JA' TI SBA SCARTA TI QUERMANOTIC TE TI CORINTOE
ti its'ibabat yu'un ti Pabloe
1
Hech lic sc'opon ti carta ti quermanotic te ti Corinto ti Pabloe
Ho'on Pabloun. Ochemun ti jcholc'op yu'un ti Jesucristoe yu'un hech laj sc'an yo'nton ti Diose. Ho'on chajc'opontutic ti carta xchi'uc ti quermanotic Sóstenese, ho'oxuc ti ach'unojbeic sc'op ti Diose te ti Corinto. Ti Diose laj yic'oxuc ti stojol yu'un hech yu'unoxuc nac'otic o. Ja' ti sventa ti Cristo Jesuse ti hech laj yic'oxuque. Hech jun nac'otic xa xchi'uc scotol ti much'utic chalbeic vocol ti stojol ti Cajvaltic Jesucristoe ti buc no'ox oyique, ti jun no'ox Cajvaltic xchi'uque. Ac'o yac'boxuc ep bendición ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc jun avo'ntonic ti jujunoxuque.
Ja' sc'opilal hocol aval, xut ti Diose yu'un ti hech ep i'ac'batic xa sp'ijilic ti quermanotique
Scotol c'ac'al hocol aval, chcut ti Diose yu'un avich'ojbeic xa yutsil yo'nton ti Diose ti ho'oxuque. Ac'biloxuc xa ti sventa ti Cristo Jesuse. Ja' ti sventa ti Cristo Jesuse ti ep na'ac'batic xa ap'ijilique. Hech yu'un lec chana' chacholbe sc'opilal ti Jesuse. Oy ti avo'ntonic ti sc'ope ti ja' melele. Yu'un c'otem xa ti avo'ntonic ti c'utic laj jcholboxuque, ja' ti sc'opilal ti Cristoe. Hech yu'un mu'yuc xa c'usi sc'an to yan avu'unic. Avich'ojic xa scotol ti c'usi tsc'an yu'un chapasic c'usi sc'an ti Diose. Ja' xa no'ox chamalaic ti c'usi ora tsut tal ti Cajvaltic Jesucristoe. Scotol ora chastsatsubtasboxuc avo'ntonic ti Diose yu'un hech mu'yuc amul chac'otic ti stojol c'alal tsut tal ti Cajvaltic Jesucristoe. Hech chascoltaoxuc ti Diose yu'un jun yo'nton avu'unic. Yic'ojoxuc ti stojol yu'un hech jun chac'otic xchi'uc ti Snich'one, ja' ti Cajvaltic Jesucristoe.
Ja' sc'opilal ti muc un chixch'aquilanucutic ti ho'ucutique ti smacojucutic ti Cristoe
10 Quermanotac, chacalbeic vocol ti atojolic ti sventa ti Cajvaltic Jesucristoe. Co'oluc me ac'opic acotolic. Mu me xap'ev abaic. Jtosuc me avo'ntonic, co'oluc me ti c'usi chanopique. 11 Yu'un laj xa xcholbun ac'opilalic ti yaj'abtel ti quermanotic antse, ja' ti Cloee, ti chavut abaic, quermanotac. 12 Yu'un oy chavalic: “Ho'oni oyun ti sventa Pablo”, xachiic. Oy chavalic: “Ho'oni oyun ti sventa Apolos”, xachiic. Oy chavalic: “Ho'oni oyun ti sventa Pedro”, xachiic. Oy chavalic: “Ho'oni oyun ti sventa Cristo”, xachiic uc. 13 ¿C'u yu'un ti hech chac'an chach'ac abaique? Muc un chixch'aquilanucutic ti ho'ucutique ti smacojucutic ti Cristoe. Jcotoltic smacojucutic. Mu ho'ucuntutic nicham ti cruz yu'un amulic. Mu ho'ucuntutic ti jventa ti laj avich'ic ho'e. 14 Hocol yal ti Diose ti cha'vo' oxvo'oxuc no'ox laj cac'boxuc avich'ic ho' ho'oni. Ja' no'ox laj cac'be yich' ho' ti Crispoe xchi'uc ti Gayoe. 