre, ga ne ga tu amim ikamnhĩxkumrẽx ne arỳm amex ne. Adjumar mex ne tẽ. Arỳm amexkumrẽx, ane.
35 Nãm ã kum anhỹro dja nhym me kwỳ bẽnjadjwỳr Djajru nhũrkwã kurũm tẽn ar kajpan arỳm Djajrumã kum,
—Arỳm ne akadjwỳx akuno. Kwãrĩk wãnh ijukri ujarẽnh djwỳnh kunor kêt, ane.
36 Nhym Jeju Ar kubê ate krãn arỳm Djajrumã kum,
—Kwãrĩk wãnh amã akra tyk pyma kêt. Djã gãm tu amim ikamnhĩxkumrẽx, ane.
37 Ne kam Pedrumẽ Xijagumẽ Djuão arkum,
—Ar gajbit dja gar ikôt tẽ, ane.
Ne bu'ã me ku'êmã kum,
—Me arek jakam dja, ane.
Djuãomẽ ne Xijagu ar axikôt kato.
38 Nãm memã anen kam ar Djajru nhũrkwãmã tẽn bôx. Nhym wãnh me kangao kumex. Me muw ne abej àmrao kumex nhym Jeju arỳm me omũ. 39 Ne kam arỳm me'ỳr wadjàn memã kum,
—Mỳkam ne ga me akangao akumex ne muw? Djã nãm prĩtija ty? Kati. Nãm õto nõ, ane. Kute akubyn o tĩnmã. Kam ne ã memã ane.
40 Nãm memã ane nhym me arỳm 'ã bẽno ajkẽn keketo kumex. Nhym kam arỳm bõm me ano nhym me kunĩ kato. Ne kam bãmmẽ nãmẽ kôt ba djwỳnh ar ajbito mõn prĩti nhikwã djà'ỳr aro wadjà. 41 Ne kam prĩti nhikra 'amỳn kum, “Tarita kumĩ”, ane.
Nãm ren me bakabẽnkam kum,
—Prĩtire, amã ne ba ikabẽn. Kàjmã dja, ane.
42 Nãm kum ane nhym arỳm ar aêrbê kàjmã djan ar mrã. Nhym ar arỳm kôt madjà kreti. Prĩti'ã ne amex kubê 12. 43 Nhym kam arkum kabẽn ne amijã arkum karõn arkum, “Djã gãm ar ipudju”, ane.
Ne ajte arkum,
—Ar kum mỳjja'õ ngã gê kukrẽ, ane.