3
In rjawaxic chi nawotakij ja xtintz'ibaj chic ri' tre ja q'uisbal rwach'ulew congana rc'ayewal rc'amonto. Treri' tiempo quewa' quibanic ja winak ri', xa eje'e' nquilok'ok'oj kaj qui' queyon, congana nel quec'u'x trij ja pwok in congana nqueya' quek'ij chakaja', kas e nimak nquena' kaj. In chakaja' xa itzel netzijoni, maquequinimaj quitata' quete', matiquimaltioxij ja rutzil nba̱n chique, xa e itzel tak winak chwa Dios. Eje'e' matiquipokonaj quewach ja winak, ni maquecuyun wi', nqueban jolon tak tzij, xa ja' chic ja ritzelal c'ayon quixin, e c'a'ni' in nojel ja utz xa itzel neche' tre. Eje'e' nequitzujuj can ja camigo chipan ja rc'ayewal in matiquech'ob nquemin qui' chipan ja rc'ayewal chakaja'. Congana e nimak nquena' in más na ncajo' ja quicotemal xin rwach'ulew chwach ja ncajo' ja Dios. Nepeti pa tak culto pro xa matiquinimaj chi ja Dios nuya' poder chake ja rok winak chi nkaq'uex ja kana'oj. Eje'e' ri' winak maxta tacoj awi' cuq'uin. Como ec'oli chiquicojol ja nquicanoj nak nqueban chi nebe je'e cuq'uin ixoki' chi cochoch nequibana' engañar. Ja rixoki' xa matiquech'ob ja nqueban, congana pokon nquena' pa tak canma rmal ja quil quemac in chaka nak ta chi tijonemal nel quec'u'x trij. Eje'e' ni nel wi' quec'u'x trij ja tijonem je'e pro ni maticotakij wi' ja utzlaj tijonem xin Jesucristo. Ja rachi'i' ja nebe cuq'uin ja rixoki' eje'e' ni nquech'a' wi' ja utzlaj tijonem ja cani' queban ojer ja Janes in Jambres tok quech'a' tre ja Moisés ja xbij chique. Xa yojtajnak quina'oj rmal ja ritzelal, ni k'alaj wi' chi mta ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo. Pro ma chijutij ta nenimax cumal ja winak, xa neya̱' can in canojel ja winak xtiqueya' cuenta chique chi ja tijonem nqueya' mta noc wi' in mta rc'amonto cani' ban chique ja Janes in Jambres ojer.
* * * * * * * * * *
10 Pro atat bien xawotakijto ja tijonem ja nmajon rya'ic in nak rbanic ja nc'aslemal chakaja'. Bien awotak chi anin c'o ngana nban nojel ja rbanon recomendar chwe ja Dios. Awotak chi yukul nuc'u'x ruq'uin ja Jesucristo in c'o npaciencia in c'oli ja rajoben ri'il xin Dios pa nc'aslemal. 11 Xintzelaxi in xintij ja rpokonal pro nojel ncoch'on. Nojel ari' bien awotak. In chakaja' awotak nojel ja ban chwe chipan ja roxi' tinamit Antioquía, Iconio in Listra. Tri' congana rpokonal xintij pro ja kajaw Jesucristo arja' to'o wxin chipan nojel. 12 Katzij ja nbij chawe ri', ja wi c'o jun nyuke' ruc'u'x ruq'uin ja Jesucristo in wi nuban ja rvoluntad ja Dios jari' seguro chi ntzelaxi cumal ja winak. 13 Pro ja ritzel tak winak in ja banol tak engaño eje'e' xa jani' neyojtaj más, nequeban engañar ja winak in queri' chique eje'e' chakaja' neba̱n engañar. 14 Pro atat utzlaj tijonem ja ya' chawe in xanimaj jari' maxta taya' can. Atat bien awotak nak xetijon awxin 15 in c'a at tino'y na ja tok xawotakijto nojel ja tz'ibtal can chipan ja santilaj rtzobal Dios. Ja rtzobal Dios nuya' chawe chi npi más ana'oj in nawil ja totajem rmal ja tok nyuke' ac'u'x ruq'uin ja Jesucristo. 16 Nojel ja tz'ibtal chipan ja rtzobal Dios, ja xetz'ibani Dios c'ayon quixin chi rtz'ibaxic in q'uiy rc'amonto chake quewari', noqui chi quitijoxic ja winak tre ja utzlaj tijonem in chi rch'a'ic ja ritzel tak tijonem, noqui chi quichomixic ja winak ja nqueban quil in chi rc'utic nojelal ja rutzil. 17 Queri' rcojic ja rtzobal Dios utzc'a ja rajsamajel xin Dios nojel nyataj tre utzc'a chi ncowini nuban ja rutzil xa nak ta ja najo'x tre chi nuban.