15 Ti epuc laj cac'boxuc avich'ic ho'e, repenta chavalic ti ho'on ti jventa chacolic yu'un ti laj cac'boxuc avich'ic ho'e. 16 Oy to yan much'u laj cac'be yich' ho' uc. Ja' laj cac'be yich' ho' sjunul sna ti Estéfanase. Mu jna' mi oy yan much'u laj cac'be yich' ho'. 17 Yu'un ma'uc hech cabtel laj yac'bun ti Cristoe ti chcaq'uilan ich'ho'e. Ja' no'ox laj stacun talel yu'un ti jchol ti lequil ach' c'ope. Hech yu'un jamal laj jcholboxuc sc'opilal ti Cristoe c'alal te ni'ech' ti atojolique. Ho'oni mu yu'unuc hech nic'opoj hech chaj c'u che'el ti much'u p'ij scuyoj sbae. Ti hechuc nic'opoje hech chaj c'u che'el ti much'u p'ij scuyoj sbae, ja' mu tsotsuc sc'opilal ic'ot ti avo'ntonic ti icham ti cruz avu'unic ti Cristoe.
Ja' sc'opilal ti jna'ojtic xa ti laj xa scoltaucutic ti Diose yu'un ti laj xa jch'untic ti icham cu'untic ti cruz ti Cristoe
18 Yu'un scotol ti much'utic ch'ayel chbatique mu xch'unic ti xu' chijyac'bucutic jcuxlejaltic ti Cajvaltique ti ja' icham cu'untic ti cruze. Yu'un ti c'alal chcalbe sc'opilal ti Cristoe ti icham ti cruz cu'untique, “hovil ti hech chach'une”, xiyutun. Pero ti ho'ucutique ti jc'opilaltic ti chijcolucutic sbatel osile, laj xa jna'tic ti yu'un laj xa jch'untic ti icham ti cruz cu'untic ti Cajvaltique hech yu'un laj xa yac'bucutic ach' jcuxlejaltic sventa sbatel osil ti Diose. 19 Yu'un hech ts'ibabil comel ti sc'op ti Diose:
Chcac' ti q'uelel ti hovil ti p'ij tscuy sbaic ti xu' tscolta sbaique.
Yu'un mu xc'ot ti pasel ti hech chaj c'u che'el tsnopic ti much'utic xu' yu'un tscolta sbaique tscuyique,
ti xchie.
20 Hovil ti chch'unic hech ti chcolic yu'un ti ip'ijubic xa li' ti balumile. Hovil ti chch'unic hech ti chcolic yu'un lec sna' chchanubtasvan ti smantal ti Diose tscuyique. Hovil ti chch'unic hech ti chcolic yu'un lec sna' chal ti c'usi tsc'an ti jpastic li' ti balumile tscuyique. Ti Diose laj xa yac' ti q'uelel ti hovil chch'unic ti xu' tscolta sbaique ti much'u p'ij li' ti balumile tscuy sbaique. 21 Yu'un laj sna' ti Diose ti mu xu' cu'untic ti jcolta jbatic ti sventa sp'ijil co'ntontic, hech yu'un laj xchapan ti chijcolucutic mi laj jch'untic ti ja' jq'uexoltic icham cu'untic ti cruz ti Cristoe. Hech ti jchol manchuc mi “hovil ti hech chach'une”, manchuc mi xiyutun.
