7
Ja' sc'opilal ti i'ac'batic smarcaic ciento cuarenta cuatro mil ti vo'
Patil laj quil chanvo' ch'ul abatetic ja' va'ajtic ti jujun xchiquin ti balumile. Ja' tspajesic ti chanib iq'ue li' ti balumil yu'un mu me xlic ic' mi ti balumil mi ti nab. Mi jp'ejuc te' mu me xnicat. Laj quil yan ch'ul abat uc. Iloc' tal ti sloq'ueb c'ac'al yich'oj ti sello ti Diose ti stalel cuxule. Tsots laj sc'opon ti chanvo' xchi'iltaque ti ac'bil ono'ox yabtel yu'un tsoques ti balumile xchi'uc ti nabe, ja' ti chanvo'ic ti tspajes ti iq'ue ti jujun xchiquin ti balumile. Hech laj yalbeic:
―Ja'to mi laj cac'be smarcaic ti stibaic scotol ti much'utic chch'umbat ti sc'op ti Dios cu'untique, ja'to chasoquesic ti balumile xchi'uc ti nabe xchi'uc ti te'etique ―x'utatic.
Laj ca'i ti jayvo'ic i'ac'batic ti smarcaique. Ja' puru yelnich'nab ti Israele. Oy ciento cuarenta cuatro mil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Judae oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Rubene oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Gade oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Asere oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Neftalie oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Manasese oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Simeone oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Levie oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Isacare oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Zabulone oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Josee oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique. Ti yelnich'nab ti Benjamine oy lajchamil ti vo' ti laj yich'ic smarcaique.
Ja' sc'opilal ti ep ti much'utic slapoj sac sc'u'ique
Patil laj quil te oy ep crixchanoetic. Lum ep, mu stac' atiel. Ja' talemic ti sjoylejal balumil ti jaylajuntos ti oyic ti balumile. Te va'ajtic ti stojol ti Diose xchi'uc ti Ch'iom Carneroe. Sac sc'u' slapojic scotolic. Stsacoj xan ti sc'obic. 10 Tsots ic'opojic, hech laj yalic:
Nijcolucutic xa ti sventa ti Dios cu'untique ti li' nacal ti muc'ta naclebale xchi'uc ti sventa ti Ch'iom Carneroe,
xchiic. 11 Scotol ti ch'ul abatetique ti te sjoyubtaojic ti Diose xchi'uc ti totiletique xchi'uc ti chanvo'ique, ja' lic spatan sbaic te ti stojol ti Diose. Ilequilc'opojic yu'un ti Diose.
12 Jun yutsil ti hech chc'ot ti pasel, xchiic.
J'ac'bendición ti Dios cu'untique.
Jun yutsil ti tspasat ti muq'ue.
Jelaven sp'ijil.
Jun yutsil ti ch-albat vocol ti stojol.
Jun yutsil ti chch'umbat sc'op.
Scotol xu' yu'un.
Ja' tspas mantal sbatel osil.
Jun yutsil ti hech chc'ot ti pasel,
xchiic.
13 Hech yu'un lic sjac'bun jun ti totiletique:
―¿Mi xana' much'utic li'to ti sac sc'u' slapojique? ¿Mi xana' bu talemic? ―xiyutun.
14 Hech laj calbe:
―Tote, mu jna'. Ho'oti xana' ―xcut.
Hech laj yalbun:
―Avi to ja' ti much'utic icuch yu'unic ti yorail ep vocole, laj xa xchuc' sc'u'ic. Sac ic'ot yu'unic ti sventa ti xch'ich'el ti Ch'iom Carneroe. 15 Hech yu'un te va'ajtic ti stojol ti Diose. Ti c'ac'al ti ac'ubal chac' sbaic ti abatinel te ti templo yu'un ti Diose. Ja' chi'imbilic o yu'un ti Diose sbatel osil. 16 Mu xa xa'yic vi'nal, mu xa xtaquij yo'ntonic, mu xa xa'ibeic xc'uxul ti c'ac'ale, mu'yuc xa bu c'oc' cha'yic. 17 Yu'un ti Ch'iom Carneroe ti te oy ti o'lol yo' bu nacal ti Diose, ja' chchabiatic hech chaj c'u che'el chchabi scarnero ti jq'uelcarneroe. Hech chaj c'u che'el tspasatic ti mantal carnero ti bu chloc' tal ho' yu'un chuch'ic, ja' no'ox hech uc tspasatic ti mantal yu'un ti Cajvaltique sbatel osil hech nichim no'ox yo'ntonic sbatel osil. Ti Diose ja' tscusbe loq'uel scotol ya'lel satic hech mu xa x'oq'uic xa ―xiyutun ti totile.