27
Jaꞌ scꞌoplal ti itaque batel ta Roma li Pabloe
La snopic ti ta stiqꞌuic ta barco li Pabloe yoꞌ acꞌo batuc ta Italia balumil. Te libat eꞌuc, joꞌon li Lucasune, te ba jchiꞌin li Pabloe. Li Pablo schiꞌuc li yan jchuqueletique iꞌochic ta scꞌob jun banquilal soltaro, Julio sbi. Jaꞌ banquilal yuꞌun joꞌvinic (100) soltaroetic. Li joꞌvinic soltaroetique Augusto sbiic. Te oy jun barco talem ta jteclum Adramitio. Li banquilal soltaroe iyaꞌi ti te ch‐echꞌ ta jteclumetic ta tiꞌtiꞌnab ta Asia balumile, jaꞌ lijꞌochcutic o batel. La schiꞌinuncutic batel li Aristarco li liquem talel ta jteclum Tesalónica ta Macedonia balumile. Ta yocꞌomal lijcꞌotcutic ta jteclum Sidón te ta nopol tiꞌnab. Li Julioe toj cꞌux ta yoꞌon li Pabloe, la scolta ba ti acꞌo ba sjulaꞌan li buchꞌutic xojtaquin li te ta jteclume ti acꞌo macꞌlanatuc, ti acꞌo pasbatuc li cꞌusi tscꞌane. Jech lijlocꞌcutic li ta Sidone. La snitic muyel li pocꞌ li sventa ta xanav o li barcoe yoꞌ acꞌo netꞌatuc batel ta icꞌ. Pero li bu ta jcꞌan chijbatcutique, te ijnupcutic tsots icꞌ jech mu xa xuꞌ xanav batel li barcoe. Jaꞌ yuꞌun te lijbatcutic ta spat Chipre balumil yuꞌun jaꞌ macal jutuc li icꞌ teye. Li Chipre balumile cacal ta nab, te icom ta stuqꞌuil jtsꞌetcꞌobcutic. Te lijxanavcutic batel ta nab ta stuqꞌuil Cilicia balumil schiꞌuc ta stuqꞌuil Panfilia balumil. Te lijcꞌotcutic ta jteclum Mira te ta Licia balumil.
Li banquilal soltaroe te la sta jun barco li talem ta jteclum Alejandría ti ta xbat ta Italia balumile. Te la sticꞌuncutic batel. Ep cꞌacꞌal cꞌuncꞌun ixanav batel li barcoe yuꞌun chnetꞌe sutel ta icꞌ. Vocol lijcꞌotcutic ta stuqꞌuil jteclum Nido. Mu xuꞌ ti tucꞌ chijbatcutique yuꞌun toj tsots li iqꞌue. Te echꞌ joycutic ta spat Creta balumil te ta yoc vits Salmón sbi yuꞌun jaꞌ macal jutuc li icꞌ teye. Ta tiꞌtiꞌnab noꞌox lijbatcutic pero vocol lijꞌechꞌcutic batel. Lijcꞌotcutic ta scotleb barcoetic li ta nopol mucꞌta jteclum Lasea li te ta Creta balumile.
Tscoj ti cꞌuncꞌun ixanav li barcoe jaꞌ yuꞌun ep cꞌacꞌal ichꞌay cuꞌuncutic. Jnaꞌojcutic ti xiꞌel xa sba xanbal ta mucꞌta nab ta barcoe yuꞌun iꞌechꞌ xa scꞌacꞌalil ta xicta yiximic li jꞌisraeletique, jaꞌ yuꞌun jaꞌ xa o yora chlic sictic. 10 Li Pabloe laj yal ti más lec mu xijbatcutique. Jech laj yal:
―Viniquetic, más lec mu xijbatutic yuꞌun ta xquichꞌtic ep vocol liꞌ ta barcoe, yuꞌun maꞌuc xa yorail xanbal ta barco. Mi lijbate, oy yicꞌal xmuquij ta nab li barcoe. Altic ta xchꞌay li barco schiꞌuc li yicatse. Oy yicꞌal xijchamutic eꞌuc ―xi.
11 Li banquilal soltaroe muc bu schꞌun li cꞌusi iyal li Pabloe. Jaꞌ la schꞌun li cꞌusi iyalic li jpasmantal yuꞌunic li jxanubtasej barcoetique schiꞌuc li yajval barcoe. 12 Yuꞌun li yoꞌ bu lijcꞌotcutique muc bu lec scotleb barco ti yoꞌ xuꞌ ta jmalacutic xꞌechꞌ li yora sictique, jaꞌ yuꞌun ep laj yalic ti acꞌo batcuncutique. La snopic mi xuꞌ ta xcꞌotic ta jteclum Fenice li te noꞌox ta Creta balumile, xuꞌ te ta jmalacutic xꞌechꞌ yora sictic. Yuꞌun jaꞌ oy lec scotleb barco tey, yuꞌun jaꞌ mu xꞌechꞌ o icꞌ.
