3
Ja' sc'opilal ti chchi'in sbaic ti abtel xchi'uc ti Diose ti much'utic chcholbatic ti sc'op yu'une
Hech yu'un, quermanotac, c'alal te jchi'inojoxuc, muc xajcholboxuc ti sc'op Diose hech chaj c'u che'el ti much'utic ti ventaimbilic xa yo'ntonic yu'un ti Ch'ul Espíritue. Yu'un laj quil ti ta to xasventainoxuc ti abec'talique. Ololoxuc to ti stojol ti Cristoe laj quil yu'un mu xac'an chavac'be sventain avo'ntonic ti Ch'ul Espíritue. Hech chaj c'u che'el biq'uit olol ti mu to xu' yu'un sti' ti ti'bole, puru chu'il no'ox tsc'an, ja' hech laj jcholboxuc ti sc'op ti Diose hech chaj c'u che'el ti jcholbe ti much'utic mu to xch'un, ti ja' no'ox xch'unojbe smantal ti sbec'talique, yu'un laj quil ti ventaimbiloxuc to yu'un ti abec'talique. Asta ora yileloxuc no'ox. Yu'un ventaimbiloxuc to yu'un ti abec'talique, hech yu'un ti ta to xbic'taj avo'ntonic, ta to xavut abaic, mu jtosuc avo'ntonic. Ti hech chapasique, ¿mi mu yu'unuc sventainojoxuc to ti abec'talique? ¿Mi ma'uc co'ol chapasic hech chaj c'u che'el ti much'utic mu xch'unojbuc sc'op ti Diose? Yu'un ti hech chavalic: “Ho'oni lec chquil ti Pabloe”, xachiic, “ho'oni lec chquil ti Apolose”, xachiic, hech yu'un ¿mi mu co'oluc chapasic hech chaj c'u che'el ti much'utic mu xch'unojbuc sc'op ti Diose?
¿C'u yu'un ti chapasucuntutic ti muc' ti ho'one xchi'uc ti Apolose yu'un yabatuntutic no'ox ti Diose? Ja' no'ox laj jch'untutic ti c'u che'el laj spasun ti mantal ti Cajvaltique ti jujununtutique hech laj jcholboxuc ti sc'op ti Diose, hech lic ach'unic. Ho'oni laj jts'un comel ti sc'op Dios ti avo'ntonic. Ti Apolose laj smalta. Ja' ti Diose laj yac' ch'iuc. Hech yu'un mu tsotsuc cabtel ti ho'on laj jts'une, mu tsotsuc yabtel ti Apolose ti ja' laj smaltae. Ja' tsots yabtel ti Diose ti ja' laj yac' ch'iuque. Co'olic no'ox ti much'u tsts'une, xchi'uc ti much'u tsmaltae. Co'ol abatetic. Mi lec chil ti Diose ti c'u che'el ni'abtejtutique, ja' chquich'tutic jmotontutic. Yu'un ti jchi'in jbatutic ti abtel xchi'uc ti Diose.
Ti ho'oxuque sverta Dios ti avo'ntonique, ma'uc jvertatutic. Ti ho'oxuque ja' sna Dios ti avo'ntonique. Mu ho'ucun te chinaquitutic ti avo'ntonic. 10 Yutsil yo'nton laj yac'bun cabtel ti Diose hech chaj c'u che'el jpasna ti laj yac'be cemento ti nae, yan ti much'u tal sva'ane. Ti jujununtutique ja' tsots sc'opilal ti jnoptutic lec c'u che'el tsc'an ti más lec chc'ot ti nae. 11 Ti cementoe ja' ti sc'opilal ti Jesucristoe ti icham cu'untic ti cruze ti laj xa ach'unique. Ja' tsots sc'opilal lume. Mu'yuc yan. 12 Ja' ti c'utic chcac'betutic ti sba ti cementoe, mi ja' chcac'betutic ti c'utic tsotse hech chaj c'u che'el c'anal taq'uin, saquil taq'uin, ton ti bu toyol stojole, o mi ti jcaptutic xchi'uc ti c'utic mu tsotsuque chcac'betutic te' o mi chcac'betutic jobel o mi chcac'betutic c'ajben, 13 patil chac' ti q'uelel ti Diose ti c'u x'elan ti cabteltutique ti jujununtutique ti laj jpastutique. C'alal tsta yorail, ch-ac'at ti na'el c'u x'elan cabteltutic jujununtutic. Ja' ch-ac'at ti q'uelel ti c'oc', mi chcuch yu'un ti c'oq'ue, mi mu xcuch yu'un ti c'oq'ue. 14 Ti much'u mu xlaj ti c'oc' ti yabtele, yu'un ja' itun yu'un ti bu tsotse ti c'alal laj smeltsan ti nae, ja' ch-ac'bat smoton. 15 Ti much'u chlaj ti c'oc' ti yabtele yu'un ja' itun yu'un ti bu mu tsotsuque, hech yu'un me'on. Ja' mu x'ac'bat smoton. Ja' no'ox chcol hech chaj c'u che'el ti much'u chcol loq'uel ti c'oq'ue.
16 Chana'ic ti stemplooxuc ti Diose acotolic yu'un ja' snainoj avo'ntonic ti Ch'ul Espíritue. 17 Mi oy much'u tsbolibtas avo'ntonique ti ja' stemplo ti Diose, patil chlic ac'batuc castigo yu'un ti Diose yu'un lec ti stemplo ti Diose. Ja' me avo'ntonic obi.
18 Mu me xalo'la abaic. Ho'oxuque mi oy acuyoj abaic ti p'ijoxuc ti sventa avi balumil to, ja' lec ti biq'uit chavac' aba yu'un hech chap'ijubic. 19 Yu'un ti hech oy sp'ijil yo'ntonic ti crixchanoetic li' ti balumile ti scuyoj sbaique, ja' sbolil yo'ntonic c'otem ti stojol ti Diose. Yu'un hech ono'ox chal ti sc'op ti Diose: “Ti much'u p'ij scuyoj sbae, c'alal yac'oj sba tsnopilan c'u che'el tscolta sbae, ja'to xa'i chcham xa, ch'ayel ibat”, ti xchie. 20 Hech ts'ibabil uc ti sc'op ti Diose: “Ti Cajvaltique sna' ti hovil no'ox ti hech chaj c'u che'el tsnopilan ti yo'ntonique ti much'utic p'ij scuyoj sbaique”, ti xchie. 21 Hech yu'un mu me xatoy abaic yu'un ti much'u lec chavile. 22 Yu'un oy stu avu'unic scotol. Mi ho'on mi Apolos mi Pedro oy jtututic jcotoltutic avu'unic. Ja' no'ox hech ti c'utic oy li' ti balumile oy stu avu'unic. Ja' no'ox hech uc ti jayib c'ac'al cuxuloxuc li' ti balumile oy stu avu'unic. Ja' no'ox hech uc c'alal nacham chtun avu'unic yu'un chabat ti vinajel. Ti c'utic avich'ojic xae xchi'uc ti c'utic ta to xavich'ique, ja' chtun avu'unic. Scotol chtun avu'unic. 23 Ti ho'oxuque chatunic yu'un ti Cristoe. Ti Cristoe ja' chtun yu'un ti Diose.