2
Ja' smelol c'u x'elan tspasic li jlo'lavanej j'alc'opetique
(Judas 4‑13)
Li jchi'iltactic ta israelal ta vo'onee oy ilic jlo'lavanej j'alc'opetic ta stojolic. Ja' no'ox jech ec li' ta orae oy chlic jlo'lavanejetic tey ta atojolic. Jcholc'opetic scuyoj sbaic. Mucul chaq'uic ta a'yel li c'usi snopoj stuquic ti ja' no'ox tsoquesvanic oe. Mu xa ja'uc chich'ic ta muc' li Cajvaltic ti ja' itojbat smulique. Li boch'otic jech tspasique xco'laj xchi'uc yu'un tsc'anic ac'o taluc ta ora li scastigoique. Jech ep quermanotic chlic spasic jech chac c'u cha'al tspasique, ja' no'ox tspasic li c'usi tsc'an sbec'talique. Ja' ta scojic ti chopol chbat sc'oplal li sc'op Cajvaltic ti ja' melele. Ti jech chaslo'laoxuque yu'un tsc'an chavac'be ataq'uinic. Jech chapal xa sc'oplal ti ch‑ac'batic castigo yu'un Diose. Po'ot xa tsta yorail ch‑ac'batic.
Yu'un li yaj'almantaltac Dios ti la sta smulic ta vo'onee i'ac'batic castigo yu'un Dios, ijipatic ochel ta c'atinbac. Jech tey oyic o ta ic' osil c'alal to tsta yorail ta xchapanbat smulic yu'un Dios. Ja' no'ox jech ec li cristianoetic ta vo'one ti puro chopol c'usitic la spasique, i'ac'batic castigo yu'un Dios jech ital pulel ta vo'. Ja' no'ox icoltaat yu'un Dios li Noée xchi'uc li vucub tey co'ol oyic ta barcoe. Yu'un ja' no'ox stuc Noé laj yalbe cristianoetic ti tsc'an Dios lec c'usitic tspasique. Ja' no'ox jech ec li boch'otic tey to'ox nacalic ta lum Sodoma xchi'uc ta lum Gomorra ta vo'one ti puro chopol c'usitic la spasique, i'ac'batic castigo yu'un Dios. Ichic'atic ta c'oc' jech ipasic ta tan. Ja' svinajeb icom ti ta ono'ox x'ac'batic castigo li boch'otic mu xich'ic ta muc' Diose. Ja' no'ox icoltaat yu'un Dios li Lote yu'un ja' lec c'usitic la spas. Laj yat yo'nton yu'un li cristianoetic bu nacale, yu'un ja' no'ox la spasic li c'usi chopol tsc'an stuquique. (Li Lot ti scotol c'ac'al lec c'usitic la spase, vocol icuch yu'un ti puro chopol c'usitic laj yile xchi'uc li c'usitic laj ya'i tspasic li cristianoetique.) Jech li Diose chquiltic ti ivu' yu'un la scolta li yu'untac c'alal isujatic ta spasel c'usitic chopole yu'un jech muc stsalatic. Yan li boch'otic chopol c'usitic la spasique, ivu' yu'un laj yac'be castigo, jech tey chich'ic o vocol c'alal to tsta yorail ta xchapanbat smulic yu'un li Diose.
10 Li boch'otic ja' no'ox batem yo'ntonic spasel c'usitic tsc'an stuquique, xchi'uc ti mu xich'ic ta muc' li boch'otic oy yabtelic ta stojol jch'unolajeletique, más tsots castigo chich'ic. Yu'un tsots yo'ntonic, tstoy sbaic, mu xi'ic ti chopol chalbeic sc'oplal li boch'otic oy yabtelique. 11 Yan li yaj'almantaltac Dios ti scotol xu' yu'unique, mu chopoluc chalbe sc'oplal ta stojol Dios li boch'otic oy yabtelique.
