17
Ja' sc'opilal ti i'ac'bat stoj smul ti jmulavil antse
Hech yu'un ital jun ch'ul abat ja' ti co'ol yich'ojic stazaic xchi'uc ti hucvo'ique. Hech tal yalbun:
―La' me, chacac'bot avil ti c'u che'el ch-ac'bat stoj smul ti jmulavil antse ti ep smule ti te nacal ti ba nab. Ti totil ajvaliletic te ti balumile imulivajic xchi'uc ti antse chil ti Diose yu'un ja' spasojic ti muc' ti antse, mu laj spasic ti muc' ti Diose. Ja'uc ti crixchanoetique jyacubeletic ya'yel yu'un lec laj yilic ti hech ic'ot ti pasele. Hech co'ol lic spasic uc ―xiyutun.
Hech yu'un laj sventainun ti Ch'ul Espíritue laj yic'un batel ti xocol balumil laj ca'i. Te laj quil jun ants scajlebinoj jti'vanej bolom. Tsoj ti bolome. Oy ep sbi ti sbec'tal. Ti c'u che'el ts'ibabil ti sbie ja' tstoy sba ti stojol ti Diose. Hucp'ej ti sjol ti bolome. Lajunch'ix ti xulube. Ti sc'u' ti slapoj ti antse ic'ic'tic xchi'uc tsoj. T'ujum ch-ilat yu'un oy snats' pasbil ti c'anal taq'uin xchi'uc ton ti toyol stojole xchi'uc perlaetic. Stsacoj ti sc'ob jun taza pasbil ti c'anal taq'uin. Chac'be yil yu'un hech ac'o sc'upin tal ti crixchanoetique. Mu'yuc sc'opilal ti yo'ntonic ti ja' nojem te ti yut taza ti c'usi mu xtun chil ti Diose ti tspas ti antse xchi'uc ti sbolil yo'nton ti antse yu'un ti mu spas ti muc' ti Diose. Ti stiba ti jmulavil antse te ts'ibabil sbi. Mu xca'ibetic sjam ti ora. Hech ts'ibabil: Ho'on hech chaj c'u che'el ti much'utic te nacajtic ti jteclum Babilonia ti pasbil ti muq'ue. Ho'on sme'un scotol jmulaviletic xchi'uc scotol ti much'utic chopol ti c'usi tspasic li' ti balumile, xchi ts'ibabil te ti stiba. Jyacubel ti antse laj quil yu'un scoj ti yuch'ojbe xch'ich'el ya'yel ti much'utic t'ujbilic yu'un ti Diose ti vo'one xchi'uc ti much'utic ti imilatic ti sventa ti Jesuse. C'alal hech laj jq'uel, ich'ay co'nton yu'un. Hech lic sjac'bun ti ch'ul abate:
―¿C'u yu'un ich'ay avo'nton yu'un? Chacalbe sc'opilal ti antse ti mu to ava'yojuque xchi'uc ti sc'opilal ti jti'vanej bolome ti scajlebinoje, ja' ti hucp'ej ti sjole, ti lajunch'ix ti xulube. Ti jti'vanej bolome ti cajlebimbil yu'un ti antse, ja' ti oy yip ti vo'one, ti mu'yuc xa yip ti ora to, patil chlic cha'anuc yip yan vuelta hech chlic loc'uc tal ti xab, patil chba yich' castigo sbatel osil. Ti crixchanoetique ti mu p'ejeluc sbiic ti jun sventa cuxlejal sbatel osil ti c'alal mu to chlic ti balumile, ja' chch'ay yo'ntonic ti c'alal tsq'uelic ti chcha'an yip yan vuelta ti jti'vanej bolome.
’Ja' no'ox mi p'ijubenoxuc xu' chava'ibeic ti sjame. Ti hucp'ej sjol ti bolome, ja' señail ti hucub vits yo' bu tspas mantal ti antse. 10 Ja' señail uc hucvo' ajvaliletic. Ho'vo'ic i'ech'ic xa, jun te ch-abtej ti ora to, jun mu to chtal. C'alal mi itale, ch-abtej j'oc' no'ox. 11 Ti jti'vanej bolome ja' ti oy yip ti vo'one, ja' ti mu'yuc xa yip ti ora to, ja' ti xvaxaquibale. Ja' xchi'iltac ti hucvo'ique. Ch'ayel chbat uc.
12 ’Ti lajunch'ix xulub ti laj aq'uele, ja' señail lajunvo' ajvaliletic ti mu to ch-och ti abtele. Chlic to ochuc ti pas mantal jun chib c'ac'al xchi'uc ti jti'vanej bolome. 13 Ti ajvaliletique jtos yo'ntonic xchi'uc ti jti'vanej bolome. Chac' sbaic ti abatinel yu'un ti bolome. Mu'yuc c'usi tsnopic stuquic. 14 Ja' tspasic pleito xchi'uc ti Ch'iom Carneroe. Ja' tstsalatic yu'un ti Ch'iom Carneroe yu'un mero totil ajvalil stuc. Ja' tspas ti mantal scotol ti yan ajvaliletic xchi'uc reyetic. Ti xchi'iltac ti Ch'iom Carneroe, ja' ti ic'bilic ti stojol, ti t'ujbilic yu'une, ti jun yo'ntonic ti stojole, ja' co'ol tstsalvanic xchi'uc ―xiyutun ti ch'ul abate.
15 Hech laj yalbun uc ti ch'ul abate:
―Ti nab ti laj aq'uele, ja' ti bu nacal ti jmulavil antse, ja' señail ti jaylajuntos crixchanoetic ti ja' tspasatic ti mantal yu'un ti jmulavil antse. 16 Ti lajunvo' ajvaliletique xchi'uc ti jti'vanej bolome, ja' ti lajunch'ix xulube, ja' chlic yilintaic ti jmulavil antse. Me'on chc'ot yu'unic. Tst'ananic ya'yel ti antse, patil chlic sti'beic sbec'tal ya'yel, patil chlic xchiq'uic ti c'oc'. 17 Yu'un ti jtos yo'ntonic chc'otic ti ajvaliletique xchi'uc ti jti'vanej bolome, yu'un ti chac' sbaic ti abatinel ti stojol ti bolome, yu'un hech ono'ox xchapanoj ti Diose hech yu'un hech chc'ot ti pasel. Yu'un hech its'aqui o scotol ti c'utic yaloj ti Diose. 18 Ti jmulavil antse ti laj aq'uele ja' señail ti crixchanoetic te ti muc'ta jteclum ti ja' chabatin scotol ajvaliletic te ti balumil ―xiyutun ti ch'ul abate.