2
• • • • •
Com yatanak cmic chquij je nquebnowa rtzilal rmal c'ara' majo'n nectobej qui' je' wnak tak nque'oca e ajni' e k'toy tak tzij tzrij jun wnak. Majo'n nectobej qui' com arj-e' tak nquek'et tzij tzrij jun wnak jara' xe nquek'et kaja tzij chquij j-e' queyon kaja. Cara' c'a rbanic com j-e' nquek'et tzij tzrij per arj-e' jun chka' nquebnowa rtzilal. Bien c'a kutkin che Dios arja' nrubey wa' nuban tak nuk'et tzij chquij je nquebnowa jle' rtzilal je nbin chic chpam jawra carta. Je' wnak tak nque'oca e ajni' e k'toy tak tzij chquij je' wnak tak nqueban rtzilal per we j-e' jun chka' nqueban rtzilal ¿le mquitc'ara' xtk'e'ta tzij chquij rmal Dios nech'ob ixix? ¿O we nmajo'n nak nquecsaj wa' je njelal rebnon Dios pquecwent? Com arja' ajni'la utzil rey-on chca, ajni'la recch'on ryiwal chquij, ajni'la rpaciencia cuq'uin. ¿Le mcutkin tc'a che Dios tak nuya' utzil chca mchek tcara' nuya' chca, com je rmal tak nuya' jara' che nqueq'uex cna'oj y nqueya' cana rtzilal? Per com je' canm xecwera che rbanic rtzilal, y com majo'n cgan nqueq'uex cna'oj, jara' chkajni' necsiq'uij más ryiwal Dios chquij. C'jara' xtekaja chquij je ryiwal Dios tak xterla' jnimlaj k'ij rxin juicio. Chpam jara' k'ij ja' Dios nuk'et na tzij chquij wnak y ne rbeyal wa' k'toj tzij je xtuban. Rubey nuban com arja' nuya' na rtojbalil chca je' wnak je ajni' xqueban chpam cc'aslemal chejujnel. Jle' xtuya' chca utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. J-era' je nmajo'n nqueya' cta bnoj utzil com arj-e' njunlic quemjon rtijic quek'ij che nequewla' regloria Dios, jara' ncajo' ch-utz nquetz'e'ta rmal Dios y nquec'je' ta chpam jun quicotemal jmajo'n nyojtaj ta. Jle' chic chkajni' xtpeta ryiwal Dios chquij. J-era' chek jara' nquech'ob nak rec'mon ta chca j-e' mism. Mjara' ta necnimaj je rxin Dios per j-e' xe bnoj tak rtzilal nqueban. Congan lowlo' xtquetaj na je' wnak je nquebnowa rtzilal, congan lowlo' xtqueban per ne che conjelal. Cara' xtqueban che aj Israel y che me aj Israel ta xerwara' chquij aj Israel xtkaj wa' nabey mul. 10 Per conjelal wnak je nquebnowa utzil arj-e' nequewla' na regloria Dios, utz nquetz'e't na rmal Dios y qui'il nec'je'a canm chwech. Cara' xtqueban che aj Israel y che me aj Israel ta xerwara' chca aj Israel nyataj wa' nabey mul. 11 Cara' c'a rbanic com Dios majo'n jun utz nutz'et y majo'n jun itzel ta. 12 Cara' quenbij chewa com conjelal wnak jmajo'n cc'axan ta rley Dios jtz'iban cana rmal Moisés, wc'ola quil quemac quebnon jara' nquetaj na lowlo' rmal, xerwara' mjara' ta ley rxin Moisés xtoca chquij tak nqueta'k ela chpam lowlo'. Y conjelal wnak je cc'axan ley jtz'ibtanak cana rmal Moisés, wc'ola quil quemac quebnon jara' nk'e't na tzij chquij rmal, xerwara' njara' ley rxin Moisés noca chquij che rk'etic tzij chquij. 13 Cara' c'a rbanic com tak xtcatekaja chwech rk'atbaltzij Dios y awc'axan je nbij ley, per wmajo'n animan ta je nbij ley chka che nkaban jara' majo'n nbix ta chawa rmal Dios che rbeyal rxin Dios abnon. Per we animan je nbij ley chka che nkaban jara' nbix chawa rmal Dios che rbeyal rxin Dios abnon. 14 Ajni' chca jme aj Israel ta arj-e' majo'n cc'axan ta ley je rtz'iban cana Moisés per ja' canm nbina chca nak utzil y nak rtzilal rmal c'ara' tak nqueban je' achnak je nuc'om ri' ruq'uin ajni' nrajo' ley chka che nkaban. Tak cara' nqueban jara' c'ola jun ley cc'an ptak canm mesque majo'n cc'axan ta jley je rtz'iban cana Moisés. 15 Tzra' c'a nkatz'et wa' che j-e' ajni' ptak canm tz'ibtanak wa' je ajni' nrajo' ley chka che nkaban. Ja' canm nbina chca wutzil quemjon rij o we rtzilal. Chka' nquech'ob rij rwech je nbantaja chquecjol, com c'ola je' achnak nbantaja cmal wnak: —Xitzel, cara' necbij tzra, chka' c'ola nbantaja: —Mitzel ta, cara' necbij tzra. 16 Tak xterla' jnimlaj k'ij rxin juicio tzra' c'ara' xtbantaj wa' cumplir njelal jawrara jxenbij kaja chewa. Tak xterla' ri' k'ij tak Dios xtucsaj Jesucristo che rk'etic tzij chquij wnak, xtucsaj che nk'alsaj njelal jquech'bon y njelal jquebnon je xe cwiwan ptak canm. Cara' nuc'ut chkawech ja utzlaj tzij rxin Jesucristo je ajni' nemjon ta rbixic anen.
