11
Ja' smelol ti oy to ep t'ujbilic yu'un Dios li israeletique
Ta sventa ti vo'oxuc xa chasc'anoxuc Dios, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, mu me xanopic ti j'ech'el la scomtsanuncutic o, vu'uncutic li israeluncutic ti t'ujbiluncutic ono'ox yu'une. Yu'un li vu'une israelun ec. Vu'un smomnich'onun ec li Abraáme. Ja' tey ilic tal jts'unubal ta jun xnich'on li Israele, ja' li Benjamín sbie. Li Diose vo'one ono'ox sna'oj li boch'otic ta xch'unic ti ja' no'ox ta sventa Cajvaltic chcolique. Jech mu'yuc comtsanbiluncutic o yu'un li Diose. ¿Me mu xana'ic c'usi laj yal c'alal la sc'opan Dios li Elías ta vo'onee? La snop ti stuc xa no'oxe, jech lic yalbe Dios c'usi smulic li jchi'iltactique: “Cajval, li jchi'iltaque laj xa smilic scotol li avaj'alc'optaque, laj xa sjinesic scotol li scajleb amotone. Jtuc xa no'ox j'alc'opun avu'un, pero tsc'an chismilicun ec”, xut li Diose. Pero xana'ic ti jech itac'bat yu'un Diose: “Muc atucuc. Oy to vucmil achi'iltac ti mu'yuc squejanoj sbaic ta stojol li santo Baale”, x'utat. Ja' no'ox jech ec li' ta orae, oy jchi'iltac xch'unojic yu'un t'ujbilic ti chcolic ta sventa slequil yo'nton Diose. Slequil no'ox yo'nton Dios ti jech it'ujatique, ma'uc ta sventa c'usi la spasic. Ti ja'uc ta sventa c'usi la spasique, ja' mu'yuc stu chc'ot li slequil yo'nton Diose.
Ja' yu'un ja' no'ox lec ch‑ilatic yu'un Dios li boch'otic slequil no'ox yo'nton la st'uje. Li yantic jchi'iltac ti tsnopic ja' to lec ch‑ilatic yu'un Dios ta sventa c'usitic tspas stuquique, itsatsubtasbat yo'ntonic yu'un Dios, jech mu xa xch'unic o ti ja' chcolic ta sventa Cajvaltique. Yu'un jech ono'ox ts'ibabil sc'oplalic ta vo'one ta sc'op Dios: “Li Diose la xch'aybe yo'ntonic yu'un jech mu xch'unic o. Jech mu xa xu' chilic, mu xa xu' cha'yic o”, xi ts'ibabil. Jech ono'ox laj yal ec li Davide:
Li jchi'iltactic ti tsatsuben xa yo'ntonique tsnopic ti lec oyic ta sventa ti ja' batem yo'ntonic xch'unel li smantaltac Diose.
Pero ja' no'ox tey slo'laoj sbaic o yu'un mu xch'un yu'unic.
Jech tsta yorail ti ja' scastigoic chc'ot li c'usitic tspasique.
Ja' jech chac c'u cha'al li c'usi ch‑och ta yoquile
yu'un ja' chlo'laat yu'un li slo'laubil tey tiq'uile,
jech tey ta xcham o.
10 Yu'un j'ech'el chmacbat o satic yu'un Dios, jech mu xilic o ti bu xu' chcolique.
Jech ch‑ac'batic tsots castigo sbatel osil,
xi ono'ox li Davide.
Ja' smelol c'u x'elan i'ic'atic yu'un Dios li yanlum cristianoetique
11 Vo'oxuc ti muc israelucoxuque, me chanopic ti mu'yuc jchi'iltac chcolic ta sventa ti mu xch'unic ti ja' Jcoltavanej li Cristoe, mu jechuc. Ti jech mu xch'unic li jchi'iltaque, yu'un ja' yorail xu' chacolic ec, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, yu'un jech ac'o pich'ajuc yo'ntonic li jchi'iltaque. 12 Ta sventa ti mu xch'unic li jchi'iltaque, oy c'usi lec ic'ot ta pasel. Yu'un ja' xa chc'uxubinatic cristianoetic ta sbejel banamil. Pero ja' más to lec c'alal me la sta yorail chlic xch'unic li yantic jchi'iltac ti sc'oplal chcolique.
