4
Metĩndjwỳnh krĩ djàtikam nhỹ.
Nhym kam ijukri atemã mỳjja kato ba omũ. Kàjkwakam kikre'ã 'yr ne dja ba omũ. Nhym kam ajte me'õ imã kabẽn ne, õbê kute imã kabẽnja, kabẽn kute poti kakôr tỳx pyràk, ta ajte imã kabẽn ne imã,
—Amrẽ tẽ ba amã mỳjja jakre, mỳjja kraxje kator kêt dja ba anhỹr djwỳnhràm amã o amirĩt ga anoo anhỹtã omũ nhym bep tũmràm dja amirĩt ne, ane. Nãm ã imã ane.
à imã anhỹrmẽ ro'ã Metĩndjwỳnh Karõ iwỳr ruw ne mã ijo tẽn ijo wabi. Nhym nĩjar kàjkwakam bẽnjadjwỳr krĩ djà rax dja nhym kam arỳm me'õ kam nhỹ. Me'õ ỹrja ne adjênho tuknĩ. Kute kẽn ngrãngrãmẽ kẽn kamrêk kakrãtyk, o me ikrakam ràx ne o õkredjê karỳr jadjênh tỳx ja pyràk. Nãm ã me'õ ỹrja jadjênh kute kẽn ja jadjênhja pyràk ne nhỹ. Nhym kam djwỳngwỳnhtire ne krĩ djàmã ipôk ne wajêt ne kam adjwỳnhdjwỳ adjênh. Kute atemã kẽn ngrãngrã 'õdjwỳ jadjênh tỳx ja pyràk. Nãm ã djwỳngwỳnhtire adjênh ã anen krĩ djà raxmã ipôk ne.
Nhym krĩ djà raxjamã me krĩ djà kryre ipôk ne. Apỹnh me krĩ djà kryre ku'ê djàri 'ã akrekam kubê 24. Nhym mebêngêtte kam krĩ. Kubẽkà jaka jangij ne kam kam krĩ. Ne kẽn karỳro krãdjê, bẽnjadjwỳr krãdjê ne me kutu.
Nhym krĩ djà raxja kurũm adjênho amikurwỳ ne kam krako dja. Kabẽnmẽ adjênhmẽ krakmẽ o akà. Nhym krĩ djà rax kabem ne ngônhpôktio 7 ne pôko ku'ê. Ngônhpôktija kubê Metĩndjwỳnh Karõ kute amijo 7ja. Nhym ajte krĩ djà rax kabem ne mỳjja karỳr kute imôti pyràk ne nõ. Kute ixeo imôti pyràk ne nõ. Karỳr kute kryt karỳr pyràk ne nõ.
Nhym mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrut ne krĩ djà raxmã ipôk ne, nhym ipôkri krĩ djà rax dja. Nhym mỳjja tĩnja kute krĩ djàmã ipôkja ĩkam no kumex, ibũmkam non õngàkkam no. Nhym mỳjja tĩn kutewaja kute rop djàkrêbê rijão pyràk, atãri ja kute mryti kra pyràk, atãri ja nokre kute mebêngôkre* nokre pyràk nhym kute katẽja kute àkkajkritti tor pyràk. Nhym apỹnh mỳjja tĩn djàri ara kumex. Ar ĩ pỹnhkôt ara kubê 6'ã kabẽn. Nhym arakam no kumex. Ara nhibũmkam no. Ara nhõkrekam no.
Ne ar ngrer ba. Ngrer ba rã'ã rã'ã. Kute ngrero ino rer kêtkumrẽx. A'urimẽ akamàtmẽ kam ar ngrer ba rã'ã rã'ã. Nãm ar,
—Mex, mex, mex. Metĩndjwỳnh ne mexo umakumrẽx. Nãm Bẽnjadjwỳr raxkumrẽx. Tỳxo kubê kumkati. Nãm tĩn ne ar ba, amrẽbê adjàkamã tĩn ne ar ba. Dja mrãmri tĩn rã'ã rã'ã.
Nãm ã ar ngrero ane, ã kute kum mex jarẽnho ane. 9-10 Mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrutja ã kute krĩ djà raxkam ỹrjamã mexmẽ umamẽ raxmẽ amikĩnh jarẽnho ane. Metĩndjwỳnh tĩn ne ar ba rã'ã rã'ãjamã arẽ. Ar kute kum arẽnh kunĩkôt ne mebêngêtte kubê 24ja tu mỳrbê rôrôk ne. Krĩ djà raxkam ỹrja kabem, pijàm djàje tu mỳrbê rôrôk ne. Mrãmri ne Metĩndjwỳnh tỳxkumrẽx ne tĩn rã'ã: rã'ã. Kam ne kuka kônh mebêngêtte kubê 24ja pijàm djàje tu mỳrbê rôrôk ne. Ne kam tu kabem krãdjê mexjamã ire. Tu kabem krãdjê mexjamã ire nhym wãnh ikwã. Nhym me kam kum mex jarẽ. Kum mex jarẽ ne kum,
11 —Me inhõ Bẽnjadjwỳr, me Itĩn djwỳnh, gajbit ne ba me amã amextire jarẽn amã apymamẽ arax jarẽn amã atỳx jarẽ.
Mỳj me'õmẽ ne gar aje aben pyràk? Kati, apydji.
Gajbit ne ga mỳjja kunĩ 'y.
Gajbit ne ga tu amim mỳjja kunĩ'ã karõ nhym arỳm tĩn ne apôx. Ga ne ga mỳjja nhipêx nhym apôx, ane.
Nãm ã mebêngêtte kubê 24ja Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho ane.
* 4:7 Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre. Kubẽkà jakamẽ me kakrãtykmẽ me babêngôkremẽ ne me kunĩ: bêngôkre.