10
Ja' sc'opilal mu me hechuc avo'ntonic hech chaj c'u che'el ti jtatamoltique ti vo'one ti mu junuc yo'ntonic ti stojol ti Diose, xchi
Quermanotac, ti jc'an ti chana'ic ti c'utic ic'ot ti pasel ti vo'one ti stojol ti jtatamol jmembeltique ho'ucutic ti co'ol yelnich'onucutic ti Israel xchi'uque. C'uxubimbilic yu'un ti Diose hech yu'un ja' ibaej yu'unic ti toque yu'un chtojobtasatic batel ti bu tsc'an ti Diose ti chc'otique. Hech lec ijelavic ti nab scotolic. Scotolic ti iloq'uic ti mozoile ja' totil yu'unic ti Moisese ic'ot yu'un ja' jbaejbe yu'unic te ti yolon toc xchi'uc te ti nab. Te ti xocol balumil scotolic co'ol imac'linatic yu'un ti Diose. Scotolic co'ol i'ac'batic yuch'ic ho' yu'un ti Diose ti iloc' tal ti ch'en ti laj smaj ti Moisese. Ma'uc ti sventa no'ox ti Moisese yu'un te oy ti Cristoe. Yu'un ti hech i'ac'batique ja' ti sventa ti Cristoe. Yu'un ti i'ac'batic ho' yuch'ique, hech yu'un ja' no'ox hech uc ch-ac'batic xcuxlejalic sbatel osil mi tspasic ti muc' ti Diose. Manchuc mi hech icoltaatique, muc ono'ox tspasic ti muc' ti Diose. Ja' más ep ti mu xtun i'ilatic yu'un ti Diose. Hech yu'un ep ichamic te ti xocol balumil.
Yu'un ti hech ic'ot ti pasele, ac'o jna'tic ti ja' no'ox hech chijyac'bucutic castigo ti Diose mi co'ol chbic'taj co'ntontic yu'un ti c'usi chopole hech chaj c'u che'el ibic'taj ti yo'ntonique. Mu me hechuc avo'ntonic hech chaj c'u che'el ti jtatamoltique ti vo'one ti mu junuc yo'ntonic ti stojol ti Diose. Yu'un hech ono'ox ts'ibabil sc'opilalic ti sc'op ti Diose: “Ti jchi'iltaque ti co'ol t'ujbilun xchi'uc yu'un ti Diose, laj spasic yajsanto. Laj yac'beic smoton, ive'ic, laj yuch'ic, hech lic ac'otajucuc ti stojol ti yajsantoe”, ti xchi ti Moisese. Mu me xijmulivajucutic hech chaj c'u che'el laj spasic. Yu'un ti jun no'ox c'ac'al imilatic veintitrés mil. Mu me xijelavucutic ti stojol ti Cajvaltique hech chaj c'u che'el oy ijelavic ti stojol. Hech yu'un iti'at yu'un chon, hech ichamic. 10 Mu me jtoy jbatic ti stojol ti Cajvaltique hech chaj c'u che'el oy laj spasic. Hech yu'un i'ac'batic xchamel, hech itup'ic ti much'utic laj stoy sbaique.
11 Yu'un ti hech ipasbatique, yu'un hech ac'o mu me jpastic hech ti ho'ucutique. Hech ts'ibabil comel sc'opilalic yu'un hech chijp'ijubucutic. Yu'un slajebal xa c'ac'al ti li'oyucutique. 12 Hech yu'un ti much'u tscuy ti oy lec yip ti yo'ntone ac'o me p'ijubuc, naca me p'ajuc ti mulil. 13 Ti c'u che'el chaspasbot proval avo'ntonic ti pucuje, ja' no'ox hech tspasbeic proval yo'ntonic scotol crixchanoetic. Ti Diose jun yo'nton avu'unic. Mu xac' ti jelaven chaspasbot proval avo'ntonic ti pucuje naca me mu xcuch avu'unic. Ti c'alal chaspasbot proval ti avo'ntonique ti pucuje ti Diose chastojobtasot c'u che'el chacol batel, hech chu' avu'unic.
14 Hech yu'un, ho'oxuc ti c'uxoxuc ti co'ntone, j'ech'el comeso ti santoetique. 15 Hech chacalboxuc acotolic yu'un oy xa sp'ijil avo'ntonic. Nopo ava'yic ti c'usi chacalboxuque. 16 C'alal chijnaqui ti smesa ti Cajvaltique chcuch'tic ti ya'lel sat uvate'e ti chcalbetic vocol Dios yu'une, ti jve'tic ti caxlan vaje hech chaj c'u che'el laj yal comel smantal ti Cajvaltique. Hech chvinaj ti jun co'ntontic ti stojol ti Cajvaltique ti ja' laj yac' sba ti milel cu'untique. 17 Jun no'ox ti caxlan vaje. Hech yu'un manchuc mi epucutic, jun no'ox c'otemucutic yu'un jun no'ox ti caxlan vaj ti jve'tic jcotoltique.
