2 Corintios
1
Ti Pabloe ta stsꞌiba batel scarta ta stojol ti jchꞌunolajeletic ta Corintoe
Vuꞌun Pabloun. Ilocꞌ iꞌayan ta yoꞌnton ti Diose ti jech jcholcꞌopune, ti jech tacbilun yuꞌun ti Jesucristoe. Ti vuꞌune schiꞌuc ti quermanotic Timoteoe ta jtsꞌibaboxuc talel ti jcarta liꞌe ti voꞌoxuc yuꞌunoxuc xa ti Dios ti oyoxuc ta jteclum Corintoe schiꞌuc ti cꞌu avepalic ti buꞌyuc noꞌox oyoxuc ta Acayae. Ichꞌic sbendición ti Jtotic Diose schiꞌuc ti Cajvaltic Jesucristoe. Acꞌo yacꞌboxuc jun avoꞌntonic.
Svocol ti Pabloe
Laꞌ jlequil-cꞌopontic ti Diose ti jaꞌ Stot ti Cajvaltic Jesucristoe. Yuꞌun ti Jtotic taje stalel ti cꞌuxotic ta yoꞌntone, ti ta spatbotic ti coꞌntontique. Cꞌusiuc noꞌox ti jvocolcutique, ti Diose ta spat ti coꞌntoncutique, yoꞌ jech xuꞌ ta jpatbecutic yoꞌntonic ti buchꞌutic oyic ta vocole jech chac cꞌu chaꞌal ta spatbun coꞌntoncutic ti Diose. Ti cꞌalal ep ta xquichꞌ ti jvocolcutic jech chac cꞌu chaꞌal laj yichꞌ svocol ti Cristoe, jaꞌ onoꞌox jech xtoc, ta sventa ti Cristoe, ta jtacutic ep ti spatobil coꞌntoncutique. Jech o xal un, ti jech ta xquichꞌ jvocolcutique, yoꞌ jech xuꞌ ta jpatboxuc avoꞌntonic, yoꞌ jech ta xataic batel ti coltaele. Ti jech laj spatbun coꞌntoncutic ti Diose, xuꞌ ta jpatboxuc avoꞌntonic, yoꞌ jech oy smucꞌul avoꞌntonic ta xachꞌunic ti ta xcoltavan ti Diose. Tey ta xcuch avuꞌunic ti vocole jech chac cꞌu chaꞌal cuchem cuꞌuncutique. Jpatoj coꞌntoncutic ta atojolic ti mu xchibaj avoꞌntonique. Yuꞌun jnaꞌcutic ti cꞌalal jech ta xavichꞌ avocolic jech chac cꞌu chaꞌal laj yichꞌ ti Cristoe, jaꞌ jech xtoc ta xavichꞌ patbel avoꞌntonic yuꞌun ti Diose.
Quermanotac, ta jcꞌan ti ta xanaꞌic ti ep laj jta jvocolcutic tey ta Asiae. Toj tsots ta jmec ti jvocol laj jtacutique. Laj xa ti yipale. Mu xa tsꞌicbaj laj caꞌicutic. Laj cal ti mu xa cuxuluc ta xilocꞌcutic yuꞌun ti vocole. Laj caꞌi ti coꞌol xa jꞌelancutic jech chac cꞌu chaꞌal ti buchꞌu ta xichꞌ milele. Ti jech taje, jaꞌ lischanubtasuncutic yoꞌ jech ta xcꞌot ta Jpojvanej cuꞌuncutic ti Dios ti Buchꞌu ta xchaꞌcuxes ti animaetique, yoꞌ mu teyuc noꞌox oy ta coꞌntoncutic ti jech ta jpoj jba jtuccutique. 10 Pero ti Diose laj spojuncutic ti jech jutuc xa mu lilajcutic ta milele. Jech xtoc yacal to ta xispojuncutic. Jech o xal un, tey jpatoj coꞌntoncutic ta stojol ti Diose ti ta xispojuncutic batele. 11 Jech o xal un, coltaicun ta scꞌoponel ti Diose. Ti mi jech epic ti buchꞌutic ta staic ta cꞌoponel ti Dios ta jtojolcutique, ep ta xalbeic vocol ti Dios ta sventa ti jech coltabiluncutic yuꞌune.
