21
Paul Inai au Jerusalem
Wei osi auris wau baitotoris ato wanai. Wei wa wabo totor warabon wanat Cos nuaiai nan wagat; ato ra itom on wanat Rhodes nua aurin waiufin, ato on nan on wei wanai Patara mafam gagaminai wagat. Ato nan wa tani wagaturai, on wa on i’nan au Phoenicia tafanam; on mes wei on wa tefanai wakaruge ato wanai. Wei wanat Cyprus nua wait, weie na warui wanai au Syria tafanam. Wei wanat Tyre mafam gagamin tore nan wagat, wa an sawar ityeiren mes. Wei nan baitutumotis fani wagatures, ato nan mat tafaror kaitamom wama. Ayu an faiwarai on sabu Paul siyawur men itan au Jerusalem mes. Baise wei wera kafakakai nan mat wama ifofonin ato wanai. Osi engon tutufin awawas nanatus mat on wei mat mafam gagamin emon wagat wanai. Wei tore nan sindai warouen ato wabayoi. Namon wei tuturai mat wau baitotor bonen ato wa tefanai wakaruge, ato osi simatabir men sinai au go.
Wei wa wabo Tyre emon nana wanai Ptolemais mafam gagamin wagat, wei nan taitai tutuai baitutumotis waikakaiwis ato mat nan ra kaitamom wama. Ra itom on Ptolemais waikirir ato wanat Caesarea mafam gagaminai wagat. On nan on wei wanai Philip ato God an dura kurerebotin on an goai wagat, ato nan mat wama. On orot on sabu ato nimtereban ruam Jerusalem nan sirurubinis on tani. Philip nanatun jeverig tauasan wat engon bat on God an dura osi auris iboai igat ato dura sikurereb. 10 Wei nan ra fani wama ato aubairuruotin wabin Agabus on Judea emon inat. 11 On auri inat Paul an kaid ibo, ato toun ann a iman iyouten ato iyau, “Ayu Kakafotin ato nanaba iyau: Atonio kaid matuanin on arimon atonio nanaba Jew yangan Jerusalem semama on ann iman sinouten, ato arimon sinboai sabu men Jew yangan sinites.”
12 Wei atonio dura watatam mom on, wei a sabu fani mat on Paul waifefeyanai men itan au Jerusalem mes. 13 Baise Paul on iyafotei iyau, “Omi bobo aifan wobiyamai, atonio nanaba wototou on yau nunuau an fesar mes inen? Yau on abotitiwagiu nono Jerusalem nan on men auu imau wat sinouten, baise Bada Iesu aurin on anarab.”
14 Wei men fofonin nunuan watikitabirai, on mes waikirir ato wawur wau, “Basit, Bada an gogoi on inafour.” 15 Ra fani nan wama weie, wai sawar wabotitiwagen ato wanai au Jerusalem. 16 Baigibubunuotis fani Caesarea emon sinat on mat wanai, ato siboei wanai ato orot on aurin watan an goai mat watama on min wabin Mnason, on Cyprus orot, on ainau bag baitutumotin imama.
Paul Inai James Ifasiuai
17 Wei wanat Jerusalem wagat mom on, taitai tutuai baitutumotis yasisirai sikakaiwi. 18 Ra itom Paul inat wei mat wanai James watitai mes; ato ekalesia asi orot kwatus engon siruayo. 19 Paul ikakaiwis ato on an bobo amonai God mamaba sabu men Jew yangan auris ifofour on, engon tutufin auris idudur. 20 Osi on dura sitatam isawar ato engon God sifain. Namon osi Paul siyawur, “Wei tai tuai, om unitei, wei on ato nanaba wamama. Jew yangan sigaraba 1,000 nanaba on sinat baitutumotis simatar; ato osi asi yawas tutufinai on baifafaro dura sebotan. 21 Osi dura sitatam on, Jew yangan engon ato nan sabu men Jew yangan asi tafanamai semama on om ubibebeyes ato Moses an baifafaro dura on sitikirir mes, om uyawures on osi men nanatus sitiaskibubues mes o men Jew yangan asi kik on sitigibubunuai mes. 22 Osi on arimon dura bag sinsagob on om unat nin. On mes om u’nat aurin on wei mamaba wanafour? 23 Basit wei dura mamaba wanawurem on nanaba unafour. Sabu engon bat nin semama on God nanai sifaro. 24 Osi sabu mat unan God matanai wonfourim wongumidar ato auris agim unibaiyanis, namon osi arimon tefas sinyaragen. On etaiai sabu engon sinsagob ato osi bobo auris sibikakafun on men dura bag, baise om toum on Moses an baifafaro dura mamaba yen on nanaba emama. 25 Baise sabu men Jew yangan ato sinat baitutumotis simamatar on auris fef wagayam wawures, on wei wainonotai on, osi baiyuyur aurin bayu sekuteten on men sinam mes, o tara men sintoman mes, o bobaitu men anjos sekokonaten on sinam mes, a osi men kuke foro asi yawas ba siniyayar mes.”
