COLOSSIANS
PAUL AN FEF IGAYAM COLOSSAE YANGAN AURIS
1
Yau Paul on God an gogoiai ifouriu anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar, yau on tait tuat Timothy ibaisiu rui fef wagagayam. Omi God an sabu Colossae nan womama aurim a omi taitai tutuai baitutumotim nan Iesu Kerisoai mat wobikaita aurim:
Yau ababayoi God Tamat an kaber a an tuf initem.
Bayoi a Baikakaiu
Wei omi aurim wababayoi on, ra fufur ati Bada Iesu Keriso Taman God aurin wabikakaiwai. Wei atonio bobo wabiyamai yabin omi ami baitutum Iesu Kerisoai woyeyeinin aurin a God an sabu wobinuabois aurin on duram engon watatam. Yabin dura maiauin, Wasagobin on ainau inat omi aurim on, omi dura wotatam woitutum aifan aurim sikutetai on. On mes omi ami baitutum a ami nuabo on dura bagai womomousin ami sawar obis God nan safamai ebotanen weinem on wonboai. Wasagobin on nana baimomogin ibo enat a mat sabu sigaraba tafanam au engonai on sebitutum, ato omi amomui ba ainau God an kaber aurin wotatam a wonat wosagobai on dura bag. Omi God an kaber on Epaphras bisin emon wosagob, ot ati nuabo agirotin, on ot weinet on Keriso an bobo’otin faskikinin imatar. On ikasonei mamaba Ayu omi nunuamui irui ato God an sabu wobinuabois aurin on.
On fasinai wei ainau omi ami dura watatam on wei ra fufur aurim wababayoi, wei God wabifefeyanai On an gogoi on inibonuem a an gigiboan an sagob tutufin on an Ayuai initem. 10 Namon omi arimon Bada an gogoiai nanaba wonama, ato ra fufur bobo aifan wonbiyamen onai omi on Bada wonbiyasisirai. Omi ami yawasai on bobo obis ta ta wonbiyamen, ato omi arimon God an sagobai on inibonuem wonarat. 11 Yau omi aurim ababayoi God an faiwar tutufinai a an kudidirin emon enat on nan inkufaiwarim onai bobo engon auris on yaterabobai nan wonfaskikin wonabo. 12 Ato omi on yasisirai nan Tamat wonikakaiwai, yabin On ikufaiwarim yawasai on ibotitiwagim nono ari obim bag womatar on kafakakai mom ato aifan God an ratafin an baiaiwab on an sabu auris ibotitiwag yen on turin wonboai. 13-14 Ot wouman an faiwar amonai tamama on ari Keriso itobonit men ato God iboet tagat on Natun an nuabo an baiaiwab amonai tarui, ato aifan Natun ifofour on, irufanit ato ot ati bokomas engon inotburen.
Orot a Keriso An Bobo
15 Ot men iyafan tani matanai God it on ato Keriso on God ba. God Natun on abou ato tafanamai sawar engon tutufin ifofouren on engon On ebinetewaren. 16 Yabin On Natun emon on God sawar engon tutufin safamai, tafanamai, bobo taiten o bobo men taiten o ayu faiwaris, bada, bainetewarotis o babadis osi engon tutufin on ifouren. Kerisoai on God tafanam engon tutufin ifouren On aurin wat baifain baiduduranin aurin. 17 Keriso on ainau imama weie bobo engon tutufin simatar, ato On emon on bobo engon tutufin sinat asi efanai bag sikaita. 18 Keriso on bainetewarotin God an sabu auris, on seyoyorai ekalesia. On yawas ann bokwakwarin God an sabu auris, On min on seyoyorai usin. On on Natun abou bag, On ainau God rabob emon ibobaimisirai, On ekesin mom sawar engon tutufin tefasi on efan ainauin itboai mes. 19 God Toun ekesin an gogoiai, On Natun ifourai inat God Toun an Itin ba imatar, Natun bobo efofour a ebinonot on God Toun efofour ba. 20 Natun an bobo emon on, God an gogoiai on tafanam engon tutufin Toun aurin ibo men. God Natun nabai irarabob on tuf iyamai ato God a bobo engon tafanamai o safamai sen on osi engon tutufin sinat God mat sikaita.
21 Omi ainau on God an ragit a On aurin on nanenei bag womama, yabin omi ami bainonot a ami bobo on engon komasis wat wofofour. 22 Baise ari On Natun irarabob onai God on omi ituranim, ato iboem iyamem kakafotim, matafim, a ami komasin ambin God nanai wontawar. 23 Omi ami baitutumai on nana wonfaskikin amm wonrou tutut sintari, ato omi wasagobin wotatam wobitutum on men woniyamai inafeu mes. Atonio wasagobin aurin on yau Paul anat Keriso an agirotin amatar—atonio wasagobin on ari tafanam amonai sabu engon tutufin auris sebibino.
Paul Ekalesia auris Bobo Iboen
24 Ato ari on yau abiyasisir, ato omi aurim abikokosariu on. Yau usiu ebikokosar an yabin min yau baibais abiyamai aifan Keriso an baikokosar turin iyen on abisawarai. 25 Ato yau on God irubineu anat ekalesia asi agirotin amatar, On bobo iteu omi ami obin aurin on anabo. Atonio bobo on au yawas tutufinai God an dura abibino, 26 On bobo buburin ainau bag sabu engon tutufin auris ibuni i’yen on ari an sabu auris ibo egat sinitai. 27 God an bainonot on atonio: On an bobo buburin on an sabu auris iniyoboes sinitai, atonio an bobo baiduduranin buburin on an sabu auris ibo inat. Ato bobo buburin an yabin min atonio: Keriso on omi amomui emama, an yabin min God an kudidirin on wonfasararam. 28 On mes wei Keriso aurin on sabu engon auris dura wabibino. Wei aifan gigiboan wasasagob on sabu wawures a wabibebeyes onai sabu engon tutufin nunuas tutufinai wat, wanboes wangat Keriso mat sinikaita God nanai sintawar. 29 Yau atonio bobo baiyamin aurin on afourtobon afeu amisir ato Keriso an faiwar tutufinai ibiteu on nan bobo abobo.