10
Tsots acꞌbil yabtel Ti Pabloe
Vuꞌun Pabloun. Ta yutsil yoꞌnton, ta scꞌuxul yoꞌnton Cristo, ta jcꞌanboxuc vocol ta atojolic. Yuꞌun oy bu ta xavalic ti cꞌalal tey oyun ta atojolique, ti lequil vinic ta jpas jbae, pero cꞌalal oyun ta nome, ta xavalic ti cajal ta xcaꞌi jbae. Yuꞌun ti cꞌalal chbat jqꞌueloxuque, ta jcꞌanboxuc vocol ti mu xasujicun ti cajal ti que ti ta xcacꞌ jba ta stojol ti buchꞌutic ta xiyalbun ti stalel noꞌox cristiano ti cꞌusi ta jpase. Yuꞌun chapalun xa tey ta jvaꞌan jba ta stojolic. Melel, cristianouncutic noꞌox. Pero ti letovajel cuꞌuncutique, mu jechuc ta jpascutic jech chac cꞌu chaꞌal ta spasic ti cristianoetic liꞌ ta sba banomile. Yuꞌun ti jpojobbailcutique, mu liꞌuc liquem ta sba banomile. Yuꞌun jaꞌ smucꞌul stsatsal ti Diose, yoꞌ jech ta jlilin loqꞌuel yajcronta ti Diose. Jech o xal un, tey ta jtsalbecutic sbijilic ti buchꞌu cajal ta xaꞌi sbaique, ti buchꞌu stoyoj sbaic ti mu xaqꞌuic ta ojtiquinel ti Diose. Scotol sbijil ti cristianoetique, ta jtsalcutic yoꞌ jech xuꞌ ta xchꞌunic ti cꞌusi ta xal ti Cristoe. Ti mi jꞌechꞌel ta xacꞌanic pasel ta mantal yuꞌun ti Cristoe, jchapanoj xa jbacutic chtal cacꞌbecutic castigo ti buchꞌu toyobbaique. Ti buchꞌu tey oye, jaꞌ noꞌox ta xaqꞌuelic ti lec ti ye stiꞌe. Mi oy buchꞌu ta xal ti uninbil yuꞌun ti Cristo yaloje, acꞌo me stucꞌulan ec ti coꞌol yuꞌununcutic ti Cristoe. Melel, oy bu ta xjelav jutuc ti que yuꞌun ti cabtele, pero mu xiqꞌuexav. Yuꞌun jaꞌ laj yacꞌbun cabtel ti Cajvaltique, yoꞌ jech ta xachꞌiic batel ta sventa ti Cajvaltique, maꞌuc ta jsoquesoxuc. Mu xanopic ti jaꞌ noꞌox ta jcꞌan ta jsibtasoxuc ta jcartae. 10 Yuꞌun oy jlom ta xalic ti toj tsots ti cꞌusi ta xcalcutic ta jcartacutique, ti persa chꞌunbile. Ti cꞌalal tey vaꞌalune, ta xalic ti muꞌyuc quipe, ti toj altic cꞌu sꞌelan ta xicꞌopoje. 11 Pero ti buchꞌu jech ta xal taje, ti cajal ti que jtiꞌ ti cꞌalal nom oyun ti ta jtsꞌiba ti jcartae, acꞌo me snop lec ti jech onoꞌox ti que ti cꞌalal tey ta xicꞌot ta atojolique.
12 Ti vuꞌuncutique ta xixiꞌcutic ta svinajesel ti jcꞌoplal jtuccutic jech chac cꞌu chaꞌal ta spasic ti buchꞌutic ti lec ta svinajes ti scꞌoplal stuquique. Mi jaꞌuc ta jcaꞌn ta jbis jbacutic ta stojolic. Ti buchꞌu jech ta sbis sba ta stojol yan, ti ta svinajes ti scꞌoplal stuque, toj bolat ti jech ta spase. 13 Mu xuꞌ ta jtoy jbacutic schiꞌuc ti bu maꞌuc jventacutique. Ti Diose ta xiyacꞌbun quilcutic batel ti cabtelcutique ti bu ta xiꞌabtejcutique. Jech o xal un, jaꞌ stuc laj yacꞌ ye yoꞌ jech livulcutic ta atojolic liꞌ ta Corintoe. 14 Ti manchucuc tey laj yacꞌbun cabtelcutic ta atojolic ti Diose, muꞌyuc jventainojoxuc ti jechuque. Pero ti jech baꞌyel tey licꞌotcutic ta atojolic ta yalel ti lequil achꞌ cꞌop yuꞌun ti Cristoe, jech o xal un, vuꞌun jventainojoxuc. 15 Maꞌuc ta jtoy jba schiꞌuc yabtel yan ti laj xa spase, ti coꞌol xa sꞌelan ti jaꞌ cabtel yilele. Jaꞌ noꞌox ta jcꞌancutic ti acꞌo achꞌunic más ti Cajvaltique, yoꞌ jech xuꞌ ta xiꞌabtejcutic batel más tey ta atojolic. Pero jaꞌ noꞌox ti bu icꞌbiluncutic batel yuꞌun ti Diose. 16 Tsꞌacal to un, xuꞌ chba calcutic ti lequil achꞌ cꞌop ta stojol ti buchꞌutic mu to yaꞌbinojic ti liꞌ xjelav to batel ta atojolique. Jech o xal un, mu ta jbis ta cuꞌun yabtel yan ti buchꞌu laj xa sliquese.
17 Mi oy buchꞌu toyobba ta xaꞌi sbae, acꞌo yacꞌ ta toyesel scꞌoplal ti Cajvaltique. 18 Ti buchꞌu lec scꞌoplal ta xbate, maꞌuc ti buchꞌu ta xacꞌ sba ta ichꞌel ta mucꞌ ti stuque. Yuꞌun jaꞌ noꞌox ti buchꞌu lec ta xꞌalbat scꞌoplal yuꞌun ti Cajvaltique.