4
Ti jech ta scꞌuxul yoꞌnton yacꞌojbuncutic ti cabtelcutic taje, jech o xal un, mu xichibajcutic ta spasel ti yabtele. Ti vuꞌuncutique laj xa jipcutic comel ti oy cꞌusi stacꞌ pasel ta mucul ti ta xꞌacꞌvan ta qꞌuexlale. Mi jaꞌuc ta jyanijescutic ti scꞌop Diose. Jaꞌ noꞌox ta xcalcutic ti melele. Jaꞌ yiloj ti Diose ti jech ta xcacꞌcutic persa yoꞌ jech ti cristianoetique acꞌo yaꞌiic ta yoꞌntonic ti jaꞌ melel ti cꞌusi ta xcalcutique. Ti buchꞌu mu xaꞌibe smelol ti colebal lequil achꞌ cꞌop ti ta xcalcutique, jaꞌ noꞌox ti buchꞌutic ti ta xbatic ta chꞌayele. Ta scoj ti mu xchꞌunique, jech o xal macbat snopobil, macbat satic yuꞌun ti srioxic liꞌ ta sba banomile, yoꞌ jech mu xcꞌot ta yoꞌntonic yutsilal ti lequil achꞌ cꞌop yuꞌun ti Cristoe, ti cꞌalal jaꞌ stalel yutsil stuc ti Diose. Ti cꞌalal ta xcalcutic ti lequil achꞌ cꞌope, maꞌuc ta jvinajes ti jcꞌoplalcutique. Yuꞌun jaꞌ ta xcalcutic scꞌoplal ti Jesucristo ti jaꞌ Jcoltavaneje. Yan ti vuꞌuncutique jaꞌ noꞌox ta xcacꞌ jbacutic ta tunel ta atojolic ta sventa scꞌuxul yoꞌnton ti Jesuse. Yuꞌun ti Diose ti Buchꞌu laj yacꞌ xojobinuc ti luz ta icꞌal osile, jaꞌ onoꞌox ti Diose ti laj yacꞌ xojobinuc ti luz ta coꞌntontique, yoꞌ jech ta xcojtiquintic yutsilal slequilal ti Diose ti xojobin ta stojol ti Jesucristoe.
Ta xijcuxi ti jech jchꞌunojtic ti Cajvaltique
Ti jech taje, acꞌo mi jech lum achꞌel ti jbecꞌtaltique jech chac cꞌu chaꞌal ti bin ti pasbil ta lume, pero acꞌbilotic xa achꞌ jcuxlejaltic yuꞌun ti Dios ti toj yan yutsile, yoꞌ jech ta xvinaj ti maꞌuc cuꞌun jtuctic ti achꞌ jcuxlejaltique. Jech o xal un, acꞌo mi yan sba ti cꞌopetic ta jtojolcutique, pero mu xistsaluncutic comel. Acꞌo mi oy ti vul oꞌntonale, pero mu spasuncutic ta canal. Acꞌo mi ilbajinbiluncutic, pero muꞌyuc tenbiluncutic. Acꞌo mi ta xijipatcutic ta lum, pero mu xilajcutic o. 10 Buꞌyuc noꞌox ti ta xixanavcutique, oy jcꞌoplalcutic ti xuꞌ ta xquichꞌcutic milel jech chac cꞌu chaꞌal laj yichꞌ milel ti Cristoe, yoꞌ jech ta xvinaj ti oy scuxlejal ti Jesús ta jtojolcutique. 11 Ti jech liꞌ to cuxuluncutique, chapal scotol cꞌacꞌal ta xquichꞌcutic milel ta sventa ti ta jpascutic yabtel ti Cajvaltic Jesuse, yoꞌ jech ta xvinaj xtoc ti oy scuxlejal ti Jesús liꞌ ta jbecꞌtalcutic ti snaꞌ xchame. 12 Xuꞌ xichamcutic ta sventa ti ta xiꞌabtejcutic ta atojolique. Pero yacal xa ta xataic ti acuxlejalique.
13 Jaꞌ jech sꞌelan coꞌntoncutic jech chac cꞌu chaꞌal ti buchꞌu jech laj stsꞌiba ta scꞌop Diose: “Laj jchꞌunot, jech o xal licꞌopoj”, xi. Jaꞌ jechuncutic ec, jchꞌunojcutic ti Diose, jech o xal ta xcalcutic ti scꞌoplale. 14 Yuꞌun jnaꞌojcutic lec, ti Dios ti Buchꞌu laj xchaꞌcuxes ti Cajvaltic Jesuse, jaꞌ jech ta xchaꞌcuxesotic ec ti jech oyotic ta stojol ti Jesuse. Jech ti stuque jmoj ta xijyicꞌotic batel ta stojol ti Diose. 15 Ti vocol ti laj xa quichꞌcutic talele, jaꞌ sventa alequilalic ti voꞌoxuque. Yuꞌun mi epoxuc ta xataic slequilal yutsilal ti Diose, jech ep ti buchꞌutic ta xalbeic vocol ti Diose. Jech lec ta xbat scꞌoplal ti Diose.
16 Jech o xal un, mu jpas ta chib coꞌntoncutic. Acꞌo mi yantic xa ta xlumtsaj batel ti jbecꞌtalcutique, pero yantic ta xichꞌ tsatsubtasel jujun cꞌacꞌal ti coꞌntoncutique. 17 Ti jvocoltic ti ta xquichꞌtic liꞌ ta sba banomile, mu jaluc, ta noꞌox xꞌech scꞌacꞌalil. Xlocꞌ venta, yuꞌun ta xjoybij ta jlequilaltic ti jun to yutsil sbatel osile. 18 Yuꞌun mu liꞌuc cacꞌoj jsatic yuꞌun ti cꞌusi xvinaj ta sba banomile. Yuꞌun jaꞌ tey cacꞌoj batel jsatic yuꞌun ti cꞌusi mu xvinaj ti oy ta vinajele. Yuꞌun ti cꞌusitic xvinaj ta qꞌuelele, mu xjalij. Yan ti cꞌusitic mu xvinaj ta qꞌuelele, mu snaꞌ xlaj sbatel osil.