10
• • • • •
C'jara' xbij chic: —Ne ktzitzij wa' je' tzij xtenbij chewa camic ra. Tak c'ola jun nrajo' noca chpam cc'olibal ch'tak carne'l per me tzra' ta noc wa' abar lsan wa' ruchi' y xjic nojte'a pe rwá' y nkaj kaja, jara' jun acha xe elk'om y xcamsanel chka'. Per jnoca abar lsan wa' ruchi' cc'olibal carne'l jara' ne ktzitzij wa' chja' ajyuk'la' cxin. Tak nekaja ajyuk'la' cuq'uin carne'l nja'ka ruchi' cc'olibal chwech rmal jnechjalbena rxin. Tak noca chpam cc'olibal nc'axaxa rukul cmal rcarne'l, nquerk'ijla' y nbij quebi' chejujnel y numaj clasic chpam cc'olibal. Tak nquelastaj pa rmal nuc'om ela quebey je' carne'l y nquetre' ela tzrij com cutkin chic rwech chja' ajyuk'la' cxin. Per wc'ola jun nsiq'uina cxin je' carne'l per mcutkin ta rwech majo'n nquetre' el ta tzrij. Je nqueban, jara' nquenanmaj ela chwech perc mcutkin ta rukul next rwech jara' wnak. Jawra c'ambal tzij xbij Jesús per je' aj fariseo mesquier nch'obtaja cmal. Jesús cawra xbij chic wjic chca: —Anen c'ara' en ruchi' cc'olibal carne'l abar nque'oc wa'. Conjelal jxepeta tak q'uemja'na quenpeta anen mxe'oc ta tzra' abar c'o wa' ruchi' cc'olibal carne'l, mxe'oc ta tzra' perc j-e' xe elk'oma' y xe e camsanel, per me xya' ta cas chca cmal je carne'l. Anen c'ara' en ruchi' cc'olibal carne'l. Nak wnak xterkaja wq'uin jara' ntotaja y nyataja tzra nak nc'atzina tzra. Ajni' yatanak chca carne'l nque'ela y nque'oca chpam cc'olibal, tak nque'el ta nquewil utzlaj tak k'ayis y jara' nquetaj. 10 Jelk'om tak nba cuq'uin carne'l rech'bon el chic che nquerelk'aj ela, we nquercamsaj o we nquertz'ila' cana. Per anen enpenak cuq'uin chquenya' jun utzlaj c'aslemal chca. Y mex ruyon tjara' nyataja chca, chka' nyataja jun nimlaj quicotemal chpam cc'aslemal. 11 Anen en ajyuk'la' per ne ktzitzij wa' che en utzlaj ajyuk'la'. Ja utzlaj ajyuk'la' majo'n npoknaj ta ri' ncoma pquecwent ch'tak rcarne'l. 12 Per mcara' ta nqueban tak xpak necyarij, xe tjon quek'ij, me ktzij ta che ajyuk'la' perc j-e' me cxin ta carne'l. Y tak nquetz'et chpenak jun itzel chcop j-e' nqueya' cana ch'tak carne'l y nquenanmaja, y npeta itzel chcop nquertrebej carne'l y nquerchicaj. 13 Nquenanmaja com majo'n nel ta quec'u'x chquij ch'tak carne'l, xtzrij cjel je nquetojbexa nel wa' quec'u'x. 14 Anen en jun ajyuk'la' per ne ktzitzij wa' che en utzlaj ajyuk'la', congan quenwajo' ch'tak ncarne'l y wutkin nak cna'oj y cara' quebnon chwa anen chka'. 15 Ajni' kabnon ruq'uin Ttixel arja' congan quenrajo' y chka' rutkin nna'oj y cara' nebnon tzra anen chka', y anen majo'n quenpoknaj ta wi' quencoma pquecwent ch'tak ncarne'l. 16 Chka' ec'o chna nic'aj ncarne'l je majo'n chpam jawra c'olbal, j-era' cnec'ma' na. Tak xtecc'axaj nukul j-e' quencnimaj y xjun quenban chca che conjelal, y xjun ajyuk' je nyuk'una cxin. 17 Com anen majo'n quenpoknaj ta wi' quencoma pquecwent ch'tak carne'l rmal c'ara' tak quenrajo' Ttixel. Anen quenya' wi' pe cmic cmal y quenc'astaj na chpam cmic. 18 Wext majo'n ngan quencoma majo'n quencom ta, next jun necwina chwij xtenrcamsaj ta. Per anen ne ngan quenya' wi' chpam cmic. Wq'uin anen c'o wa', quencwina quenya' wi' chpam cmic y quencwina quenc'astaja chpam chka'. Jawra bin chwa rmal Nedta' chcara' quenban. 19 Tak xec'choja tzij rmal Jesús j-e' aj Israel xquech'or je' qui'. 20 Ec'o nic'aj cawra xecbij: —Xjun itzel espíritu c'ayon rxin acha jala', xe ch'jurnak. ¿Nak tzra tak neya' cas? 21 Jle' chic cawra xecbij: —Per mcara' ta ntzijona jun wnak tak xitzel espíritu c'ayona rxin. ¿Lnecwina jun itzel espíritu nujak quewech moya' nech'ob ixix?