13 Li Diose laj yac'bun cabtel yu'un ta jcholboxuc ava'yic sc'op, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Jech tsots sc'oplal chca'i ta jpas li cabtel yac'ojbune. 14 Ti jech tsots sc'oplal chca'i ta jpase, yu'un ta jc'an ac'o pich'ajuc yo'ntonic jayibuc jchi'iltac ta sventa ti vo'oxuc chac'uxubinatique, yu'un jech xu' chcolic. 15 Ta sventa ti icomtsanatic yu'un Dios li jchi'iltaque, yu'un ja' i'ic'atic yu'un Dios ep cristianoetic ta sbejel banamil. Pero ja' más to lec c'alal me la sta yorail chlic xch'unic li yantic jchi'iltac ti sc'oplal ono'ox chcolique. 16 Yu'un ti c'u quepalcutic t'ujbiluncutic ono'ox yu'un Dios ti sc'oplal chicolcutique, mu'yuc scomtsanojuncutic o. Ja' jech chac c'u cha'al jbej volbil arina ti chac'beic ta smoton Dios jchi'iltaque. Ac'o me juteb no'ox chac'beic Dios li paleetique pero ja' yu'un o scotol chil li Diose. Li jutebe ja' senyail li jmoltotcutic ta vo'onee yu'un mu'yuc epic ti it'ujatique. Pero li Diose ta to sta sc'ac'alil chic' scotol ti c'u quepal t'ujbiluncutic ono'ox yu'un ta jch'uncutic ti jech no'ox chicolcutic yu'une. Jech chc'ot ta jbej o ya'yel ti arinae. Li jmoltotcutic ta vo'onee ja' jechic noxtoc jech chac c'u cha'al jpets ts'unbil oliva ya'yel. Ja' quibelcutic ic'ot ya'yel yu'un ja' ba'yuc it'ujatic yu'un Dios. Vu'uncutic sc'obc'ob lic'otcutic ya'yel. Jech li Diose mu'yuc scomtsanojuncutic ti c'u quepal t'ujbiluncutic ono'ox yu'une.
17 Li yantic jchi'iltac ti ja' sc'ob ts'unbil oliva ya'yele, ijecatic loq'uel yu'un muc xch'unic ti ja' chcolic ta sventa Cajvaltique. Li yav bu ijecatic loq'uele ja' vo'oxuc tey lats'acatic, vo'oxuc ti xco'laj xchi'uc sc'ob te'tical olivaoxuque. Ja' xa quibeltic ic'ot jcotoltic li ts'unbil olivae. 18 Pero mu me xatoy abaic ta sventa ti vo'oxuc lats'acatic ta sc'ob li ts'unbil olivae. Me chatoy abaique, na'ic me ti muc vo'ocoxuc ta aventaic ti jech laj yich'ic c'uxubinel li jmoltotcutic ta vo'onee. Ja' ta sventa jmoltotcutic ti chavich'ic xa c'uxubinel li' ta orae, yu'un ja' xa avibelic ic'ot ec.
19 Pero me oy jech chavalic: “Ti ijecatic loq'uel li sc'ob ts'unbil olivae, yu'un vu'utic ono'ox sc'oplal tey chijts'acat”, me xachiique, 20 melel. Ti jech ijecatic loq'uele, yu'un muc xch'unic ti ja' no'ox ta sventa Cajvaltic xu' chcolique. Yan li vo'oxuque laj ach'unic. Jech vo'oxuc tey la'ochic, pero muc vo'ocoxuc mero sc'oboxuc. Jech mu me xatoy abaic, xi'anic me. 21 Li jchi'iltac ta israelal ti ja' sc'ob ts'unbil oliva ya'yele, i'ac'batic castigo yu'un Dios ti c'alal la stoy sbaique. Jech buuc xa li vo'oxuque, me chatoy abaic eq'ue, ja' jech chayac'boxuc castigo ec. 22 Q'uelavilic, toj lec yo'nton li Diose, pero chac' castigo noxtoc. Yu'un laj yac'be castigo li boch'otic muc xich'ic ta muq'ue, ja' scastigoic ti icomtsanatique. Li vo'oxuque lec yo'nton avu'unic me j'ech'el chach'unic o ti ja' chascoltaoxuque. Me mu j'ech'eluc chach'unique, ja' no'ox jech chasjecoxuc loq'uel ec. 23 Pero c'alal chlic to xch'unic li yantic jchi'iltaque, ta to sts'acatic. Yu'un ech'em stsatsal li Diose, jech xu' yu'un tsts'ac. 24 Ti jech xu' lats'acatic ta sc'ob ts'unbil oliva, vo'oxuc ti xco'laj no'ox xchi'uc sc'ob te'tical olivaoxuc ya'yele, buuc xa li jchi'iltac ti ja' ono'ox sc'ob ts'unbil olivae, ¡más to xu' ta sts'acatic!
