8
Ja' sc'opilal mu me xba jti'tic ti smoton ti santoetique yu'un chbolib yo'nton ti quermanotique, xchi
1-3 Yu'un ti chacuyic ti mu chopoluc chbat avu'unic mi chati'beic smoton ti santoetique, mu hechuc. Mu xavilic ti ja' xu' chbolib avu'unic ti quermanotique ti mu to oyuc yip yo'ntonique. Hech yu'un hovil ti p'ij chacuy abaique. Yu'un ti p'ij chacuy abaique, ja' mu to p'ijucoxuc obi. Ja'uc mi c'ux chava'yic ti Diose, c'ux chava'yic ti quermanotic uque, ja' p'ijoxuc chayiloxuc ti Diose.
“Yu'un jch'unojtutic ti mu cuxuluc ti santoetique, jna'tutic ti jun no'ox Dios oy, mu'yuc yan, hech yu'un mu'yuc sc'opilal mi ti jti'betutic ti smoton ti santoetique”, xachiic. Melel ti jun no'ox Dios oy, mu'yuc yan hech chaj c'u che'el chavalique. Yu'un manchuc mi chalic ti oy diosetic ti vinajel ti balumile, ep diosetic tscuyique, ep yajvalic tscuyique, ti ho'ucutique ti jna'tic ti jun no'ox ti Dios cu'untique, ja' ti Jtotique. Ja' spasoj scotol ti c'utic oye. Spasojucutic yu'un ac'o xijtunucutic yu'un. Ti jna'tic uc ti jun no'ox ti Cajvaltique, ja' ti Jesucristoe. Ja' sventainoj scotol ti c'utic oye. Ja' ti sventa ti cuxulucutique.
Pero ti quermanotique mu scotoluc sna'ic ti mu cuxuluc ti santoetique. Ti quermanotic ti mu to oyuc yip yo'ntonique, yu'un tscuyic to ti cuxul ti santoetique, cha'i ti yo'nton ti tscontrain ti Diose mi tsti'beic smoton ti santoetique. Hech yu'un chbolibic mi tsti'ique. Ti ho'ucutique ti jna'tic ti mu yu'unuc ja' lec chijc'ot ti stojol ti Diose yu'un ti jve'eltique. Ma'uc lec chijyil ti Diose mi ti jti'tic, ma'uc mu xtun chijyil ti Diose mi mu jti'tic. P'ijanic me. Mu me ja'uc yu'un ti libre oyoxuque ti chavac' p'ajuc ti mulil ti quermanotique ti mu'yuc yip ti yo'ntonique. 10 Ho'oti ti na'ac'bat sp'ijil avo'nton yu'un ti Diose hech chana' ti mu cuxuluc ti santoetique, ti mi nayilot ti quermanotique ti mu'yuc yip yo'ntonique, ti te nacalot ti mesa te ti sna ti santoetique, hech yu'un tsnop uc ti xu' tsti'beic smoton ti santoetique. 11 Hech yu'un ti scoj sp'ijil avo'nton tsoc ti avermanoe ti ja' mu'yuc yip yo'ntone. Ja' laj yac' sba ti milel ti Cristoe yu'un ti avermanotac lume. 12 Mi hech tsoc ti aventa ti quermanotique ti mu'yuc yip yo'ntonique, hech chata amul ti stojol ti quermanotique, chata amul uc ti stojol ti Cristoe. 13 Hech yu'un mi chp'aj ti mulil jun quermanotic cu'untic yu'un ti scoj ti jti'tic ti'bol, ja' lec mu xa jti'tic ti'bol o, yu'un hech mu xp'aj ti mulil ti quermanotique ti jventatic.