7
Jaꞌ jech ti albil jcꞌoplaltic taje, Quermanotac. Jech o xal un, laꞌ me jqꞌuel jbatic lec. Mu me jsoques ti jbecꞌtaltique, ti coꞌntontique. Jaꞌ noꞌox laꞌ me jxiꞌtatic ti Diose. Laꞌ me cacꞌ jbatic ta tunel yuꞌun.
Jel yoꞌntonic ti jcorintoetique
Chꞌunic ta sjunul avoꞌntonic ti cꞌusi ta xcalcutique. Muꞌyuc cꞌusi chopol laj jpasboxuc. Muꞌyuc bu laj jsoquesoxuc. Muꞌyuc bu laj jloꞌlaoxuc. Mu yuꞌunuc oy cꞌusi chopol avalojbeicun ti jech ta xcalboxuc taje. Yuꞌun laj xa calboxuc avaꞌiic, acꞌo mi cuxuluncutic to, mi chamemuncutic xa, tey oyoxuc onoꞌox ta coꞌntoncutic. Manchuc mi oyuncutic ta vocol, pero xmuyubaj xa ti coꞌntoncutic ta atojolique. Yuꞌun jpatoj coꞌntoncutic ti ta xachꞌunic ti cꞌusi ta xcalcutique.
Ti cꞌalal livulcutic liꞌ ta Macedonia banomile, muꞌyuctic lec ti cux oꞌntonale. Yuꞌun buꞌyuc noꞌox oy ti vocole. Ep ta tos ti oy xiꞌel ta coꞌntoncutique. Pero ti Diose, ti ta stsatsubtasbe yoꞌnton ti buchꞌu chcꞌunib ti yoꞌntone, laj stsatsubtasbun ti coꞌntoncutic cꞌalal ivul liꞌ ta jtojolcutic ti Titoe. Pero maꞌuc noꞌox itsatsub coꞌntoncutic ti jech ivul ta jtojolcutique. Jaꞌ ti laj caꞌicutic ti jun yoꞌnton ti Tito ta atojolique. Ti Titoe laj yalbun caꞌicutic ti ta xacꞌan xaqꞌueluncutic avaꞌiique. Jaꞌ jech xtoc laj yalbuncutic ti oyoxuc ta at oꞌntone, ti ta xavul avoꞌntonic ta jtojolcutique. Ti jech taj une, más to ximuyubajcutic avuꞌunic.
Acꞌo mi laj yacꞌoxuc ta at oꞌnton ti jcarta ti laj jtsꞌibaboxuque, avi tana un, mu jchaꞌnaꞌ ti jech laj jpascutique. Oy bu vocol laj caꞌicutic, yuꞌun laj cacꞌoxuc ta at oꞌnton. Pero mu jaluc. Avi tana un, ximuyubaj xa ti laj jtsꞌibaboxuc ti jcartae. Pero maꞌuc ximuyubaj xa yuꞌun ti laj cacꞌoxuc ta at oꞌntone. Ti jech ximuyubajcutic xae, jaꞌ ti laj avictaic comel ti chopol avoꞌntonique. Ti jech laj avilic ti laj yacꞌoxuc ta at oꞌnton ti Diose, jech o xal un, maꞌuc laj jsoquesoxuc ti jech laj jtsꞌibaboxuc ti jcartae. 10 Yuꞌun ti buchꞌu oy ta at oꞌnton ti iꞌacꞌbat yuꞌun ti Diose, jaꞌ to jech ta sta ti ta xicta ti chopol yoꞌntone. Tey ta sta ti scoltael xtoque. Jech o xal mu xa xchaꞌnaꞌilan ti at oꞌntone. Yan ti buchꞌu jaꞌ noꞌox ta xat yoꞌnton yuꞌun ti cꞌusi ta snopilan sventa sba banomile, jaꞌ noꞌox ta sta ti ta xcham ta xlaje. 11 Ti jech laj avilic ti laj yacꞌoxuc ta at oꞌnton ti Diose, toj yan yutsil laj ataic. Laj yacꞌboxuc anaꞌic ti ta scꞌan chapanel ti cꞌope. Laj yacꞌboxuc anaꞌic ti chopol ta xapasique. Laj yacꞌboxuc anaꞌic ti ta xaviltaic ti mulile. Laj yacꞌboxuc xiꞌel ta avoꞌntonic. Tsꞌacal to un, ta xacꞌan xaqꞌuelicun avaꞌiic. Jaꞌ jech xtoc jun avoꞌntonic lic anopic ti ta xachapanic ti buchꞌu staoj smule. Ti jech laj apasic taje, laj avaqꞌuic ta ilel ti mu xacꞌanic ti mulile. 12 Ti jech laj jtsꞌibaboxuc ti jcartacutique, yoꞌ jech xavilic ta stojol Dios ti cꞌuxun onoꞌox ta avoꞌntonique. Jech o xal un, ti jcartacutic ti laj jtsꞌibaboxuque, maꞌuc noꞌox ta sventa ti vinic ti buchꞌu oy to ox ti smule, maꞌuc noꞌox ta sventa ti buchꞌutic laj to ox yichꞌic svocol ta scoje.
13 Jech o xal un, laj jta ti spatobil coꞌntoncutique. Pero maꞌuc noꞌox. Jaꞌ jech xtoc ximuyubajcutic xa ti jun yoꞌnton ti Tito ta atojolique. Yuꞌun acotolic ti voꞌoxuque laj acoltaic. Jech o xal mu cꞌusi xal yoꞌnton. 14 Yuꞌun mu laj avaqꞌuicun ta qꞌuexlal ti laj calbe yaꞌi ti Tito ti ximuyubaj xa yuꞌun ti jcorintoetique, ti xcute. Yuꞌun ti jech vinajem acꞌoplalic cuꞌuncutique, jech onoꞌox ta melel. Jaꞌ jech xtoc jech laj yil ti Titoe jech chac cꞌu chaꞌal laj calcutic ti ximuyubajcutic avuꞌunique. 15 Jech o xal ti stuque más to ep cꞌuxoxuc ta yoꞌnton ti cꞌalal ta svules ta sjol ti más to ep laj acoltaique ti cꞌalal mu jechuc yepal laj jcꞌanboxuque. Yuꞌun ta sjunul avoꞌntonic ichꞌbil ta mucꞌ icꞌot avuꞌunic. 16 Jech jpatoj coꞌntoncutic ti ta onoꞌox xapasic ti cꞌusi ta scꞌan pasele.