26
Paul on Agrippa nanai Toun Irufafarai
Agrippa on Paul aurin iyau, “Om ari abibasitem unikakafun toum unrufafarem.” Paul iman ibogai ato toun aurin on ikakafun iyau:
“Aiwab Agrippa! Yau tou anonosin on yasisir gagamin ari om namui atatawar ato Jew yangan bobo engon auris sebiubareu on aurin on tou anrufafareu. Atonio on dura bag, yabin Jew yangan asi kik a asi baitetem on usagob tiwag. Yau abifefeyanim om yaterabobai nan au dura untatam.
“Jew yangan engon tutufin sisagob ainau yau kafakakaiui bag au yawas mamaba ama inat ari igat. Osi sisagob ainau anai bag yau au yawas tutufinai tou au tafanamai a Jerusalem amonai amama on. Osi on ainau bag yau sisagobiu ato osi singogoi on sinawurem yau ainau mamaba God akwakwafirai an eta aurin on kuayo wawanin tani wabin Pharisee, on an orot tani amama on. Ato ari on atonio namui atatawar yabin God an aumatan wawat agirit auris ibiyamai on abitutumai amomousin— aumatan kaitamom min on ato ati sabu dam auyotoat sasagis ruam nanaba on baitutumai simomousin sitboai mes; ato osi fom ra on God sikwakwafirai. Ab atonio baitutumai amomousin aurin on, au Aiwab, Jew yangan on yau sebiubareu! Aibo mes omi Jew yangan aurim on iwani men fofonin wonitutum God on sabu rabobis inbobaimisires men?
“Yau tou anos on mamaba bobo engon tutufin atafour Iesu Keriso Nazareth emon Wabin on atiagirai mes! 10 Yau atonio bobo on Jerusalem nan afour. Yau on priest aiwabis on baibad siteu ato God an sabu sigaraba aboes fafatum goai arereberues; a osi bairabobis aurin si’yau on, yau mat abibasites. 11 Ra sigaraba maiau bayoi goa engon amosi nan aimakies a yau afourtobon aiyames asi baitutum Iesu aurin siyeyeinin on sitisosouf mes. Yau osi auris on aiyatatab kwakwan ato anai mafam gagamis toumanai nan baikokosar abites.”
Paul Inat Baitutumotin Imatar aurin on Ikasones
(Acts 9.1-19; 22.6-16)
12 Paul an dura nana ikakafun iyau, “Atonio bobo aurin on priest aiwabis baibad siteu a siyawureu on anai au Damascus. 13 Au Aiwab, eta nenenai nan ra aiyet basun nanaba nan ratafin ait on itagawai kwakwan men ato wera safam emon ekudidir ba, on isur usiui itagawai a sabu fani mat wa’nan on usisi mat itagawai. 14 Wei engon tutufin motobai wafeu ato fonan atatam on Hebrew yangan fonasi nan auriu ikakafun iyau, ‘Saul, Saul! Om aibo mes yau baikokosar ebiteu i? Om bobo nanaba efofour on toum ebikomasim, am wera mat ebisawarai dura maiauin on ebiragitai ato foro ox ba, toun ann on aufut aufut nan an siwa erarabin men.’ 15 Yau aitetem au, ‘Bada, Om Iyafan?’ Ato Bada iyau: ‘Yau on Iesu, om on Yau baikokosar ebiteu. 16 Baise om emisir etawar. Yau arobotet aurim on arubinem au agirotim unmatar mes; om ari Yau uteu aurin on sabu fani unkasones a aifan ra gibui enat aurin on aniyoboem. 17 Yau arimon Israel yangan a sabu men Jew yangan osi emon on aniyawasim, Yau arimon osi sabu auris on aniyafarem unan. 18 Om arimon osi sabu unfouris matas sineit a wouman emon on unikitabires sinnat au ratafin singat a Afaguban an faiwarai semama on unikitabires sinnat God aurin, ato Yau sinbitutumeu on God asi bokomas innotbur ato On an sabu rurubinis semama on amosi nan asi efan sinboai.’ ”
Paul An Bobo aurin on Ikasones
19 Paul an dura nana ikakafun iyau, “On mes Aiwab Agrippa, yau on safam emon God an dura ibo igat auriu on fonan men aseir mes. 20 Yau ainau Damascus nan dura akurereb weie Jerusalem nan ato Jew yangan asi tafanam engon tutufin a sabu men Jew yangan sanasi, yau dura akurereb on osi ya baikitabir sinboai ato God aurin sinrutabir, ato on bobo sinfofour nan iniyoboet on osi ya baikitabir sibo. 21 On yabinai yau tafaror goai amama on Jew yangan sifatumeu ato sifourtobon sitasubuniu mes. 22 Baise ari on yau God nana ebibaisiu, on mes yau nin atatawar ato bobo aifan mataui aitai on omi engon aurim akurereb, sabu wabis gugudis a sabu wabis gagamis auris. Yau dura aifan abikakafun on ato bobo kaitamom aurin on aubairuruotis a Moses, osi si’yau on arimon inmatar: 23 Keriso on arimon inarab ato On ainau rabob emon inmisir ato yawas an ratafin aurin on dura inkurereb Jew yangan a sabu men Jew yangan auris.”
24 Paul atonio etaiai dura ibikakafun toun irufafarai on, Festus on aurin iyoku iyau, “Paul om ukokok bait! Om am sagob gagamin emon on iyamem unai ukokok!” 25 Paul iyafotai iyau, “Orot Gagamim! Yau men aikokok on. Yau dura ato abikakafun on dura bag ato men uniu ikomas on. 26 Aiwab Agrippa! Yau au dura engon totor wat aurim abikakafun, yau men abeber on yabin om atonio osi bobo auris on usagob. Yau asagob om osi bobo kakaita kakaita auris on usagob yabin atonio bobo imamatar on men sibuni ususunai nan imatar on. 27 Aiwab Agrippa, om aubairuruotis min ebitutumes i? Yau asagob om ebitutum!”
28 Agrippa on Paul aurin iyau, “Om atonio ari wera dibon wat on enonosin om yau uniyameu Keriso an baigibubunuotin anmatar i?” 29 Paul iyafotai iyau, “Wera dibon wat o wera weromin, yau abifefeyan on om a sabu engon nin woma yau wotatamiu on wonnat yau ba wonmatar—baise men atonio yau imau fafatum auman ba on!” 30 Namon Aiwab, gawan, Bernice a sabu engon simisiririn,
31 ato osi goa sibikirir on tous wat siyau bonen, “Atonio orot on men bobo komasin tani ifour on sinasubun o fafatum goai sinreberuai.” 32 Ato Agrippa on Festus aurin iyau, “Atonio orot on men Caesar aurin itbifefeyan an dura ittatam on arimon tatboseirai itgat.”