14
• • • • •
Ja ojben ri'il rxin Dios ja c'ara' tcanoj che nesmaja chpam ec'aslemal, y tetja' ek'ij chka' chnecochij samaj jyatanak chka rmal Espíritu Santo. Per kas quenwajo' chewa wch'alal, c'o jun tzra samaj más chna tyarij jara' che nyataja chewa che nquixcwina neya' rbixic chbil tak ewi' je nk'alsasa chewech rmal Dios. Tak ncattzijona chpam jun chic tzojbal jmajo'n awutkin ta jara' mcuq'uin ta wnak ncattzijon wa', ruq'uin Dios ncattzijon wa'. Mcuq'uin ta wnak com je' wnak mtquecwina nquech'ob jnabij. Jnabij jara' Espíritu Santo c'ayona awxin che rbixic per je nquec'axana awxin jara' wewtanak chquewech. Per tak naya' rbixic jk'alsan chawech rmal Dios jara' cuq'uin wnak ncattzijon wa'. Je nquec'axana awxin nquecwina nquech'ob jnabij y c'ola c'yinem rec'mon ta tzra cc'aslemal, paxbanem rec'mon ta chca y nyukbaxa quec'u'x rmal. Tak ncattzijona chpam jun chic tzojbal jmajo'n awutkin ta jara' majo'n c'yinem rec'mon ta chca jle' chic, xayon atet ncatq'uiy kaja rmal, per tak naya' rbixic jk'alsan chawech rmal Dios jara' c'ola c'yinem rec'mon ta chca iglesia. Anen c'ola ngan xtyataj ta chewa chixconjelal che nquixcwina nquixtzijona chpam jle' chic tzojbal jmajo'n ewutkin ta, per kas más quenwajo' xtyataj ta chewa chixconjelal che nquixcwina neya' rbixic je nk'alsasa chewech rmal Dios. Más na nim ruk'ij naya' rbixic je nk'alsasa chawech rmal Dios que chwech ncattzijona chpam jun chic tzojbal jmajo'n awutkin ta. We ncatecwina nak'axaj tzij jnabij chpam jun chic tzojbal, wc'ola c'yinem rec'mon ta chca iglesia jara' más na nim ruk'ij chka'. Ta c'a anen we xtquenekaja ewq'uin y xe chpam jun chic tzojbal quentzijon wa' ewq'uin jara' majo'n achnak rec'mon ta chewa. Per wc'ola k'alsan chenwech rmal Dios y we xtenya' rbixic chewech, o wc'ola jun tijonem rxin Dios wutkin, y quixntijoj tzrij jara' c'ola rec'mon ta chewa. Ta c'a jle' achnak jc'ola rukul ajni' tzra jun guitarra, ajni' tzra jun flauta, per wexte junam rukul nc'axaxa ja jujun tak nota rc'an jara' mquita nkocwina nkach'ob nak chbix nba'na chpam. Chka' jun trompeta xtxulax ta che nquesiq'uisa jle' soldado che nqueba pch'oj, per we xme claro ta rukul trompeta j-e' soldado majo'n nquemol ta qui' che nqueba pch'oj. Cara' c'a chewa ixix chka', tak nquixtzijona chneya' rbixic jle' tzij per xmajo'n k'alaj ta bien chquewech je nquec'axana ewxin, majo'n c'ara' xtcutkij ta jnebij chca. Com jtzij jnel ta pnechi' xe nq'uis kaja chcara', majo'n nekaj ta pquexquin. 10 Ajru' la rwech je' tzojbal ntzijoxa wawe' chwech ruch'lew y c'ola ch'obtajic tzrij che jujnel. 11 Tak mesquier nch'obtaja nmal jtzij je nbixa chwa xjunam c'ara' ruq'uin me nwinak ta ntzijona wq'uin. 12 Cara' c'a chewa ixix chka'. Jcamic congan newajo' necochij je nyataja chka rmal Espíritu Santo rmal c'ara' tak quenbij chewa, tetja' ek'ij che rbanic jc'ola c'yinem rec'mon pa tzra cc'aslemal kch'alal ja e iglesia, per ncongan ta xtqueq'uiya ewmal. 