18
Jaꞌ scꞌoplal ti ibat ta jteclum Corinto li Pabloe
Ta tsꞌacale ilocꞌ batel ta Atenas li Pabloe, ibat ta jteclum Corinto. Te cꞌot sta jun schiꞌil ta israelal, Aquila sbi. Te voqꞌuem ta Ponto balumil. Achꞌ to iloqꞌuic talel ta Italia balumil schiꞌuc li yajnile, Priscila sbi. Yuꞌun iyal mantal li mucꞌta ajvalil Claudio li te ta Roma ti acꞌo loqꞌuicuc scotol li jꞌisraeletique. Jech ilocꞌ batel schiꞌuc yajnil li Aquilae. Te cꞌot nacluc ta Corinto. Li Pabloe ba sjulaꞌan li Aquilae. Li Pabloe schiꞌuc li Aquilae jmoj snaꞌ yabtelic, te la schiꞌin sbaic ta naclej. La spasic carpaetic yuꞌun jaꞌ yabtelic. Ta scꞌacꞌalil chcuxic li schiꞌiltac ta israelale, li Pabloe jaꞌ o chcꞌotilan li ta schꞌulnaique. Te la schiꞌin ta loꞌil li schiꞌiltaque schiꞌuc li jchiꞌiltactic ti coꞌol schꞌunojic schiꞌuc li jꞌisraeletique. Yuꞌun li Pabloe jaꞌ tscꞌan ti acꞌo schꞌunic ti jaꞌ tꞌujbil yuꞌun Dios li Jesús ti chventainvane.
Cꞌalal ilaj yoꞌonic ta yalel scꞌop Dios li te ta Macedonia balumil li Silas schiꞌuc li Timoteoe, te italic ta Corinto. Jaꞌ o yacꞌojbe yipal yalel scꞌop Dios istaic li Pabloe. Laj yalbe schiꞌiltac ta israelal ti ta sventain xa crixchanoetic li buchꞌu tꞌujbil yuꞌun Dios ti chventainvane, jaꞌ li Jesuse. Li Pabloe lic contrainatuc yuꞌun li schiꞌiltaque. Lic chopolcꞌopojicuc ta stojol li Pabloe. Jech li Pabloe la slilin scꞌuꞌ ta stojolic, jaꞌ svinajeb ti jaꞌ xa ta sba icom stuquic ti muc bu schꞌunique. Jech laj yalbe:
―Joꞌoxuc xa ta amulic atuquic mi lachꞌayic o sbatel osile yuꞌun mu xacꞌan xachꞌunic. Li joꞌone mu xa cꞌu jventaucoxuc o. Li avie chilocꞌ batel. Jaꞌ xa chba calbe yaꞌiic li buchꞌutic maꞌuc jchiꞌiltic ta israelale ―xi.
Ilocꞌ batel ta chꞌulna li Pabloe. La squechan o comel yalel scꞌop Dios li ta chꞌulnae. Te ibat ta sna jun vinic, Justo sbi. Maꞌuc jꞌisraelal vinic li Justoe. Lec yichꞌoj ta mucꞌ Dios. Te nacal ta stsꞌeel schꞌulnaic li jꞌisraeletique. Jaꞌ te cꞌot chanubtasvanuc Pablo li ta sna li Justoe. Te ital jun vinic, Crispo sbi. Jaꞌ banquilal yuꞌunic li te ta schꞌulnaic li jꞌisraeletique. Scotolic li te ta snailique la schꞌunic ti jaꞌ Jcoltavanej li Cajvaltique. Ep jcorintoal crixchanoetic ischꞌunic eꞌuc schiꞌuc iyichꞌic joꞌ. Li Pabloe isvaychin jun acꞌubal li Cajvaltique. Jech iꞌalbat:
―Mu xaxiꞌ, alulano li jcꞌope, mu me xavicta ta yalel. 10 Joꞌon chajchiꞌin. Muc buchꞌu xuꞌ chayilbajin yuꞌun oy to ep crixchanoetic ti tꞌujbilic cuꞌun li liꞌ ta jteclume ―xꞌutat li Pabloe.
11 Jaꞌ yuꞌun te ijocꞌtsaj oꞌlol schibal jabil ta Corinto li Pabloe. Te ichanubtasvan ta scꞌop li Diose.
12 Ijeltaj li ajvalil ta Acaya balumile. Galión sbi li achꞌ ajvalile. Li jꞌisraeletique lic stsob sbaic, la scontrainic li Pabloe. Laj yiqꞌuic batel ta stojol li ajvalile. 13 Jech cꞌot yalbeic li ajvalile:
―Liꞌi jaꞌ jpꞌajmantal, yuꞌun muc bu lec li cꞌu sba ta xalbe li jchiꞌiltacutique ―xiic.
14 Cꞌalal ta xaꞌox xlic cꞌopojuc li Pabloe, li Galione jech lic yalbe ta ora li jꞌisraeletique:
―Jꞌisraeletic, ti ta sventauc ti muc schꞌunbe smantal li ajvalile, ti oyuc tsots smul staoje, xuꞌ jmeltsan acꞌopic ti jechuque. Pero mi jaꞌ noꞌox taje mu xcacꞌ o jvocol. 15 Yuꞌun ta scoj noꞌox li cꞌusi cꞌopal, schiꞌuc li cꞌusi biiletic, schiꞌuc li cꞌusi amantal atuquique, te meltsano atuquic. Joꞌone muc bu ta jticꞌ jba ta smeltsanel yuꞌun maꞌuc cabtel ―xi.