Jaꞌ scꞌoplal ti inetꞌe ba ta icꞌ li barcoe
13 Cꞌalal iyilic ti ital jutuc icꞌ ta xocon vinajel ta sur, iyalic ti ta xa xqꞌuepe. Jech la sloqꞌuesic muyel ta yut nab li ancla‐taqꞌuine ti acꞌo xanavuc batel li barcoe. Lijꞌechꞌcutic ta nopol tiꞌtiꞌ Creta balumil. 14 Tsꞌacal to ital tsots icꞌ nojtoc ta sloqꞌueb cꞌacꞌal li ta norestee. 15 Lic netꞌatuc sutel ta icꞌ li barcoe. Mu xa xuꞌ xanav batel. Cꞌalal iquilcutic ti mu cꞌusi xuꞌ jpascutique, te lisnetꞌuncutic batel li iqꞌue. 16 Te lijcꞌotcutic ta jun biqꞌuit balumil cacal ta nab, Clauda sbi. Lijelavcutic batel ta spat yuꞌun jaꞌ macal jutuc icꞌ tey. Li barcoe sjochoj batel jun canava. Lijxiꞌcutic mi ta xmuquij ta nab li canavae, solel la jcajancutic ta sba li mucꞌta barcoe. Toj vocol icajtsaj cuꞌuncutic. La jchuccutic lec. 17 Cꞌalal ichuc cuꞌuncutique, la spechꞌbeic lec ta yijiquil chꞌojon li schꞌut li mucꞌta barcoe yuꞌun naca me vocꞌuc. Ixiꞌic mi te matsꞌal chcom li yoꞌ bu oy jiꞌtique yuꞌun toj nat li jiꞌtic teye. Sirte sbi li jiꞌtic teye. La syalesic li pocꞌ sventa xaneb li barcoe yoꞌ acꞌo mu xnetꞌe batel ta icꞌ yoꞌ bu li jiꞌtique. Jech mu xa stam sbe li barcoe, buyuc xa noꞌox inetꞌe ba ta icꞌ. 18 Ta scoj ti toj tsots li iqꞌue yan sba iquichꞌcutic vocol. Jech ta yocꞌomal muc bu chꞌabem isacub, solel lic sjipic ta nab jꞌoꞌlol li yicats li barcoe. 19 Ta yoxibal cꞌacꞌale la sjipic ta nab scotol li yabtejebaltac li barcoe. Acꞌo mi chac ma sjipic, pero cꞌan ma scꞌan isjipic. 20 Toj jal muc xvinaj sat cꞌacꞌal yuꞌun toj butꞌul. Jaꞌ noꞌox jech ta acꞌubaltique, butꞌul nojtoc, mu xvinaj cꞌanaletic. Mu xpaj tajmec li iqꞌue. Icalcutic ti te xa chijlajcutique.
21 Ep cꞌacꞌal muc bu xijveꞌcutic. Li Pabloe la svaꞌan sba ta oꞌlol, xi laj yal:
―Viniquetic, ti achꞌunicuc ti cꞌusi ical ti manchuc lijlocꞌ talel ta Creta balumile, muc bu jech ta xquichꞌtic vocol ti jechuque. Mu cꞌusi ichꞌay comel avuꞌunic ti jechuque. 22 Li avie paso ta tsots avoꞌonic. Mu me xavat avoꞌonic. Muc buchꞌu chcham cuꞌuntic liꞌi. Jaꞌ noꞌox li barcoe ta onoꞌox xchꞌay o. 23 Yuꞌun li samele a scꞌoponun jun yajꞌangel Dios. Jaꞌ li Dios li oyun ta scꞌobe, ti chitun yuꞌune. 24 Jech laj yalbun li yajꞌangel Diose: “Pablo, mu me xaxiꞌ. Persa chacꞌot ta stojol li mucꞌta ajvalil César ta Romae. Li Diose chascolta achiꞌuc scotol li buchꞌutic te achiꞌuc ta barcoe”, xiyut. 25 Jaꞌ yuꞌun mu xavat avoꞌonic. Li joꞌone jchꞌunoj ti ta xcꞌot ta pasel li cꞌusi liyalbe li Diose. 26 Jaꞌ noꞌox li barcoe persa chcꞌot matsꞌiuc ta jiꞌtic ta jun balumil cacal ta nab ―xi li Pabloe.