12 Li viniquetic chlo'lavanique ja' jechic jech chac c'u cha'al chonetic ta banamil ti mu'yuc c'usi sna'ic snopele, ti ta ora no'ox tspasic li c'usi tsc'anique, ti ja' no'ox stu yu'un chmilatique. Ja' jechic li jlo'lavanejetic ti chopol chalbeic sc'oplal li c'usi mu'yuc yilojique, ja' no'ox stu ti ch'ayel chbatique. 13 Ja' stojolic chc'ot yu'un ep boch'otic la socbeic yo'nton. Mu xq'uexovic, ac'o me ta c'ac'altic tspasic li c'usitic chopole. Ti c'alal chatsob abaic yu'un co'ol chave'ique, tey ta xchi'inoxuc ta ve'el ec. Pero li yo'ntonique chopol, boliben ta jyalel, jech chopol chbat ac'oplalic yu'unic.
14 Puro pich'o'ntaej ants tspasic, jech yo'ntonic o chac sc'upin ya'yic ti c'alal ta xilique. Ja' chac'beic xchan li boch'otic mu'yuc to stsatsal yo'ntonic ta stojol Diose. Nopen xa'yic ti xpich'et yo'ntonique. Jech chopol ch‑ilatic o yu'un Dios. 15 Yu'un ch'ayemic o ta be, ja' scomtsanojic li lequil bee. Yu'un ja' jech tspasic jech chac c'u cha'al la spas li xnich'on Beore, ja' li Balam ti ipich'aj yo'nton yu'un ti c'u yepal taq'uin ch‑ac'bat me tspas li c'usi chopole. 16 Pero muc spas li c'usi chopol snopoje yu'un ipajesat yu'un sme' sburro. Ac'o me mu ono'ox sna' xc'opoj li burroetique, pero li sburro Balame ic'opoj jech chac c'u cha'al xc'opoj cristiano, jech tey ipaj o li jlo'lavanej j'alc'op Balame.
17 Li jlo'lavanejetique ja' jechic jech chac c'u cha'al jch'oj nio' ti mu'yuc ya'lele. Ja' jechic noxtoc jech chac c'u cha'al toc ti buyuc no'ox chcuchat batel yu'un iq'ue jech mu xtal o vo'. Yu'un altic ta jch'untic li c'usi chalique, mu'yuc c'usi lec ta jtatic. Pero meltsanbil xa ti bu chbatique, ja' li ic' osile. Sbatel osil tey chbatic o. 18 Toj lec ya'yel li c'usitic chalique, pero altic. Yu'un chalic ti scotol xu' ta jpastique yu'un ac'o pich'ajuc yo'ntonic li quermanotactic ti ja' to tscomtsanic c'usitic chopol tspasic xchi'uc xchi'iltaquique. 19 Jech chalbeic li quermanotactique: “Laj xa scoltautic li Cristoe jech mu'yuc xa c'usi xu' chismozoinutic”, xutic. Pero li stuquique mu xilic ti mozoinbilic o yu'un li c'usitic chopole. Yu'un li boch'o tstsalat yu'un c'usi chopole ja' xa smozo mulil ic'ot. 20 Li boch'o laj xa scomtsan c'usitic chopol ta sventa ti laj xa yotquin li Cajvaltic Jesucristoe, ja' li Jcoltavanej cu'untique, me ts'acal to chpich'aj yo'nton yu'un li c'usitic chopole, me laj ono'ox spase, más to chopol chbat jech chac c'u cha'al ta vo'onee. 21 Ja' más lec ti j'ech'eluc muc sna' c'u x'elan li lequil bee; ja' vocol ti la sna'e, ti ts'acal to la spas yan velta li c'usi chopole, ti la scomtsan li lequil mantal yaloj Cajvaltique. 22 Ja' jech tspasic ya'yel jech chac c'u cha'al oy jech chcaltique: “Li ts'i'etique chbat slo' yan velta li xeique”, xijchiutic. Jech chcaltic noxtoc: “Ac'o me ja' to laj yich'ic atintasel li me'chitometique, pero chbat sbal sbaic ta ach'el yan velta”, xijchiutic.