Ja' smelol ti tsta yorail chcol scotol li israeletic ti c'u yepal t'ujbilic ono'ox ta xch'unic ti ja' chcolic ta sventa Cajvaltique
25 Quermanotac, ta jc'an chana'beic smelol c'usi snopoj tspas li Diose yu'un jech mu xatoy abaic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Li' ta orae ep jchi'iltac tsatsuben yo'ntonic. Pero ja' no'ox me its'aqui ti c'u yepal sc'oplal cha'ic'atique, 26 ja' o yorail chcol scotol li jchi'iltac ti c'u quepal t'ujbiluncutic ono'ox chicolcutique. Yu'un jech ono'ox yaloj Dios ta vo'one:
Li Jcoltavanej avu'unique tey chloc' ta atojolic.
Ja' ta sjelboxuc avo'ntonic, vo'oxuc li israeloxuque.
27 Yu'un jech ono'ox jchapanoj ti ta jch'ayboxuc amulique,
xi ono'ox li Diose.
28 Li jchi'iltac ti mu xch'unic ti ja' chcolic ta sventa li Jesuse, jech contrainbilic o yu'un Dios. Ti jech mu xch'unique, yu'un vo'oxuc ac'o ach'unic. Pero li yantic jchi'iltaque ta to xlic c'anaticuc, yu'un jech ono'ox xchapanojic xchi'uc jmoltotcutic ta vo'one li Diose. 29 Yu'un li Diose yac'ojbuncutic o ep bendición. Jech ta to xic' li yantic jchi'iltaque yu'un yaloj ono'ox ti yu'ununcutic oe. 30 Li achi'iltaquic ta vo'onee muc xch'unic. Pero ta sventa ti mu xch'unic li jchi'iltac li' ta orae jech vo'oxuc lac'anatic. 31 Ja' no'ox jech ec li jchi'iltac li' ta orae, mu xch'unic yu'un ja' chlic c'anaticuc li yantic jchi'iltac ta yan to c'ac'ale yu'un chac'anatic xa li' ta ora li vo'oxuque. 32 Yu'un jcotoltic mu'yuc ono'ox lecutic laj yil li Diose, jech jcotoltic la xc'uxubinutic jech chac c'u cha'al snopoj ono'oxe.
33 Li Diose bats'i ech'em slequil yo'nton cu'untic, xchi'uc ech'em sbijil noxtoc. Yu'un li stuque scotol sna'oj. Mu'yuc boch'o yan sna' li c'usi snopoje. Mu'yuc boch'o yan jech lec tspas jech chac c'u cha'al tspase. 34 Jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal li yaj'alc'op ta vo'onee: “Mu'yuc boch'o sna' c'usi snopoj li Cajvaltic Diose. Mu'yuc boch'o xu' ta xchanubtas. 35 Jech noxtoc mu yu'unuc oy boch'o ba'yuc laj yac'be smoton yu'un ti jech tspac sutel tale”, xi ono'ox laj yal. 36 Yu'un scotol li c'usitic oye ja' spasben. Ja' xchabioj scotol. Jech stuc no'ox ch‑ich'at ta muc'. Toj lec ti jech ch‑ich'at ta muc' sbatel osile. Jech ac'o c'otuc ta pasel.