27 Oxlajuneb cꞌacꞌal acꞌubal netꞌbiluncutic batel ta icꞌ. Ta oꞌlol schanlajunebal acꞌubal te netꞌbiluncutic batel ta mucꞌta nab, Adria sbi. Li jxanubtasej barcoetique schiꞌuc li jpasmantal yuꞌunique, iyalic ti yuꞌun xa chloqꞌuic ta tiꞌnabe. 28 La spꞌisic cꞌu snatil li nabe. Vaclajuneb schaꞌvinic (36) metro snatil istaic. Lijbatcutic jutuc, ispꞌisic nojtoc. Jucub schaꞌvinic (27) metro xa snatil istaic. 29 Ixiꞌic mi chcꞌot smaj sba ta ton li barcoe, jaꞌ ti mi xvoqꞌue, yuꞌun mu xa bu nat li nabe. Ta chac barco la sjipanic yalel chanib ancla‐taqꞌuin ta yut nab yoꞌ cꞌuxi mu xa xanav o li barcoe. Te yatel yoꞌonic yuꞌun mu xa smalaic tsacub osil. 30 Pero li jxanubtasej barcoetique schiꞌuc li jpasmantal yuꞌunique chac jatavicuc. Lic syalesic ta ba nab li scanavaique. Xi laj yalic:
―Chba cacꞌbecutic schiꞌil li ancla‐taqꞌuine liꞌ ta sjol barcoe ―xi isjutic cꞌop.
31 Li Pabloe jech laj yalbe li banquilal soltaro schiꞌuc li yan soltaroetique:
―Mi mu xcomic liꞌ ta yut barco li jxanubtasej barcoetique schiꞌuc li jpasmantal yuꞌunique, li joꞌoxuque muc chacolic eꞌuc, ta xachamic ―xut.
32 Cꞌalal iyaꞌiic li soltaroetique, la stuchꞌbeic yaqꞌuil li canavae, itsꞌuj yalel ta nab.
33 Cꞌalal yuꞌun xa tsacube, li Pabloe laj yalbe ti acꞌo veꞌicuc scotolique. Xi laj yalbe:
―Schanlajunebal xa cꞌacꞌal ti muc bu chaveꞌic leque ta scoj ti chamalaic li cꞌusi chcꞌot ta pasel ta jtojoltique. 34 Jech chacalbeic, avocolicuc veꞌanic jech ta xꞌayan avipalic. Mu junuc buchꞌu chcham cuꞌuntic. Mu jpꞌejuc stsotsil joltic chchꞌay comel ―xi li Pabloe.
35 Cꞌalal iyal jech li Pabloe, la stam jpꞌej pan, laj yalbe coliyal Dios ta stojol scotolic. La xut li pane, la sveꞌ. 36 Itsatsub yoꞌon scotolic, lic veꞌicuc eꞌuc. 37 Li cꞌu quepalcutic ta barcoe, oy vaclajuneb schanlajunvinic (276) ta jcotolcutic. 38 Cꞌalal inojic scotolique, la sjipic ochel ta nab scotol li trigo ti scuchoj li barcoe. Jech mu xa bu ol icom li barcoe.
Jaꞌ scꞌoplal ti ivocꞌ li barcoe
39 Cꞌalal isacube, mu xojtaquinic bu balumilal oyuncutic li jxanubtasej barcoetic schiꞌuc li jpasmantal yuꞌunique. Iyilic ta nom ti oy bu xuꞌ ta xcoti ta tiꞌnab li barcoe. Isnopic ti jaꞌ te ta xanubtasic batel li barco mi xcꞌotique. 40 Jech la stuchꞌanbeic yaqꞌuil li ancla‐taqꞌuinetique. Te laj comuc ta chac ucꞌum. La sjitunbeic yaqꞌuil nojtoc li xanubtasobil li barcoe. La smuyesic nojtoc li pocꞌ sventa xaneb li barcoe yoꞌ jech ta xnetꞌe batel ta icꞌ. Te inopoj batel ta tiꞌnab. 41 Pero muc bu xcꞌot yuꞌun te matsꞌal icꞌot sniꞌ ta jiꞌtic li barcoe, jaꞌ te yoꞌ bu ta snup sbaic chib yoc li nabe. Li chac barcoe ivocꞌ ta stsatsal li nabe. 42 Li soltaroetique isnopic ti jaꞌ lec mi ta smilic scotol li jchuqueletique naca me jatavicuc batel li buchꞌutic snaꞌic nuxe. 43 Li banquilal soltaroe la spajes li yajsoltarotaque yuꞌun mu scꞌan ti ta xlaj ta milel li Pabloe. Jech laj yal:
―Li buchꞌutic snaꞌic nuxe jaꞌ baꞌi acꞌo jelavicuc yoꞌ jech ta xloqꞌuic ta tiꞌnab. 44 Li yanetique acꞌo cajiicuc batel ta tenelteꞌetic schiꞌuc ta svocꞌolil li barcoe ―xut yajsoltarotac li banquilal soltaroe.
Jech jcotolcutic lijlocꞌcutic ta tiꞌnab. Muc buchꞌu icham cuꞌuncutic.