28
Ja' smelol c'alal ic'ot ta Malta banamil li Pabloe
C'alal loq'uemuncutic xa ta nabe, ja' to laj ca'icutic ti ja' Malta sbi li banamil yo' bu lic'otcutique. Ja' cacal ta nab. Lec la xc'uxubinuncutic li yajvaltac banamile. Tey la snobic c'oc' yu'un toj ech'em sic, xchi'uc oy vo'. Tey laj yic'uncutic ta c'atimol jcotolcutic. Li Pabloe bat stsob tal jq'uech vach', laj yac' ta c'oc'. Tey oy ta si' jcot jti'val chon. C'alal laj ya'ibe sc'ac'al li c'oq'ue, ijatov loq'uel. Tey cats'bil ic'ot sc'ob li Pabloe. C'alal laj yilic yajvaltac banamil ti cats'bil ic'ot sc'ob li Pabloe, jech laj yalbe sbaic:
―Yu'un jmilvanej li vinic li'i, ja' yu'un iti'at ta chon. Ac'o me icol loq'uel tal ta nab, pero ta persa ono'ox ta xcham ―xut sbaic.
Li Pabloe la slilin ochel ta c'oc' li chone. Pero mu'yuc c'usi ipasbat. Tey la smalaic me ta situb ta ora sc'ob li Pabloe, me ta xcham ta ora. Jal la smala yilic pero laj yilic ti mu'yuc c'usi ipasbate. Jech oy xa c'usi yan la snopic:
―Ja' jun dios le'e ―xiic xa.
Ti bu oyuncutique tey noch' oy sna li ajvalil yu'un Malta banamile, Publio sbi. Tey laj yic'uncutic ochel ta sna. Oxib c'ac'al tey la smac'linuncutic. Xcuxet no'ox yo'nton ti c'alal tey oyuncutic ta snae. Ip cha'i stot li Publioe. Tey mochol ta svayab. C'ac'ubel xchi'uc ch'ich'al tsa'nel ip cha'i. Li Pabloe i'och batel, bat sq'uel. La sc'opanbe Dios ta stojol. Laj yac' sc'ob ta sbec'tal jech icol o. C'alal laj ya'yic cristianoetic ti jech ic'ot ta pasele, tey italic yan jchameletic ti tey nacajtic ta Maltae, jech icol scotolic. 10 Li cristianoetique ep jmotoncutic laj yac'buncutic. C'alal li'ochcutic batel yan velta ta barcoe, laj yac'buncutic batel c'usitic ta xtun cu'uncutic ta sventa be.
Ja' smelol c'alal ic'ot ta Roma li Pabloe
11 Oxib u tey lijalijcutic ta Malta banamil. Ts'acal to la jtsaccutic batel yan barco tey liquem tal ta lum Alejandría. Yu'un tey ta smala ch‑ech' yorail sictic ta Malta banamil ec. Tey oy chib sloc'obbal yajsantoic ta sjol li barcoe, ja' Cástor xchi'uc Polucs sbiic. 12 Lixanovcutic batel ta barco, tey lic'otcutic ta lum Siracusa. Tey lijalijcutic oxib c'ac'al. 13 Liloc'cutic batel noxtoc ta Siracusa, ta ti'ti'nab lixanovcutic batel ta barco. Tey lic'otcutic ta lum Regio tey xa ta Italia banamil. Ta yoc'omal ital ic' ta xocon vinajel ta sur. La snet'uncutic batel, jech ta chib no'ox c'ac'al lic'otcutic ta lum Puteóli tey no'ox ta Italia banamil. Jech tey liloc'cutic ta barco. 14 Tey la jtacutic jayibuc quermanotic. Laj yalbuncutic ti ac'o jchi'incutic vucubuc c'ac'ale. Ts'acal to libatcutic ta Roma. Ta cacancutic xa lixanovcutic batel. 15 Li quermanotactic tey ta Romae laj ya'yic ti tey xa chibatcutique. Jech tal snupuncutic ta be tey ta ch'ivit Apio sbi, xchi'uc yo' bu Oxbej Na sbie. C'alal laj yil Pablo ti tal nupvanicuc ta be li quermanotactique, ital xcuxetel yo'nton. La stojbe ta vocol Dios. 16 C'alal lic'otcutic ta Romae, li capitán soldadoe c'ot yac' ta sc'ob banquilal soldado scotol li jchuqueletique. Li Pabloe i'albat ti xu' slecoj ta sa' sna stuque, pero ta xchabiat yu'un jun soldado.
