17
• • • • •
Ja' Jesús tak xbitaja tzij rmal xca'ya chcaj y xumaj rij oración y cawra xbij tzra Ttixel: —Nedta', camic xerla' hor, tebna' c'a chwa jnak'alsbej chquewech wnak chcongan nim nuk'ij je en Rlec'walxel. Cara' tebna' chwa ch-utz c'ara' anen catnk'alsaj chquewech che atet chka' congan nim ak'ij. Com atet ay-on chwa chc'ola nuk'a' chca conjelal wnak. Cara' abnon chwa ch-utz c'ara' anen quenya' chca conjelal wnak je'ay-on chwa utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. Je utzlaj c'aslemal je rxin junlic cawra rbanic, je' wnak ncutkij ajni' ana'oj atet jxa ayon che at Dios, chka' ncutkij ajni' nna'oj anen jenatkon ta wawe' chwech ruch'lew. Tak cara' nqueban jara' cc'an chic utzlaj c'aslemal je rxin junlic. Anen ney-on ak'ij wawe' chwech ruch'lew, xenq'uis rbanic njelal asamaj jay-on chwa chquenban. Camic Nedta', tey-a' chwa chcara' nkaban awq'uin pnagloria ajni' kabnon nabey tak q'uemjana twankera ruch'lew, congan nim nuk'ij tzra'. Tey-a' chwa chquenba wjic chic awq'uin pnagloria abar nk'aljin wa' chcongan nim nuk'ij. Nak xe'acha' chquecjol wnak wawe' chuch'lew je ay-on chwa, anen xenk'alsaj chquewech ajni' ana'oj atet. J-e' ne awxin wa' y camic xe'aya' c'a chwa y j-e' congan necnimaj atzojbal. Camic cutkin chic che njelal jxenban jay-on chwa chquenban jara' awq'uin atet penak wa'. Com anen nbin chic chca njelal jabin chwa. J-e' cniman chic je nbin chca y camic cutkin chic che awq'uin atet enpenak wa' y necnimaj che atet attakyon ta wxin. Camic nemjon oración pquecwent per me pquecwent ta je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x. Anen quenban orar pquecwent je ay-on chwa com e awxin. 10 Conjelal je wxin anen e awxin atet chka', conjelal e awxin atet e wxin anen chka'. Com xjun kabnon cuq'uin rmal c'ara' ruq'uin cc'aslemal ntz'ettaj wa' che ajni'la nim nuk'ij. 11 Santlaj Ttixel, camic majo'n quenc'je' xta chwech ruch'lew per j-e' nquec'je' cana y anen quenmloj chic wjic awq'uin. Pnabi' atet que'achajij y que'awaraj je ay-on chwa ch-utz c'ara' xjun ta xtqueban ajni' kabnon ajoj awq'uin. 12 Anen tak xenc'je'a cuq'uin wawe' chwech ruch'lew, pnabi' atet xenuban wa' cwent, next jun xtz'ila' ta ri' chca. Per c'ola jun xtz'ila' ri' per jara' nyatanak tzrij chnutaj pen chpam nimlaj juicio. Cara' xuban ch-utz c'ara' nbantaja cumplir jtz'iban cana ojer chpam atzojbal. 13 Per camic anen quenmloja awq'uin y njelal jawra jnemjon rbixic chawa ne chquewech j-e' quenbij cwa' wawe' chwech ruch'lew ch-utz c'ara' xtnoj ta quicotemal ptak canm jc'ola wq'uin anen. 14 Anen bien xenk'alsaj atzojbal chquewech jabin chwa y camic xitzel nquetz'e'ta cmal wnak je xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x com j-e' mruq'uin ta rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x, ajni' nebnon anen, mruq'uin ta rwech ruch'lew ykul wa' nuc'u'x. 15 Mjara' ta quenc'utuj chawa che nque'alsaj ela wawe' chwech ruch'lew y xqueba ta awq'uin camic. Jquenwajo' anen chawa che nque'aban cwent wawe' chwech ruch'lew ch-utz c'ara' majo'n nquech'a'c ta rmal diablo. 16 J-e' mruq'uin ta rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x, ajni' nebnon anen, mruq'uin ta rwech ruch'lew ykul wa' nuc'u'x. 17 Camic que'ayonaj c'a, tech'ja' c'a canm tzan atzojbal, com ruq'uin atzojbal atet nkatz'et wa' nak kas mer abanic che ktzitzij at Dios. 18 Ajni' xaban chwa anen xenatak ta wawe' chwech ruch'lew cara' c'a quenban anen chca chka', enchumsan chic che quenutak ela chwech ruch'lew chnequebna' asamaj. 19 Camic anen quenyonaj wi' che rbanic je nrajo' awanm atet. Cmal j-e' tak cawra quenban ch-utz c'ara' j-e' chka' nqueyonaxa che rbanic je nrajo' awanm atet je at ktzitzij Dios. 20 Per mqueyon ta j-e' nemjon rbanic oración pquecwent com j-e' nqueya' na nbixic chca jle' chic wnak y rmal jara' tak xtqueya' nbixic ec'o chna jle' jneyke'a na quec'u'x wq'uin, y camic quenban orar pquecwent arj-e' chka'. 21 Quenban orar pquecwent ch-utz c'ara' xjun ta xtqueban conjelal je' wnak jneyke'a quec'u'x wq'uin ajni' kabnon awq'uin atet Nedta', com atet xjun abnon wq'uin y xjun nebnon awq'uin atet chka'. Kas quenwajo' anen kas xtjun xtqueban kuq'uin conjelal ch-utz c'ara' je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x arj-e' xtecnimaj ta chatet attakyon ta wxin. 22 Ajni' abnon chwa anen chk'alaj che atet atc'ayona nc'aslemal y cara' nebnon anen chka', ney-on chca chk'alaj chatet atc'ayona cc'aslemal. Cara' nebnon chca ch-utz c'ara' xjun ta xtqueban ajni' kabnon awq'uin xjun kabnon. 23 Cawra nela, anen xjun quenban cuq'uin j-e' y atet xjun naban wq'uin ch-utz c'ara' xjun ta xtbequebna' rq'uisbal k'ij. Cara' quenwajo' ch-utz c'ara' je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x arj-e' xtcutkij ta che atet attakyon pa wxin y xtcutkij ta chka' che atet congan nque'awajo' je' wnak xjun quebnon wq'uin ajni' abnon chwa anen chcongan cnawajo'. 24 Nedta', je' wnak je'ay-on chwa kas quenwajo' quenc'utuj chawa, abar xtenq'ue' wa' anen, tzra' ta xtec'je' wa' j-e' chka'. Cara' quenwajo' chca ch-utz c'ara' nquecwina nquetz'et nimlaj agloria jay-on chwa, com atet enawaj-on ta tak q'uemjana twankersasa ruch'lew. 25 Nedta', awq'uin atet c'o wa' rbeyal per je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x majo'n cutkin ta ajni' ana'oj, per anen wutkin y chka' conjelal wnak jec'ola wq'uin je ay-on chwa j-e' cutkin che atet attakyon pa wxin. 26 Anen nk'alsan chic chquewech ajni' ana'oj y quenk'alsaj na más chquewech. Cara' xtenban chca ch-utz c'ara' nec'je'a ptak canm jara' ojben ri'il jquenawojbej, ch-utz c'ara' chka' quenc'je'a anen ptak canm. Cara' xbij Jesús tzra Ttixel.