4
Y cara' c'a chka ajoj camic, Dios c'rechpon na rtzujxic chka je xlanbal lwar je rchumin. Kabna' c'a cwent ki', majo'n jun chewa xtel can ta y mquita xtoca chpam jara' lwar. Ajni' xba'na chca wnak ojer je xya'a rbixic jun utzlaj tzij rxin Dios chca, y cara' chka ajoj camic chka' c'ola jun utzlaj tzij rxin Dios kc'axan. Per arj-e' chek jic xecc'axaj, nmajo'n nak xquelsaj tzrij, nmajo'n xeyke' ta quec'u'x ruq'uin utzlaj tzij jxecc'axaj y rmal c'ara' tak cara' xqueban. Per ajoj je ykula kac'u'x ruq'uin nok-oc c'ara' chpam xlanbal lwar. Com cawra xbij Dios chca jmajo'n xeniman ta: —Tak xyictaja wyiwal chquij cawra xenbij kaja: —Ne ktzij wa' quenbij che arj-e' majo'n quenya' ta c'as chca che xque'oc ta chpam xlanbal lwar je nchumin, cara' xbij Dios. Je xlanbal lwar c'o chic tzra', jara' nc'o wa' tak Dios xuq'uis rsamaj tak xuq'uis rwankersic rwech ruch'lew. Ajni' nbij rtzojbal Dios tzrij rwuk k'ij jcawrara nbij: —Ja' Dios xuq'uis rsamaj y che wku' k'ij xexle'na, cara' nbij. Per ajni' katz'ton chic ewq'uin, nak jmajo'n xeniman ta cawra xbij Dios chca ra: —Arj-e' majo'n quenya' ta c'as chca che xque'oc ta chpam xlanbal lwar je nchumin, cara' nbij. Bien k'alaj che ec'ola nyataj na chca che nque'oca chpam xlanbal lwar jchumin rmal Dios. Per jxec'axana utzlaj tzij nabey arj-e' majo'n xecnimaj ta Dios rmal c'ara' tak mxe'oc ta chpam xlanbal lwar. Rmal c'ara' xk'axa tiemp y ja' Dios xtzujuj chic xlanbal lwar chca wnak pretiemp David ajni' katz'ton chic ewq'uin jcawrara: —Wcamic ntzijona Dios ewq'uin tnimaj c'a alnak, mtecwir ta ewanm che rc'axic, cara' nbij. Josué xerc'aj retnamet Dios ojer chpam utzlaj ulew jtzujun chca rmal Dios. Per mjara' ta ulew je xlanbal lwar noktzijona tzrij camic ewq'uin ixix. Wex tjara' nmajo'n noc wa' ra' tak ntzijona chic Dios tzrij jun chic tiemp ntzujuj wa' xlanbal lwar. Tzra' c'a nkatz'et wa' chc'ol na jun xlanem rxin Dios kxin ajoj ja ok rtnamet. 10 Cara' quenbij chewa com ja' Dios tak xuq'uis rsamaj arja' xexle'na, y cara' c'a chca chka' je e'ocnak chpam xlanbal lwar com arj-e' majo'n chic csamaj nqueban, exlennak ruq'uin Dios. 11 Katja' c'a kak'ij, xtok-oc ta chpam jara' lwar. Majo'n jun ta chka xtebnowa cara' ajni' xqueban jle' chic wnak, arj-e' majo'n xecnimaj xta Dios y rmal c'ara' tak mxe'oc ta chpam xlanbal lwar je rchumin ja' Dios. 12 Je rtzojbal Dios jara' majo'n comnak ta rwech per c'ola rchuk'a', nuban rsamaj. Nmajo'n pen ta nekaja rtzojbal Dios chpam awanm que chwech jun espada ch'ut rutza'm y c-e' c'o wa' réy, y necwina noca chpam apensar, noca chpam awanm pnabakil, y ne njelal noc wa' che nerk'alsaj ta nak nana' kaja y nak nach'ob kaja pnawanm. 13 Ja' Dios nmajo'n achnak wewtanak chwech, njelal nca'y wa' y nmajo'n achnak mquita nutz'et, y chwech c'a nekajcha' na cwent.
• • • • •
14 Wch'alal, Jesús je Rlec'wal Dios arja' ocnak jun nimlaj sacerdote kxin jnucsan kxin chwech Dios, y com arja' njunlic xekaja tzra' abar c'o wa' Dios rmal c'ara' quenbij chewa, cow kope'a, me tkaya' cta utzlaj tzij je kniman. 15 Jnimlaj sacerdote kxin arja' bien rutkin che xok way y xok ya', rutkin npoknaj kawech com arja' bien xuna' nak rbanic tak ncatba'na probar chpam prueba. Njelal prueba je okk'axnak chpam ajoj nmajo'n ra' mquita k'axnak chpam ja', per xerwara' nmajo'n ril rumac. 16 Com rutkin npoknaj kawech me tkana' tc'a ki' tak nkaban oración tak nokekaja chwech rtz'ulibal jnimlaj Rey jabar nekcochij wa' utzil je nsipaj Dios. Ykul ta kac'u'x ruq'uin tak nkaban oración. We ykula kac'u'x ruq'uin jara' nucuy kil kamac y tak c'ola knecesidad ja' nsipaj na utzil chka che kto'ic.