Ja' smelol c'alal la xchol sc'op Dios ta Roma li Pabloe
17 C'alal yoxibal xa c'ac'al sc'otel ta Roma li Pabloe, laj yic'an tal li boch'otic más ich'bilic ta muc' yu'un xchi'iltac ta israelal tey ta Romae. C'alal italique, jech laj yalbe:
―Jchi'iltac, ac'o me mu'yuc c'usi chopol la jpas ta stojol li jchi'iltactique, ac'o me mu'yuc la jcontrain c'u x'elan stalel li jmoltot jyame'tic ta vo'onee, pero li jchi'iltactique laj yaq'uicun ta sc'ob roma ajvaliletic tey ta Jerusalén. Jech chucbil lital li'i. 18 C'alal la xchapanun li ajvaliletique, mu'yuc la stabicun jmul ti xu' chicham oe. Jech ta xa'ox scoltaicun. 19 Pero ta sventa ti mu xlaj yo'ntonic ta stiq'uel jmul li jchi'iltactique, jech la jc'an ti persa ja' ac'o xchapanun li muc'ta ajvalil César li'i. Pero ma'uc ta sventa yu'un tal jtic'be smul li jchi'iltactique. 20 Jech laj quic'oxuc tal li'i yu'un ta jc'an ta jc'opanoxuc. Ti li' chuculun ta cadena chavilique, ja' ta sventa ti jch'unoj ti tsventainbe xa yo'ntonic cristianoetic li boch'o jmalaojtic ono'ox chtale, ja' li Jesuse ―xi li Pabloe.
21 Jech laj yalbeic li Pabloe:
―Mu'yuc xca'icutic ac'oplal ta carta ti tey liquem tal ta Judeae. Mu'yuc boch'o ay yal ti oy amul ta stojol li jchi'iltactique. 22 Pero ta jc'an chca'icutic li c'op ach'unoje. Yu'un ca'yojcutic ti scotol jchi'iltactic chopol ta xc'opojic ta sventa li Jesuse ―xiic.
23 Tey la xchapanic ti c'usi c'ac'alil ta xtalique. C'alal la sta sc'ac'alile, ep italic yo' bu nacal li Pabloe. Li Pabloe laj yalbe ya'yic ti tsventainbe xa yo'ntonic cristianoetic li boch'o t'ujbil ono'ox yu'un Diose, ja' li Jesús ti i'ay xae. Laj yalbe ti ja' ono'ox sc'oplal la sts'iba comel li Moisés ta vo'onee xchi'uc li yantic yaj'alc'optac Diose, yu'un jech ac'o c'otuc ta yo'ntonic. Ta sob la sjapoic, pero tey oyic o c'alal to ich'ay c'ac'al. 24 Oy j'o'lol la xch'unic c'usi laj yal li Pabloe. Oy j'o'lol muc xch'unic. 25 Ta sventa ti muc co'oluc yo'nton tsutic batele, jech lic yal li Pabloe:
―Li Ch'ul Espíritue ja' melel c'usi laj yalbe li j'alc'op Isaías ta sventa jmoltot jyame'tic ta vo'onee. Jech i'albat:
26 Batan, jech xc'ot avalbe ya'yic li achi'iltaque:
“Chava'yilanic pero mu xava'ibeic smelol.
Chavililanic pero mu xach'unic.
27 Yu'un atsatsubtasoj avo'ntonic jech mu xu' chach'unic o.
Yu'un mu ono'ox xac'an xach'unic li c'usi chava'yique xchi'uc li c'usi chavilique,
jech mu xava'ibeic o smelol.
Yu'un mu ono'ox xac'an xacomtsanic li c'usitic chopol chapasique,
jech mu xacolic cu'un”,
xi li Ch'ul Espíritue, xi ono'ox li Isaíase. 28 Na'ic me ti ja' xa ic'ot ta stojolic yan lum cristianoetic ti xu' ta xcolic yu'un smulique. Ja' xa ta xich'ic cholbel, pero ta xch'unic ―xi li Pabloe.
29 C'alal laj yal jech li Pabloe, iloq'uic batel li xchi'iltaque. Xvochetic xa batel ta lo'il.
30 Li Pabloe ts'acal chib jabil tey icom ti bu sloc'bil nae. Laj yic' ochel ta sna scotol li boch'otic tey chc'ot c'opanatuque. 31 Jamal la xcholbe ya'yic ti tsventainbe xa yo'ntonic cristianoetic li boch'o t'ujbil ono'ox yu'un Diose, ja' li Cajvaltic Jesucristoe. Jamal laj yalbe scotol sc'oplal. Mu'yuc boch'o ipajesat ta xcholel.