13 Rmal c'ara' quenbij chewa, wc'ola jun chewa jyatanak tzra chnecwina ntzijona chpam jun chic tzojbal jmajo'n rutkin ta, tebna' orar, tc'utuj tzra Dios che arja' nuya' tzra chka' che necwina nk'axaj tzij je nbij ch-utz c'ara' nch'obtaja cmal je nquec'axana rxin. 14 Cara' tc'a nuban com anen tak c'ola jun oración nemjon rbanic chpam jun chic tzojbal jmajo'n wutkin ta jara' nesmaja espíritu wxin anen che rbanic oración per majo'n nesmaj ta nna'oj y jc'a oración nmajo'n nak rec'mon ta chca je nquec'axana wxin. 15 Wcara' rbanic ¿nak quenban c'a? Cawra rubey jquenban, tak c'ola jun oración nemjon rbanic, anen quencsaj wespíritu che rbanic oración y quencsaj nna'oj che rbanic chka'. Tak quenbixana quencsaj wespíritu che rbanic y quencsaj nna'oj chka' chquenbixana. 16 Tak c'ola jun achnak nameltioxij tzra Dios per xruyon awespíritu nacsaj chnameltioxij tzra jara' majo'n nekaj ta pquewá' kch'alal y mesquier nquecwina necbij amén, com majo'n nekaj ta pquewá' nak nameltioxij tzra Dios. 17 Atet mesque njelal ac'u'x y njelal awanm nameltioxij tzra per xmajo'n c'yinem rec'mon ta tzra cc'aslemal y jle' chic mesquier nch'obtaja cmal nak nameltioxij tzra. 18 Anen quenmeltioxij tzra Dios jrey-on chwa chquencwina quentzijona chpam jle' chic tzojbal que chewech ixix. 19 Per xerwara', tak kamlon ki' ja ok iglesia jara' más na utz xjun c-e' tzij xtenbij y xtencsaj nna'oj che quentobej je nquec'axana wxin que chwech quenbij je tzij chpam jun chic tzojbal jmesquier nekaja pquewá'. 20 Wch'alal, je tzra ena'oj mteban ta cara' ajni' cna'oj ac'ala'. Je tzra bnoy itzel tak achnak jara' utz nquixoca ajni' ac'ala', per tzra ena'oj jara' quenwajo' chnetz'kata. 21 Je chpam rtzojbal Dios c'ola tz'ibtanak cana chpam je rbin cana Dios jcawra nbij: —Anen ec'ola nic'aj wnak jme aj Israel ta quenutak ela cuq'uin aj Israel che nquetzijona cuq'uin per chpam jle' chic tzojbal junwa' xtquetzijon wa' cuq'uin. Per mesque cara' xtenban chca aj Israel per majo'n xtqueya' ta quexquin tzrij je xtenbij chca. Cara' nbij Kajaw Dios. 22 Tzra' c'a nkatz'et wa' tak noca jle' chic tzojbal jmesquier nch'obtaja jara' noca rital per jun rital je noca chquewech jmajo'n nqueniman ta, me chquewech ta je nquenimana. Per tak c'ola nch'o'ba chkawech je nk'alsasa rmal Dios jara' cxin je nquenimana, me cxin ta jmajo'n nqueniman ta. 23 Tak emlon ewi' chixconjelal ja ix iglesia y nquixtzijona chixconjelal chpam jle' chic tzojbal, tak ec'ola jle' chic wnak nque'oca checjol jmajo'n cutkin ta nak rbanic tak ncattzijona chpam jle' chic tzojbal jmajo'n awutkin ta, o wne'oca jle' wnak jmajo'n cniman ta Jesucristo ¿lmajo'n c'ara' necbij ta chewa che ixch'jornak? 24 Per wixconjelal emjon rbixic jle' tzij je nch'obtaja je nk'alsasa chewech rmal Dios, y wc'ola jun noca checjol jmajo'n rniman ta Jesucristo, o wnoca jun jmajo'n rutkin ta nak rbanic tak ncattzijona chpam jle' chic tzojbal, jara' nkaja rwá' rmal je nquixtajina nebij. Numaj c'a t-onem ranm rmal ril rumac jrebnon per xe rmal je' tzij jemjon rij chixconjelal tak nuban cara'. Je' tzij jnebij chixconjelal jara' nesmaja che rk'alsic ajni' rc'aslemal. 