JA' YOXIBAL SCARTA JUAN,
JA' LI JCHOLC'OP YU'UN JESUSE
1
Ja' smelol c'alal lic c'opanatuc ta carta li Gayoe
Vu'un jchabivanejun yu'un jch'unolajeletic, ta jc'opanot tal ta carta, quermano Gayo. Ta melel lec jc'anojot yu'un co'ol jch'unojtic li sc'op Dios ti ja' melele.
Vo'ot ti lec jc'anojote, ta jc'opan Dios ta atojol ti ac'o lecuc c'otuc scotol c'usi chapase. Xchi'uc ac'o tsotsuc o abec'tal jech chac c'u cha'al oy lec stsatsal avo'nton ta stojol Diose. Toj xcuxet co'nton c'alal vul yalbicun ca'i quermanotic ti ja' chapas c'usi yaloj Diose. Mu'yuc c'usi yan xcuxet co'nton yu'un. Ja' toj xcuxet co'nton c'alal ta xca'ibe sc'oplal ti ta spasic c'usi yaloj Dios li boch'otic xco'laj xchi'uc jnich'nab chca'i ta sventa Cristoe.
Vo'ot ti lec jc'anojote, lec chatun yu'un Dios yu'un chacolta li quermanotique. Toj lec ti chavic' ochel ta ana li quermanotic ti nom talem ti mu xavotquine. Li quermanotic ti tey i'ech'ic tal ta anae ivul yalbeic scotol jch'unolajeletic ti c'u x'elan laj ac'uxubine. Lec ti jech chapase, jech mu'yuc c'usi yan tsc'anic ti c'alal ta xanovique. Yu'un ja' yajtuneltac Dios, lec ti jech chavich' ta muq'ue, ti chacolta ta sventa sbeique. Yu'un ja' sventa Cristo ti chanovique. Mu'yuc c'usi tsc'anbeic li boch'otic co'ol yanlum cristianooxuque yu'un mu xotquinic li Diose. Ja' lec jcoltatic li boch'otic jech ch‑abtejic yu'un Cristoe jech co'ol chij'abtejutic jchi'uctic, jech xu' ta xpuc o li sc'op Dios ti ja' melele.
Ja' smelol ti mu x'ich'van ta muc' li Diótrefese
Laj xa jts'ibabe scarta scotol li jch'unolajeletic tey yo' bu oyote. Pero muc xiyich'un ta muc' li Diótrefese yu'un tsc'an ja' chcom ta banquilal yu'un jch'unolajeletic. 10 Ta sventa ti jech tspase, me litale, ta xcalbe ya'i ti chopol c'usi chispasbuncutique yu'un chopol chal jc'oplalcutic. Pero mu ja'uc no'ox ti mu xiyich'uncutic ta muq'ue, mu xic' batel ta sna noxtoc li yajtuneltac Dios tey ta xjelovique. Li boch'o tsc'an ta xic' batel ta snae ta spajes xchi'uc mu xa xac' ochuc o ta nail tsobobbail.
11 Vo'ot ti lec jc'anojote, mu me xachan li boch'o chopol c'usitic tspase. Ja' me xachan li boch'o lec c'usitic tspase. Scotol boch'o lec c'usitic tspase ja' xnich'on Dios. Yan li boch'o chopol c'usitic tspase mu xotquin Dios.
Ja' smelol ti ja' lec li Demétrioe
12 Li Demétrioe scotolic ta xalic ti ja' leque yu'un lec li c'usitic tspase. Li vu'uncutique chcalcutic ec ti ja' leque. Chana'ic ti ja' melel c'usi chcalcutique.
Ja' smelol ta jc'an chtal jq'uelot, xi
13 Oy to ep c'usitic ta jc'an chacalbot. Pero mu jc'an ta jts'ibabot tal ta carta. 14 Yu'un chac tal jq'uelot ca'i ta ora. Me litale, xu' chijlo'ilaj lec ta quetic.
15 Ac'o spasbot ta jun avo'nton li Diose. Chabanucot la xalic li quermanotic ti xayotquinicote. Jech chabanuc xavalbe ec jujun quermanotic li boch'otic xcotquinane.