26 On mes Paul sabu iboes ato ra itom on bobo siyamai God matanai sigumidaris. Namon on inai tafaror goai irui ato wasai dura sabu auris ikurereb, mamaba ra biyam nanaba on ato bobo insawar, a sabu kakaita kakaita on asi sirifu sinkuteten.
Paul Tafaror Goa amonai Sifatumai
27 Wera nimtereban ruam on kafakakai mom itsawar, Jew yangan fani Asia tafanam emon sinat on Paul tafaror goai sit. Osi on sabu kuayo gagamin on yas sikubogagaien ato Paul sibo. 28 Osi siyoku siyau, “Israel sabu woibaisi! Atonio orot on tafanam engon ibib, sabu engon tutufin ibebeyes Israel yangan on ibiragites, on Moses an baifafaro dura aurin a atonio tafaror goa aurin on ibikakafun. Ato ari on sabu men Jew yangan ba iboes sirui tafaror goai ato efan kakafaiin on iyamai idum!” 29 (Osi atonio dura siyau yabin osi Trophimus, Ephesus orot, on Paul rus mafam gagaminai sites, ato osi sinos on Paul ibo irui tafaror goai bait.)
30 Sabu engon tutufin mafam gagamin amonai on nunuas engon sikubogagaien, baitagogoi imatar ato sabu engon sikaita ato siyayai sinai Paul sibo ato tafaror goa emon sitikwekwerabai igat. Ra kaita tafaror goa metewan on sirufofoten. 31 Sabu kuayo gagamin on sifourtobon Paul sitasubun mes, ato dura siyafar inai Rome yangan asi wou an bainetewarotin gagamin on siyawur Jerusalem mafam gagamin tutufin amonai on baiyonen emamatar. 32 Ra kaita wou yangan asi bainetewarotin gagamin on an babadis fani a an wou yangan fani iboes siyayai sisur sabu kuayo auris. Sabu kuayo on ato wou yangan asi bainetewarotin gagamin an wou yangan mat sites on, Paul sirarabin on sikirir. 33 Wou yangan asi bainetewarotin gagamin on inai Paul aurin ato ifatumai ato dura wawaninai iyawures fafatum ruamai nan siyoustatan. Namon on itetemis iyau, “Atonio orot on iyafan, ato on abi bobo komasin ifour?” 34 Sabu fani kuayo amonai on bobo tani aurin sibiyoku, ato sabu fani on bobo tani aurin sibiyoku. Wou yangan asi bainetewarotin gagamin on itagogoiai kwakwan, on men isagob bobo aifan imatar; on mes on dura wawaninai an sabu iyawures ato Paul sibo sirui rufafar an goai nan. 35 Osi sibonanawai sinai goa an wewenai nan ato wou yangan on Paul siyabar mom, yabin sabu kuayo gagamin on siyatatab kwakwan. 36 Osi on engon kousi sigibubunues si’nat sibiyoku si’yau, “Wasubun!”
Paul Toun Irufafarai
37 Osi Paul sitboai sitar rufafar an goai mes ato on wou yangan asi bainetewarotin gagamin aurin iyau, “Yau agogoi osi sabu auris dura tani anikakafun?” Wou yangan asi bainetewarotin gagamin on itetemai iyau, “Om Greek fonasi ebikakafun?” 38 “Yau anos on om Egypt orot, ato ainau bag baigagam uyamai gawan auris ato am sabu asububunuotis on 4,000 nanaba on asi iyo auman ubonanawaiis wogat efan koiteterinai nan?”
39 Paul iyafotai iyau, “Yau on Jew orot, Tarsus mafam gagamin, Cilicia tafanamai nan arat, ato yau on mafam gagamin an orot tani. Arie, yau agogoi sabu auris dura anikakafun.”
40 Wou yangan asi bainetewarotin gagamin on ibasitai, on mes Paul imisir itawar ato iman sabu auris ibogai, ato sabu awas sifot weie Paul on osi auris Hebrew fonasi ikakafun.