16 La stacan batel scotolic. 17 Li crixchanoetic li te oyique la stsaquic jun jꞌisraelal vinic, Sóstenes sbi. Jaꞌ banquilal yuꞌunic li te ta schꞌulnaic li jꞌisraeletique. Te lic smajic li yoꞌ bu ta smeltsan cꞌop li ajvalile. Pero li ajvalil Galione muc bu xacꞌ ta venta.
18 Jal to ijocꞌtsaj ta Corinto li Pabloe. Ta tsꞌacale la scꞌopon comel scotol li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique, ilocꞌ batel. Te ba stsac barco ta jteclum Cencrea yuꞌun ta xchaꞌsut batel ta Siria balumil. Te schiꞌuc sbaic batel Pablo schiꞌuc li Aquila schiꞌuc li Priscilae. Li te ta Cencreae laj yacꞌ ta loqꞌuel sjol li Pabloe, jaꞌ svinajeb ti la spas xa scotol li cꞌusi yalojbe Dios ti tspase. Te iꞌochic ta barco, iloqꞌuic batel. 19 Cꞌalal icꞌotic ta jteclum Efesoe, li Pabloe te laj yicta li Aquila schiꞌuc li Priscilae. Stuc noꞌox iꞌoch ta schꞌulnaic li schiꞌiltaque. Te cꞌot scꞌopon li buchꞌutic ti muc bu schꞌunojic ti iꞌay xa li buchꞌu tꞌujbil yuꞌun Dios ti scꞌoplal chtal ventainvanuque. 20 Li Pabloe icꞌanbat vocol yuꞌun li schiꞌiltac ti acꞌo pajuc jayibuc cꞌacꞌale, pero li Pabloe muc bu schꞌun. 21 La scꞌopon comel:
―Persa chibat ta Jerusalén, yuꞌun ta jcꞌan ti te oyun cꞌalal ta sta scꞌacꞌalil li qꞌuine. Mi tscꞌan li Diose, chtal jqꞌueloxuc ―xut.
Iꞌoch ta barco li Pabloe, ilocꞌ batel.
Jaꞌ scꞌoplal ti icꞌot ta Antioquía li Pabloe, ta tsꞌacale ilocꞌ batel yoxibal velta ta spuquel li scꞌop li Cajvaltique
22 Cꞌalal icꞌot ta jteclum Cesarea li Pabloe, te ilocꞌ ta barco. Ibat ta Jerusalén. Te cꞌot scꞌopon li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique. Ta tsꞌacal ibat ta Antioquía li te ta Siria balumil li bu ilic batele. 23 Te ijocꞌtsaj jayib cꞌacꞌal. Ta tsꞌacale ilocꞌ batel. Te iꞌechꞌ ba ta jujun jteclum ta Galacia balumil schiꞌuc ta Frigia balumil. Echꞌ stsatsubtasanbe yoꞌon li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique.
Jaꞌ scꞌoplal ti iyal scꞌop Dios li te ta Efeso li Apolose
24 Cꞌalal jech la spas li Pabloe, jaꞌ o icꞌot ta Efeso jun jꞌisraelal vinic, Apolos sbi. Alejandría sbi li slumale. Lec snaꞌ xcꞌopoj schiꞌuc lec snaꞌ li scꞌop Diose. 25 Li Apolose oy bu ichanubtasat ta scꞌoplal li Cajvaltic Jesuse. Tsloqꞌuel yoꞌon ichanubtasvan o ta scꞌoplal li Jesuse, acꞌo mi jaꞌ noꞌox yaꞌioj ti laj yacꞌ ta ichꞌel joꞌ li Juane. Muc bu yaꞌioj ti scꞌan ta xquichꞌtic joꞌ ta sventa li Jesuse. 26 Li Apolose muc bu xal yoꞌon, jamal laj yal li scꞌop Dios li te ta schꞌulnaic li schiꞌiltac ta israelale. Cꞌalal iyaꞌiic li cꞌusi laj yal Apolos li Aquila schiꞌuc li Priscilae, laj yiqꞌuic batel ta snaic. Laj yalbeic lec stuqꞌuil li cꞌu sba chijcolutic ta sventa li Cajvaltique. 27 Li Apolose tscꞌan chbat ta Acaya balumil. Li buchꞌutic yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique lec xa iyaꞌiic ti te ta xbat li Apolose. La stsꞌibabeic batel scarta li buchꞌutic te ta Acayae ti acꞌo yaqꞌuic ta venta li Apolose. Cꞌalal icꞌot ta Acaya li Apolose, ep la scoltaan li buchꞌutic ti ta slequil noꞌox yoꞌon Dios yichꞌojic ta mucꞌ li Cajvaltique. 28 Muc bu xal yoꞌon, jamal laj yal scꞌop Dios ta stojol li schiꞌiltac ta israelale. Laj yalanbe yaꞌiic ti iꞌay xa li buchꞌu tsꞌibabil onoꞌox scꞌoplal ta scꞌop Dios ti tꞌujbil yuꞌun Dios ti chventainvane, jaꞌ li Jesuse. Oy smelol li cꞌusi laj yale jech muc bu xtacꞌavic jpꞌeluc li schiꞌiltaque.