8
• • • • •
Ja' Jesús xexle' ta chwech jyu', tak xkaj ta congan e q'uiy wnak xetre'a tzrij. Chek q'uenjlal tak c'ola jun yawa' xekaja ruq'uin c'ola itzel yubil lepra rc'an, xexque'a chwech y cawra xbij tzra: —Wajaw, wnawajo' cnachumsaj, anen wutkin che ncatecwina cnachumsaj, cara' xbij tzra. Ja' Jesús xuyuk pona ruk'a', xuchap yawa' y cawra xbij tzra: —Quenwajo' ajni' nac'utuj chwa, catchumtaja, cara' xbij tzra, y nalnak xel ela jyubil lepra tzrij. Cawra xbij chic tzra: —Majo'n abar nabij wa' jxenban chawa. Jnaban, jat ac'tu' awi' chwech sacerdote y ay-a' awofrenda ajni' rbin cana Moisés chpam rley Dios chnaban. Ja ofrenda naya' jara' nac'utbej chquewech sacerdote chnaban cumplir je rbin cana Moisés, cara' xbij tzra.
• • • • •
Ja' Jesús tak xekaja chpam tnamet Capernaum c'ola jun capitán cxin soldado xekaja ruq'uin y cawra xbij tzra: —Wajaw, c'ola jun nmos c'ola chwuchoch, arja' squirnak y congan lowlo' nuban rmal, cara' xbij. —Anen quenba ruq'uin y cnechumsaj, cara' xbixa tzra rmal Jesús. Per ja' capitán cawra xbij tzra: —Wajaw, atet najni'la nim ak'ij, me tyataja chawij che xcatoc ta chpam wuchoch. Jquenwajo' chawa, tbij che nec'choja nmos y wutkin che xruq'uin ra nchumtaja. Cara' quenbij chawa com anen wutkin nak rbanic tak ncatba'na mandar. Ec'ola nquebnowa mandar wxin y chka' ec'ola soldado pnuk'a' anen chquenuban mandar. Tak quenbij tzra jun: —Catel ela, jara' nel wara'. Tak quenbij tzra jun chic: —Catjo', ne npet wara'. Tak quenbij tzra nmos che: —Tebna' jawrara, arja' nuban wara'. Cara' xbij capitán. 10 Ja' Jesús congan xel ta ruc'u'x tak xc'axaj je xbixa tzra rmal capitán. Com ec'ola nic'aj wnak etrena tzrij cawra xbij chca: —Ne ktzij wa' je xtenbij chewa ra, jcapitán arja' más na ykula ruc'u'x wq'uin que chewech ixix ix aj Israel, next jun chewa newlon ta cara' yukbal ruc'u'x wq'uin ajni' rxin ja'. 11 Camic quenbij chewa che e q'uiy wnak jme aj Israel ta nquepe na nat nkaj, nque'oc na chpam gobierno je rxin chcaj y nquetz'be'a chwech mes y junam nquewa'a ruq'uin Abraham ruq'uin Isaac y ruq'uin Jacob. 12 Per alc'walxela' je ntzujuxa gobierno je rxin chcaj chca, arj-e' xe nqueq'uie'k ela chpam nimlaj k'ejku'm. J-e' wnak ajni'la ok'ej xtqueban chpam jara' lwar y xteccach'ch'ej na rkan cak'. Cara' xbij Jesús chca wnak jetrena tzrij. 13 C'jara' xbij chic tzra capitán: —Camic jat, com ykula ac'u'x wq'uin che quencwina quenchumsaj amos y cara' c'a nbantaja, nchumtaja, cara' xbij. Y jara' hor xchumtaja mos.
• • • • •
14 C'jara' xba Jesús chruchoch Pedro. Tak xekaja xoca pjay y xutz'et rjite' Pedro c'ola chwech ch'at yawa', majtanak rmal c'ten. 15 Xuchap chuk'a' y xela c'ten tzrij. C'jara' xyictaja y xumaj quelxic Jesús. 16 Tak xoca ak'a' e q'uiy wnak xec'mar ela chwech Jesús, ec'ola itzel tak espíritu e'ocnak ptak canm. Ja' Jesús xjun tzij xbij y jara' tzij xerlasbej itzel tak espíritu ptak canm y xerchumsaj conjelal yuw-i' chka'. 17 Cara' xuban ch-utz c'ara' tzra' nbantaj wa' cumplir jbitanak cana rmal profeta Isaías jcawra nbij: —Arja' xrejkaj ela njelal achnak je nti'ona chka y xoca chuxe' je' kyubil.