22 “Hovil ti hech chach'une”, xiyutun ti jchi'iltique, ho'ucutic ti co'ol judioucutic xchi'uque, yu'un ti stuquique ja' no'ox laj sc'anic mi ch-ac'batic tsq'uelic jchop o abtel yu'un ti Jesuse. Ja'to chch'unic tscuyic. Ja' no'ox hech uc ti achi'iltaque, “hovil ti hech chach'une”, xiyutun uc, ho'oxuc ti co'ol yanlum crixchanooxuc xchi'uque, yu'un mu'yuc stu yu'unic yu'un mu xijp'ijub yu'un tscuyic. 23 Hech yu'un c'alal ti jcholbe sc'opilal ti Cristoe ti yu'un hech imilat ti cruz hech chijcolucutique, más chbolib yo'ntonic yu'un ti jchi'iltique ho'ucutic ti co'ol judioucutic xchi'uque. Ja' no'ox hech uc ti achi'iltaque, ho'oxuc ti co'ol yanlum crixchanooxuc xchi'uque, hovijolun chiscuyucun. 24 Manchuc mi hech yo'ntonic, ti ho'ucutique ti laj xa yic'ucutic ti stojol ti Diose, mi judioucutic o mi yanlum crixchanoucutic, jna'ojtic xa ti laj xa scoltaucutic ti Diose yu'un ti laj xa jch'untic ti icham cu'untic ti cruz ti Cristoe. Jna'ojtic xa ti hech xchapanoj ti Diose ti chijcolucutic yu'une. 25 Ti much'utic tscuyic ti hovil ti hech xchapanoj ti Diose yu'un tscuyic ti p'ij stuquic. Muc un chilic ti mu xu' tscolta sbaic stuquique. Ti icham ti cruz ti Cristoe mu'yuc yip tscuyic. Pero mu xilic ti mu'yuc yip stuquic ti mu xu' tscolta sbaique. 26 Quermanotac, na'ic ti c'alal laj yic'oxuc ti stojol ti Diose, mu epucoxuc p'ij avo'ntonic ti stojol crixchanoetic. Mu epucoxuc tsots avabtelic. Mu epucoxuc ti ho'oxuc yol snich'onoxuc ti much'utic yich'ojic tsots yabtelique. 27 Yu'un ti Diose ja' ho'oxuc laj yic'oxuc ti mu'yuc atuic ti stojol ti crixchanoetique yu'un hech ch-ac'atic ti q'uexlal scotol ti much'utic p'ij scuyoj sbaique. Yu'un ja' bol chc'otic ti stojol ti Diose yu'un chch'unic ti xu' tscolta sbaique. Ho'oxuc ti mu'yuc avipic ti stojol ti crixchanoetique, ho'oxuc laj yic'oxuc yu'un hech ch-ac'atic ti q'uexlal scotol ti much'utic oy yip scuyoj sbaique. Yu'un ja' mu'yuc xa yip chc'otic o yu'un mu xcolic. 28 Ho'oxuc ti mu'yuc atuic ti stojol ti crixchanoetique ti mu pasbilucoxuc ti muq'ue, ti mu'yuc ac'opilal ti yo'ntonic ti crixchanoetique, ja' laj xa st'ujoxuc ti Diose yu'un hech ch-ac'at ti q'uelel ti mu'yuc stu ti yabtele ti much'utic tsots yabtel li' ti balumile scuyoj sbaique. 29 Yu'un hech mi junuc mu'yuc much'u xu' tstoy sba ti stojol ti Diose. 30 Yu'un hech laj sc'an ti Diose ti hech chacuxiic sbatel osil ti sventa ti Cristo Jesuse. Ti sventa ti Cristoe ti yac'ojbucutic sp'ijil co'ntontic ti Diose. Ja' ti sventa uc ti toj co'ntontic chijyilucutic ti Diose. Ja' ti sventa uc ti yac'oj sba chlecub ti co'ntontique. Ja' ti sventa uc ti nijcolucutic loq'uel ti sc'ob ti pucuje. 31 Hech yu'un ac'o c'otuc ti pasel avu'unic ti c'u che'el ts'ibabile: “Ti jayvo'oxuc ti toyol avo'ntonique ja'uc no'ox me toyol avo'ntonic ti stojol ti Cajvaltique”, xchi ti sc'op ti Diose.