25 Je rwiwan pranm jara' nk'alsasa, nelsasa psak. Cara' c'a nuban, c'jara' c'a xtexque'a y xtumaj rya'ic ruk'ij Dios y cawra xtbij chewa ra: —Ne ktzij wa' che Dios c'ola checjol. 26 ¿Nak c'a kas mer rbeyal wch'alal? Tak nemol ewi' c'ola yatanak chewa chixjujnel che nquixecwina neban. Ec'ola nquejach jun salmo, ec'ola nqueya' jun tijonem, ec'ola nquetzijona chpam jun chic tzojbal, ec'ola nic'aj c'ola nk'alsas chquewech rmal Dios che nqueya' rbixic, y ec'ola nyataja chca che nquecwina neck'axaj tzij je nbixa chpam jun chic tzojbal. Per xerwara', chka bechnak opech neban c'o ta c'yinem rec'mon ta tzra cc'aslemal je nquec'axana ewxin. 27 We ec'ola ncajo' nquetzijona chpam jle' chic tzojbal xe c-e' quetzijona o e oxi', y nquejal je' qui', m-utz ta junlic nquetzijona. Chka' nc'atzina chc'ola jun nk'axana tzij je nbixa chpam jle' chic tzojbal. 28 Wmajo'n jun necwina nk'axaj tzij mejor next jun chca nquetzijona chpam jun chic tzojbal chquewech je' kch'alal jquemlon qui'. C'jara' quetzijona chpam tzojbal tak xqueyon chic, tak xruq'uin chic Dios nquetzijon wa'. 29 Je profeta, e c-e' owe e oxi' quetzijona chca. Jle' chic, quech'bo' rij rwech jnecbij profeta, le rxin Dios necbij o we mja' ta. 30 Wc'ola jun profeta remjon tzij y wc'o chic jun tz'bula tzra' jc'ola nk'alsasa chwech rmal Dios me ttzijon ta más jremjon tzij, tey-a' c'as tzra jun chic che ntzijona. 31 Cara' quenbij chewa com nquixcwina nejal je' ewi' chixconjelal che rbixic jk'alsan chewech rmal Dios. Cara' ta neban ch-utz c'ara' chc'ola newutkij per ne chixconjelal ch-utz c'ara' c'ola paxbanem rec'mon ta chewa chixconjelal chka'. 32 Je profeta arj-e' necwina nquek'il kaja qui' queyon ch-utz c'ara' chmajo'n junlic ta nquetzijona y che mtquesa'cha ja nquec'axana cxin. 33 Nquecwina nqueban com Dios arja' jun Dios jmajo'n nuya' ta chca je xc'ola sachbal rec'mon ta, per qui'il nec'je'a ewanm rmal jnuban. Je chpam jle' chic iglesia tak quemlon qui' je rtnamet Dios jara' majo'n nquetzijon ta ixki'. 34 Cara' ta nqueban ixki' jec'ola checjol ixix chka', tak emlon ewi' majo'n xtquetzijon ta, per yatanak chquij che necnimaj quechjilal ajni' nbij rley Dios. 35 Wec'ola mesquier nch'obtaja cmal y we ncajo' necc'axaj rzón, mejor chca quechjilal quecc'axaj wa' ptak cuchoch. Cara' quenbij chewa com xe m-utz ta ntz'e'ta jun ixak ntzijona ptak servicio. 36 Terkaja bien pnewá' che me ewq'uin ta ixix wankersan twa' rtzojbal Dios y next c'a eyon ixix c'ola rtzojbal Dios ewq'uin chka'. 37 Wc'ola jun chewa nuch'ob che arja' ocnak profeta, o wnuch'ob chc'ola rcochin tzra Espíritu Santo, jara' yatanak tzra chnuban reconocer nak rbanic jnemjon rch'obic chewa camic che jawra jun rmandamiento Kajaw Jesucristo. 38 Wmajo'n nuban ta reconocer chcara' rbanic jara' majo'n nba'n ta reconocer ja' chka'. 39 Cara' c'a rbanic wch'alal, congan nc'atzina che neya' rbixic je nk'alsasa chewech rmal Dios, jara' ta netaj ek'ij tzrij che rbanic. Y jun chic quenbij chewa ra, mtech'ojquij ta chca kch'alal je nquetzijona chpam jle' chic tzojbal. 40 Xerwara' pe rbeyal tecsaj wa' njelal jneban, mquita xteban je' achnak xsachanem rec'mon ta.