• • • • •
22 Xerla' jun nimk'ij, dedicación necbij tzra, nc'u'la chpam tnamet Jerusalén. Jara' retiemp tew. 23 Ja' Jesús remjon binem chpam nimlaj ruchoch Dios. Y c'ol c'a jun corredor tzra', corredor rxin Salomón rubi' canon, tzra' c'a remjon wa' binem. 24 Y j-e' aj Israel xbequemlo' qui' tzrij Jesús y cawra xecbij tzra: —¿Nak tzra mtabij chka? Watet at Cristo tk'alsaj chkawech. 25 —Per jara' nbin chic chewa per ixix majo'n cnenimaj ta. Njelal samaj jnemjon rbanic jbin chwa rmal Nedta' jara' nec'tuwa wxin nak nbanic. 26 Per ixix majo'n cnenimaj ta perc ixix mix ncarne'l ta ajni' nbin chic chewa. 27 J-e' ch'tak ncarne'l necc'axaj nukul y quencnimaj. Anen congan quenwajo', wutkin ajni' cna'oj y j-e' nquetre'a chwij. 28 Anen quenya' chca utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic y nmajo'n nqueba ta chpam nimlaj lowlo' com nquetotaja rxin junlic y next jun xtquelsana pnuk'a'. 29 Conjelal j-e' ja' Nedta' xyowa chwa y congan rchuk'a' chquewech conjelal y next jun xtquelsana pruk'a'. 30 Anen xjun kabnon ruq'uin Ttixel. Cara' xbij Jesús. 31 J-e' c'a aj Israel xquesic' chic abaj y ncajo' neccamsaj Jesús tzra abaj. 32 Per Jesús cawra xbij chca: —Anen q'uiy utzlaj tak samaj nebnon chewech je y-on chwa rmal Nedta' chquenban. ¿Nak jun samaj nebnon chewech tak rmal ra newajo' cnecamsaj? 33 —Me rmal ta utzlaj samaj abnon je nkajo' ncatkaq'uiek tzan abaj, xe rmal jxabij atet at Dios, per xat wnak c'a, xitzel nc'axaxa rmal Dios jxabij. 34 Jesús cawra xbij: —¿Le mtz'ibtanak tc'a chpam rtzojbal Dios jyatanak chewa jcawra xbij Dios chca nic'aj wnak? —Anen xenbij chewa che ixix ix dios, cara' xbij ja' Ttixel y cara' tz'ibtanak cana. 35 Cara' c'a xbij Dios che j-e' e dios, cara' nbij rtzojbal, y kutkin che rtzojbal Dios mesquier nq'uextaja. 36 Per chwa anen, Dios xenryonaj y xenrutak ta wawe' chwech ruch'lew. J-e' c'a wnak xbixa chca che e dios. ¿Nak tzer c'ara' tak nebij ixix chlowlo' xenban chwech Dios tak xenbij chanen en Rlec'wal Dios? 37 Jsamaj jnemjon rbanic wme rxin ta Nedta' utz wara' majo'n cnenimaj ta. 38 Per we rxin Nedta' Dios jsamaj nemjon rbanic, tnimaj c'a che rxin ja' majo'n opech neyke' ta ec'u'x wq'uin. Cara' quenwajo' chewa ch-utz c'ara' chnewutkij na chja' Ttixel xjun rebnon wq'uin y anen chka' xjun nebnon ruq'uin ch-utz c'ara' chka' chneyke'a ec'u'x wq'uin. 39 Wjic chic xcajo' ta xquechap y xquecsaj ta pcars per Jesús xecwina xel ela chquecjol. 40 C'jara' Jesús xba chic pjupraj binelya' Jordán y tak xekaja, tzra' xec'je' wa'. Jara' lwar abar xeba'n wa' bautizar je' wnak nabey mul rmal Juan. 41 E q'uiy wnak xe'ekaja ruq'uin y cawra xecbij: —Juan majo'n opech milagro xuban ta per ne ktzitzij wa' njelal je xbij cana tzrij Jesús. 42 Y e q'uiy xeyke'a quec'u'x ruq'uin tzra'.