Ti cꞌu chaꞌal ti muꞌyuc xbat ta Corinto ti Pabloe
12 Oy jun ti ximuyubajcutic xa yuꞌune. Jaꞌ ti ta xacꞌ jnaꞌ ti coꞌntoncutic ti ta sjunul coꞌntoncutic laj jchabi jbacutic, laj jtucꞌulan jbacutic ti bu liꞌabtejcutique. Pero más to laj jqꞌuel jbacutic liꞌ ta atojolique. Ti jech liꞌabtejcutic taje, maꞌuc ta jbijil jtuccutic. Jaꞌ ti laj scoltaun ta scꞌuxul yoꞌnton ti Diose. 13 Ti cꞌusitic ta jtsꞌibaboxuc ta jcartae, naca smelol. Muꞌyuc cꞌusi yan. Jech o xal un, ta jpat coꞌntoncutic ti acotolic xuꞌ ta xavaꞌibeic lec smelol ti cꞌalal ta xaqꞌuelique 14 jech chac cꞌu chaꞌal jlom avuꞌunic laj xa yaꞌi ta yoꞌntonic ti jaꞌ lequil yajꞌabtelun ti Diose. Jech ti voꞌoxuque, cꞌalal ta xtal ti Cajvaltic Jesuse, xamuyubajic xa ta jtojolcutic jech chac cꞌu chaꞌal ti vuꞌuncutique ximuyubajcutic xa ta atojolic. 15 Ti jech jpatoj coꞌnton taje, jech o xal un, jnopoj xa ox ti baꞌyel ta xꞌechꞌ jqꞌueloxuque, yoꞌ jech xamuyubajic ti jech chib velta ta xꞌechꞌ jvuꞌlanoxuque. 16 Yuꞌun jnopoj xa ox ti ta xꞌech jvuꞌlanoxuc uni jliqueluc ti cꞌalal ta xibat ta Macedoniae. Tsꞌacal to un, cꞌalal lisut talele, ta xꞌechꞌ jvuꞌlanoxuc yan velta xtoc, yoꞌ jech xuꞌ ta xacoltaicun ta sventa stojol jbe ti cꞌalal ta xibat ta Judeae. 17 Ti jech taje, ¿mi yuꞌun muꞌyuc laj jnop lec ti jech laj jcale? Ti cristianoetic ti buchꞌutic chꞌayemique ta xalic ti ta xbatique cꞌalal muꞌyuc loqꞌuem ta yoꞌntonic ti ta xbatique. Ta xalic ti mu scꞌan ta xbatique cꞌalal ta xbat yaꞌiic xtoque. ¿Mi yuꞌun ta xanopic ti jech ta jnop eque? 18 Jaꞌ rextigo stuc ti Diose ti mu jechuc ti coꞌntoncutique. Mu xcalcutic ti ta xitalcutique cꞌalal muꞌyuc ta coꞌnton ti ta xitalcutique. Mu xcalcutic ti mu xitalcutic cꞌalal ta xital caꞌicutique. 19 Ti vuꞌune, ti Silvanoe, schiꞌuc ti Timoteoe laj calcutic avaꞌiic scꞌoplal ti Cristo Jesús Snichꞌon ti Diose. Ti stuque muꞌyuc bu laj yal tana ti xie, ti cꞌalal oy ta yoꞌnton ti mu spase, ti moꞌoj ti xie, ti cꞌalal oy ta yoꞌnton ti ta spase. Yuꞌun ti cꞌusi ta xal ti Cristoe, jaꞌ melel onoꞌox ti scꞌope. 20 Scotol ti cꞌusi yaloj ti Dios ti ta xiyacꞌbotique, jaꞌ sventainoj icꞌot ti Jesuse. Jech o xal un, ta sventa ti Cristoe, jechuc, xijchi ta stojol ti Dios cꞌalal ta jcꞌopontique. 21 Jaꞌ yabtel stuc ti Diose ti jech jun ti coꞌntoncutique, ti jun avoꞌntonic ta stojol ti Cristo eque, schiꞌuc ti laj xa stꞌujotique. 22 Ti Diose laj xa yacꞌ quichꞌtic jselloaltic, jaꞌ ti Chꞌul Espíritue, ti ta sventainbotic ti coꞌntontique. Jaꞌ svinajeb ti ta jbel scꞌoplal ta xquichꞌtic ti cꞌusi yalojbotique.
23 Ti jech muꞌyuc licꞌot ta Corinto jech chac cꞌu chaꞌal jnopoje, yoꞌ jech mu xcacꞌoxuc ta at oꞌnton. Ti jech taje, jaꞌ yiloj ti Dios ti jech ti coꞌntone. Yan ti mi mu jechuque, liꞌ oyune, acꞌo xischapanun ti Diose. 24 Ti jech ta xcalboxuque, muꞌyuc oy ta coꞌnton ti ta jbis jba ta totil ta atojolic ti ta jsujoxuc ta xchꞌunel ti Cajvaltique. Yuꞌun achꞌunojic lec. Jaꞌ noꞌox oy ta coꞌnton ta jcoltaoxuc caꞌi yoꞌ jech ta xataic más ti xamuyubajique.