• • • • •
18 Ja' Jesús tak xerutz'et chcongan je' wnak quemlon qui' tzrij cawra xbij chca rdiscípulo: —Jo' pjupraj ya', cara' xbij chca. 19 C'ol c'a jun acha arja' jun chca jmaestro je nquetijona cxin wnak tzrij rley Dios, xekaja ruq'uin Jesús y cawra xbij tzra: —Maestro, anen quenba chawij xabar tzra' ncatba wa' atet. 20 Jesús cawra xbij tzra: —Je' chcop c'ola cc'olibal abar nquewar wa', chka' je' ch'tak tz'quin c'ola quesoc, per chwa anen ja en Rlec'walxel jxenoca alxic cuq'uin wnak majo'n wuchoch nte wxin ja abar quenwar wa'. 21 Xpe chic jun rdiscípulo y cawra xbij tzra: —Wajaw, tey-a' c'as chwa che cnemku' cana nedta' nabey mul, cara' xbij. 22 Cawra xbixa tzra rmal Jesús: —Jo' catetre' ta chwij, je cnomki' chwech Dios arj-e' nquemuk kaja je' qui' queyon. Cara' xbixa tzra.
• • • • •
23 Ja' Jesús xoc ela chpam lanch e rexbil rdiscípulo y xeba. 24 Chek q'uenjlal tak xjaktaj ta jun nimlaj k'ek' chquij. Jlanch nlowlo' nba'na tzra rmal nmak tak bloj per Jesús kanak chuwram. 25 Je rdiscípulo xquec'as: —Ko'at-o' Kajaw, camic nokcoma, nokba pya', cara' xecbij tzra. 26 —¿Nak tzra tak nexibej ewi'? Tak nmajo'n nim ta yukbal ec'u'x wq'uin, cara' xbixa chca rmal Jesús. C'jara' xyictaja, xuk'il k'ek', chka' xuk'il nmak tak bloj, y xcoma k'ek' y rwá' ya' xetz'le'a. 27 J-e' discípulo congan xel ta quec'u'x tzrij tak xquetz'et je xbantaja y cawra xquemaj rbixic chbil tak qui': —¿Nak rbanic c'ala' jala' acha? Nnimax tak wan rmal k'ek' y nnimaxa rmal ya' chka', cara' xecbij.
• • • • •
28 Ja' Jesús tak xekaja pjupraj chic ya' tzra' xekaj wa' chpam jun lwar jc'ola pquecwent je aj Gadarenos. Ec'ol c'a e c-e' wnak, arj-e' e'ocnak itzel tak espíritu ptak canm, xe'el ta pcomsant, xecrec'lu' Jesús. Arj-e' nxibexa ri'il chquewech y nmajo'n jun wnak xtk'ax ta tzra' jabar ec'o wa' j-e'. 29 Chek q'uenjlal tak xquemaj rakic quechi' tzrij Jesús: —Atet at Rlec'wal Dios ¿nak nawajo' chka? ¿Atpenak wawe' ra che nko'arey-a' chpam nimlaj lowlo' tak q'uemjana terla' tiemp rxin? cara' xecc'axaj tzra Jesús. 30 Ec'o pon c'a jle' a'k tzra' per ncongan e q'uiy, quemjon w-im. 31 Jitzel tak espíritu congan xquecsaj cchuk'a' y cawra xecbij tzra Jesús: —We nko'alsaj ela per tey-a' c'as chka che nokoca chquepam j-ela a'k, cara' xecbij. 32 —Jix c'a, cara' xbixa chca rmal Jesús. Cara' xqueban xe'el ela, xe'oca chquepam a'k. Je' a'k chek xe'oca itzel tak espíritu chquepam, arj-e' nalnak xeba, xexle'a chwech jun jyu' per ncongan tectic y q'ue pya' xe'ekaj wa', y tzra' xq'uis wa' quexla' conjelal. 33 Je chjalbey cxin a'k arj-e' xenanmaj ela y xeba pe tnamet, xequechlo' njelal je xbantaja y nak xqueban ja e c-e' wnak ja e'ocnak itzel tak espíritu pcanm. 34 Per tnamet xepeta conjelal, xecrec'lu' Jesús y tak xquec'ul cawra xecbij tzra: —Catel ela wawe' ra, tey-a' cana jawra lwar, cara' xecbij tzra.