16
Ja' sc'opilal ti taq'uine ti tstaquic batel yu'un tscoltaic ti quermanotic te ti Jerusalén
Laj ajac'bucun ti carta ti c'u che'el chatsobic ataq'uinic yu'un chatacbeic batel ti quermanotic te ti Jerusalén, ja' ti co'ol oyucutic ti stojol ti Diose xchi'uque. Hech chaj c'u che'el laj xa jpas ti mantal scotol ti jch'unojeletique ti te oyic ti balumil Galaciae ja' hech me chapasic. Ti jujun domingo chaq'uej ti ataq'uinique te ti anaique yu'un hech tstsob avu'unic ti c'alal chihul te ti atojolique. Ja' ti c'u che'el chayac'boxuc bendición ti Diose, hech yu'un te chanopic c'u che'el chavaq'uic. Mu me ja'uc chba asa'ic ti anil ti taq'uine c'alal chihule. C'alal chihul te ti atojolique, jc'an ti t'ujbil xa avu'unic ti much'utic chba yaq'uic comel ti taq'uine te ti Jerusalén, ja' ti motonil ti chavac'beic ti quermanotique. Ho'oni ti jpasbe scarta yu'un hech tsna'ic ti quermanotique ti ho'oxuc chacoltaique. Hech ti jtac batel. Mi chvinaj ti hech tsc'an ti chibate, hech xu' chixchi'inucun batel.
Ja' sc'opilal ti Pabloe ti chac'be sna' ti te ch-ech' ono'ox ti Corinto
C'alal mi laj co'nton te ti balumil Macedonia, te chital, chtal jq'ueloxuc uc yu'un jnopoj xa ti te chibat ti Macedoniae. Te van chihalej yo' bu oyoxuque. Te van ch-ech' cu'un ti yorail sique. Patil chachi'inucun batel ti bu chibate. Mu jc'an ti j'ech'el no'ox ch-ech' jq'ueloxuque. Co'nton ti jc'an ti te chihalej yu'un chajchi'inoxuc mi hech tsc'an ti Cajvaltique. Li'to chihalej ti Efeso ja'to mi i'ech' ti q'uin Pentecostés. Li'i ja'to no'ox ivinaj ti oy bu xu' lec chi'abtej yu'un ti Cajvaltique. Pero ep ti much'utic chiscontrainun uc.
10 Mi ihul te ti atojolic ti Timoteoe, ac'o nichimuc yo'nton avu'unic yu'un ja' tspasbe yabtel ti Cajvaltic uque hech chaj c'u che'el ho'oni. 11 Hech yu'un mu me biq'uituc chavilic ti Timoteoe. Ja' lec ti chapasic ti muc' acotolic. C'alal mi ilaj yo'ntone, hech yu'un nichimuc no'ox me avo'ntonic ac'bo c'usi chtun yu'un hech chul li'to. Yu'un li' ti jmalatutic xchi'uc ti quermanotic li'to.
12 Ti quermanotic Apolose laj calbe vocol yu'un ac'o ba sq'ueloxuc uc xchi'uc ti yan quermanotique. Mu to sc'an chtal ti ora te ti atojolic. Ta to snop c'usi ora xu' yu'un chtal.
Ja' sc'opilal chabanucot la xalic, xchi
13 Viq'uiluc me asatic, oyuc me lec xch'unojel avo'ntonic. Tsotsuc me avo'ntonic, mu me xaxi'ic. Tsots me xapas abaic. 14 Scotol ti avabtel chapase, ja'uc me yu'un ti chac'uxubinvane.
15 Quermanotac, chana'ic ti ja' primero laj xch'umbe sc'op Dios te ti Acayae, ja' ti estado avu'unique, ti Estéfanase xchi'uc sjunul sna. Chana'ic uc ti scotol ora yac'oj sba tscoltaic ti much'utic oyic ti stojol ti Diose. 16 Hech yu'un chacalbeic, paso me ti muc' ti much'utic hech yo'ntonic chiscoltauntutic ti abtele. 17 Nichim no'ox co'nton yu'un ti laj ataquic talel ti Estéfanase xchi'uc ti Fortunatoe xchi'uc ti Acaicoe. Ja' aq'uexolic ic'otic yu'un mu ho'ucoxuc natalic. 18 Imuc'ub co'nton yu'un italic. Hech imuc'ub avo'ntonic uc. Paso me ti muc' ti much'utic hech yo'ntonique.
19 Chabanucot chal scotol ti jch'unojeletique li' ti slumal Asia. Chabanucot chal ti sventa ti Cajvaltique ti Aquilae xchi'uc ti Priscilae xchi'uc scotol ti jch'unojeletique ti tstsob sbaic te ti sna. 20 Chabanucot la xal scotol ti quermanotique. Yu'un ja' señail ti c'uxoxuc ti co'ntone tsacbo me abaic ac'obic ti ho'oxuque.
21 Ho'on Pabloun, ti jtojbot avo'ntonic uc. Hech yu'un ho'on jtuc ti jc'ob laj jts'iba ti jchol cha'chol avi li'to.
22 Taca tal yic'ucutic batel ti ora ti Cajvaltique, ja' ti jc'an. Scotol ti much'utic mu c'uxuc ti yo'ntonic ti Cajvaltique ti mero melel ta me x'ac'batic castigo yu'un ti Cajvaltique.
23 Ac'o yac'boxuc ep bendición ti Cajvaltic Jesuse. 24 Acotolic c'uxoxuc ti co'nton ti sventa ti Cristo Jesuse.