• • • • •
17 Per ec'ola cawra necbij ra: —Ajoj ok tnamet Israel, ok rtnamet Dios. Cara' necbij kaja, per jara' xquek'ij kaja j-e' nqueya' kaja queyon. Je nquech'ob j-e' necla' na totanem rxin Dios xe rmal jc'ola cuq'uin jley jtz'ibtanak cana rmal Moisés. Kas nqueya' kaja quek'ij chcutkin rwech Dios ja ne ktzitzij Dios. 18 Cutkin achnak nrajo' ranm Dios, cutkin nak utzil y nak rtzilal com c'tun chquewech nak nrajo' ley chka che nkaban. 19 Arj-e' nquech'ob che bien nquecwina nquech'ob jrubey Dios chquewech wnak jmajo'n cutkin ta rwech, owe e ajni' jun luz je nsakersana quebey wnak jmajo'n cutkin ta nak utzil y nak rtzilal. 20 Owe nquecwina nque'oca cmaestro wnak jmajo'n nch'obtaj ta cmal rtzojbal Dios, owe nquecwina nquectijoj e ch'tak sencillo. Com c'ola ley cuq'uin jnuc'ut chquewech jtijonem jne ktzij chtijonem rxin Dios rmal c'ara' tak nquech'ob che nquecwina nqueban cara'. 21 Com arj-e' nquectijoj jle' chic ¿nak tzra tak mtectijoj qui' j-e' chka'? J-e' cawra necbij chca wnak: —Mteban ta alak', per ¿lmajo'n c'a alak' nqueban ta j-e' chka'? 22 Necbij chca wnak che: —Mrubey ta jun acha noca ruq'uin jun ixak jme rexkayil ta, per ¿lmajo'n c'a nque'oc ta j-e' chka' cuq'uin ixki' jme quexkayil ta? Arj-e' kas itzel nquequetz'et je' tioxa', per ¿lmajo'n c'a alak' nqueban j-e' ptak templo cxin tioxa'? 23 Arj-e' congan nqueya' ruk'ij rley Dios jtz'iban cana rmal Moisés per com arj-e' mism majo'n necnimaj ta je nbij ley chka che nkaban jara' xruq'uix Dios nqueya'. 24 Ajni' tz'ibtanak cana chpam rtzojbal Dios jcawra nbij ra: —Jrubi' Dios xe ntz'u'ja y xe nyo'k'a cmal wnak jme e rtnamet ta Dios per xewmal ixix tak cara' nba'na tzra. Cara' tz'ibtanak cana. 25 Ajni' tzra tak nqueba'na circuncidar jara' rital che e rtnamet Dios, y c'ola rec'mon ta chca per wnecnimaj je nbij rley Dios chka che nkaban. Per wmajo'n necnimaj ta xe e junam ruq'uin ra e ajni' me rtnamet ta Dios mesque ebnon chic circuncidar. 26 Ajni' tzra jun acha jmajo'n bnon ta circuncidar per wnuban utzil ajni' nrajo' rley Dios che nkaban ¿lme junam tc'ara' cuq'uin e rtnamet Dios mesque majo'n bnon ta circuncidar? 27 Je' wnak jmajo'n bnon ta circuncidar quecuerpo per we nqueban utzil je ajni' nrajo' ley chka che nkaban jara' nk'atbex na tzij chquij je' wnak jmajo'n necnimaj ta. Cara' xtba'na chca com arj-e' c'ola ley cuq'uin jtz'iban cana y ebnon circuncidar per xmajo'n necnimaj ta je nbij ley che nkaban. 28 Cara' c'a rbanic com arj-e' mesque e aj Israel, mesque e rtnamet Dios nbixa chca, per xme ktzij ta che e rtnamet Dios ja we nquechi' oca nbina. Mesque ebnon circuncidar nbixa chca, per xme ktzij ta che ebnon circuncidar we xe ccostumbre oca y xe nruyon oca quecuerpo bnon circuncidar. 29 We ktzij pnawanm aycon wa' rtzojbal Dios jara' ne ktzij che at aj Israel, jara' ktzij che at rtnamet Dios. Chka', we majtanak rch'ach'jorsic awanm, we nesmaja Espíritu Santo pnawanm jara' jun circuncisión jne ktzij wa' che circuncisión, mjara' ta circuncisión chek acuerpo nba'na circuncidar. Wcara' abnon atet, Dios nyowa ak'ij y mjun wnak ta.