18 Nopo ava'yic ti c'u che'el laj spasic ti jtatamoltique ti vo'one, ja' ti co'ol yelnich'onucutic ti Israel xchi'uque. C'alal laj sti'beic ti smoton ti Diose, hech ivinaj ti jun yo'ntonic ti stojol ti Diose. 19 Mu yu'unuc ti jloq'uesbe sjam ti jun yo'ntonic xchi'uc ti santoetique ti much'utic chac'beic smotone. Yu'un ti jna'tic ti mu cuxuluc ti santoetique, hech yu'un hovil ti ch-ac'bat ti smotone. Mu'yuc stu. 20 Ja' hech sjam. Ti much'utic ti chac'beic smoton ti santoetique mu yu'unuc ja' chac'beic ti Diose. Yu'un mu xojtiquinic ti Diose. Ja' chac'beic ti pucujetique. Hech yu'un mu jc'an ti jun avo'ntonic chac'otic xchi'uc ti pucujetique. 21 Ho'oxuque ti chanaquiic ti smesa ti Cajvaltique, ti chavuch'ic ti ya'lel sat uvate'e chave'ic ti caxlan vaje hech chaj c'u che'el laj yal comel smantal ti Cajvaltique, mu sjamuc ti co'ol chba naclanic ti smesa ti much'utic tspasic ti muc' ti pucujetique. 22 Mu lecuc mi chcac'tic ch-ilin ti jtojoltic ti Cajvaltique. Ja' oy yip ti Cajvaltique. Ho'ucutic mu'yuc quiptic.
Ja' sc'opilal ti libre oyun xijchi pero mu me xbolib yo'nton cu'untic yantic
23 “Libre oyucutic, scotol xu' jpastic”, xachiic. Hech; pero mu scotoluc lec ti pasel. “Libre oyucutic scotol xu' jpastic”, xachiic. Hech; pero ma'uc sventa chijlecub scotol. 24 Ti c'usi ti jpastique, ma'uc no'ox yu'un ti lec chca'itic jtuctic. Ja' ac'o jpastic yu'un chlecub yo'nton yantic uc.
25 Ti ti'bole ti chchonic te ti plazae, manic, ti'anic. Mi chlo'laj avo'ntonic yu'un, mu me xajaq'uic, manic, ti'anic. 26 Yu'un ja' yu'un ti Cajvaltique ti balumile xchi'uc scotol ti c'utic chch'i li'i.
27 Pero mi chayic'ot ti ve'el ti much'u mu xch'unojuc ti Diose, mi chac'an chach'un batel, scotol ti c'usi chayac'bot ati', ti'an. Mi chlo'laj avo'ntonic yu'un, mu me xajaq'uic. 28-29 Repenta mi oy much'u tsna' ti ja' smoton ti santoe ti chayac'boxuc ati'ique, ja' ti co'ol na'ic'atic ti ve'el xchi'uc. Hech chayalbot: “Avi ti'bol li'to, ja' smoton ti yajsantoe”, mi xchie, hech yu'un mu me xati'. Mo'oj, chlo'laj yo'nton yu'un ti laj xa yalbot ti ja' smoton ti santoe. Mu yu'unuc mu xu' chati'. Ja' sventail ti mu me xlo'laj yo'nton yu'un ti laj yalbote.
“Libre oyucutic, mu persauc ti jch'untic ti mu stac' ti jti'tutic ti ti'bole”, xachiic. 30 “Yu'un chcalbetutic vocol ti Diose c'alal chive'tutic, hech yu'un mu'yuc jmultutic yu'un laj calbetutic vocol ti Diose”, xachiic. 31 Hech. Pero manchuc mi chijve', manchuc mi oy c'usi chcuch'tic, scotol ti c'usi ti jpastique lecuc me chc'ot sc'opilal ti Diose cu'untic. 32 Yu'un hech mu me much'u chbolib yo'nton cu'untic, manchuc mi jchi'iltic, ho'ucutic ti co'ol judioucutic xchi'uque, manchuc mi achi'iltac, ho'oxuc ti co'ol yanlum crixchanooxuc xchi'uque, manchuc mi yan quermanotic. 33 Ti ho'one ti jc'an ti ac'o lecubuc yo'ntonic yantic ti jventa. Ma'uc jnopoj ti ja' no'ox chlecub co'nton jtuc. Ja' jnopoj ti ac'o lecubuc yo'ntonic yantic ti jventa, hech chcolic.