3
Pero me oy chavalic ti altic ti vu'utic más lec chijyilutic Dios calojtic, vu'utic li israelutique, xchi'uc altic ti quich'ojtic circuncisione, mu alticuc. Yu'un vu'utic li israelutique ba'yuc ono'ox laj yalbutic sc'op li Diose. Ac'o me oy muc xch'unic li jchi'iltactique, pero muc teyuc ilaj o sc'oplal ti chijcolutique yu'un yaloj ono'ox Dios ti chijcolutique. Mu xu' chlaj sc'oplal. Yu'un melel scotol c'usi yaloj li Diose, mu sna' x'epalc'opoj. Yan li vu'utique jna' xij'epalc'opojutic. ¿Me yu'un mu xa xana'ic ti jech ono'ox ts'ibabil sc'oplal ta vo'one li Diose?
Ta ono'ox xvinaj ti tuc' scotol c'usi chavale.
Mu xu' yu'un tsa'ic amul li cristianoetique,
xi ono'ox ts'ibabil.
Li Diose ta melel mu'yuc smul. Pero oy jchi'iltactic chalic ti ja' to más lec chvinaj mu'yuc smul me vu'utic ta jsa' jmultique. Jech mu xijyac'butic castigo ta sventa ti jech ta jpastique, yu'un ja' sventa laj cac'tic ta ilel ti mu'yuc smul stuque. Pero me chijyac'butic castigoe, mu lequil jchapanvanejuc chc'ot. Pero mu meleluc li c'usi chalique. Ti meleluque, mu xu' ta xchapanbe smul cristianoetic ti jechuque yu'un lec chil mulil.
Ti meleluc c'usi tsnopique, xu' chi'epalc'opoj ec ti jechuque yu'un jech más chvinaj ti tuc' yo'nton li Diose. Jech mu xu' chal oy jmul ta sventa me chi'epalc'opoje. Ti jechuc jch'unojtique, ¿c'u yu'un mu ja'uc ta jpastic c'usi chopol yu'un jech más lec chijyilutic li Diose? Oy boch'otic chalic ti ja' jech chichanubtasvancutique pero ja' no'ox tsc'an chisa'bun jmulcutic. Li boch'otic jech chalique ta ono'ox xich'ic castigo.
Ja' smelol ti oy smul scotol cristianoetique
Mu'yuc c'usi xu' chcaltic yu'un muc vu'uticuc xa más lecutic, vu'utic li israelutique. Yu'un laj xa cal ti co'ol oy jmul jcotoltic c'alal ta vo'oxuc ec ti muc israelucoxuque. 10 Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios:
Me junuc cristiano mu'yuc boch'o lec.
11 Me junuc mu'yuc boch'o bij,
me junuc mu'yuc boch'o tsa' li Diose.
12 Scotolic chopol c'usitic tspasic, puro sventa ch'ayel.
Me junuc mu'yuc boch'o lec c'usi tspas.
13 Me junuc mu'yuc boch'o lec c'usi chal.
Li yeique tu ya'yel jech chac c'u cha'al muquinaltic ti toj tu me mu'yuc macbil sti' li vombil tone.
Li yoq'uique ja' chtun yu'unic sventa chlo'lavanic.
Oy veneno ta yeic ya'yel jech chac c'u cha'al oy veneno ta ye li orachone,
yu'un chmilvanic ya'yel ta sventa li c'usitic chalique.
14 Puro chopol c'usi chloc' ta yeic.
Ta sc'opic no'ox chvinaj ti stsoq'uet yo'ntonique.
15 Me oy c'usi ic'ot ta pasel ta stojole, chbat milvanuc ta ora.
16 Buyuc no'ox chbatic tsocbeic yo'nton li cristianoetique yu'un chac'beic svocol.
17 Me jutuc mu spas ta jun yo'ntonic.
18 Mu'yuc xi'bal sba cha'yic li Diose,
xi ono'ox ts'ibabil.
19 Ta jna'tic ti ja' jc'oplaltic ec, vu'utic li israelutique, yu'un mu'yuc ono'ox ch'unem cu'untic li smantaltac Dios quich'ojtique. Jech mu xu' ta jpoj jbatic ta stojol li Diose yu'un oy jmultic jcotoltic. Scotol cristiano oy smulic ta stojol li Diose. 20 Yu'un me junuc mu'yuc boch'o xu' yu'un tspas jech chac c'u cha'al chal li mantaletique, jech muc ta sventauc mantaletic ti mu'yuc jmultic chijyilutic Diose. Ti laj yac'butic mantaletic li Diose, ja' no'ox sventa ta jna'tic ti oy jmultique.
Ja' smelol ti ja' mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Dios li boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Jesuse
21-22 Li' ta orae laj xa jna'tic ti ma'uc ta sventa mantaletic lec chijyilutic li Diose. Ja' lec chijyilutic me ta jch'untic ti ja' la jq'uexolintic ta stojel jmultic li Jesuse. Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta svun li Moisese xchi'uc ta svunic li yantic yaj'alc'optac Diose. Scotol li boch'otic jech ta xch'unique mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Dios. Ja' no'ox jech xu' chcol scotol cristianoetic. 23 Yu'un jcotoltic jpasmulilutic. Me junuc mu'yuc boch'o tuc' yo'nton jech chac c'u cha'al tuc' yo'nton li Diose. 24 Pero li Diose toj lec yo'nton, jech jmotontic ti mu'yuc jmultic chijyilutic ta sventa ti la stojbutic jmultic li Jesucristoe. 25 Yu'un li Diose snopoj ono'ox ti chtojbat smul scotol cristianoetic yu'un li Xnich'one yu'un jech xu' mu'yuc smul chil li boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Jesuse. Ta sventa ti jech snopoje, ja' yu'un la spasbe perdón li boch'otic la xch'unic ta vo'one ti c'alal mu'yuc to'ox ta xcham li Xnich'one. Ja' yu'un c'alal icham ta cruz li Xnich'one, li Diose laj yac' ta ilel ti tuc' xchapanvane. 26 Jech li' ta orae xu' xa mu'yuc smul chil li boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Jesuse.
27 Jech mu xu' ta jtoy jbatic. Yu'un ma'uc ta sventa oy c'usi lec ta jpastic ti jech chijcolutique. Ja' no'ox ta sventa ta jch'untic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Cajvaltique jech chijcolutic. 28 Yu'un ta jna'tic ti ja' no'ox lec ch‑ilatic yu'un Dios li boch'otic jech ta xch'unique. Mu'yuc sc'oplal me la xch'unic o me muc xch'unic li smantaltac Diose.
29 Li Diose mu ja'uc no'ox Dios cu'untic, vu'utic li israelutique. Ja' Dios yu'unic ec li boch'otic muc ja'uc israeletique. 30 Jun no'ox Dios cu'untic jcotoltic. Scotol boch'otic ta xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Cajvaltique ja' mu'yuc smul ch‑ilatic yu'un Dios, ac'o me yich'ojic circuncisión, ac'o me mu yich'ojicuc circuncisión. 31 Ti jech jch'unojtic ti ja' chijcol ta sventa Cajvaltique, mu me jnoptic ti mu'yuc xa stu o cu'untic li smantaltac Diose. Ja' to lec, yu'un xu' xa cu'untic xch'unel scotol yu'un chiscoltautic li Cajvaltique.