4
Babadim omi bobo obinai fofoninai, mat an etaiai wat ami agirotis auris woniyamai. Omi woninonot tiwag omi mat ami Bada on nan safamai emama.
Kufaiwar Dura
Omi God aurin on wantoan wonbabayoi, ato omi God aurin wonbabayoi on wonbinonotim tiwag On aurin wonbikakaiwai. Mat omi wei auri wonbayoi ato God arimon wei auri eta inruseren weinei Keriso an wasagobin buburin wankurereb. Yau on fafatum goai amama yabin yau wasagobin akurereb on fasinai. Omi yau auriu wonbayoi ato God an wasagobin ankurereb tiwag onai God an gogoi nanaba on sabu sintatam sinsagob.
Omi not gigiboanai nan ato osi sabu iyabon men Bada Iesu sebitutumai on auris bobo wonafour. Omi eta obin wogaturai on bobo obis nanaba wonafour. Omi ra fufur ami dura wonbikakafun on moa obinai gigiboanai nan wonikakafun ato sabu aurim sinbitetemim on wonsagob tiwag dura totoris wat sabu engon auris woniyafot.
Baikakaiu Kanfoun
Ot ati nuabo tait tuat Tychicus on ati bobo’otin baitutumin a on rui Bada Iesu aurin wabobo, on arimon dura engon tutufin inkasonem bobo aifan engon wei auri nin simamatar on. On fasinai yau on abiyafarai omi aurim inan, ato bobo aifan wei auri semamatar on inkakasonem on arimon duraiai nan nunuam iniyasisiren inkufaiwarim. Onesimus on Tychicus ebituran rus omi aurim abiyafares sinan, ot tait tuat on ainuaboai a on baitutumotin, on orot min omi ami mafam gagamin Colossae emon. Bobo engon tutufin aifan atonio nin simamatar on arimon osi sinkasonem.
10 Aristarchus, on yau rui fafatum goai wamama, on ebikakaiwim, a Mark mat, on orot min Barnabas an robruruman on ebikakaiwim. (Yau ainau Mark aurin on awurem nono, on orot omi aurim innanat on wonikakaiwai a wonkaifarai tiwag.) 11 Joshua, on wabin tani seyoyorai Justus, on mat ebikakaiwim. Atonio osi orot ton wat on Jew baitutumotis, osi on yau mat nin God an Baiaiwab aurin bobo wabobo, ato osi on bobo men sunub sebobo sebibaisiu tiwag.
12 Epaphras, on Iesu Keriso an agirotin tani, on ebikakaiwim, on orot on omi ami mafam gagamin Colossae emon. On ra fufur nunuan tutufinai omi aurim ebabayoi. On God ebifefeyanai on omi nunuam tutufinai wonfaskikin ato ayuai on wonarat ami yawas tutufin Keriso an baigibubunuotim wonmatar ato God an gogoi bobo on wonsagob tiwag wonabo. 13 On atonio bobo ebiyamai, yabin on an not tutufin on engon omi aurim a ato osi sabu iyabon Laodicea mafam gagamin semama auris a osi sabu iyabon Hierapolis mafam gagamin semama auris. Atonio on dura bag awurem. 14 Luke, ot ati nuabo kwakwair orot a Demas osi sebikakaiwim.
15 Ot taitait tutuat nan Laodicea mafam gagaminai semama auris, Naifa mat aurin a God an sabu nan on an goai seruruayo auris, osi engon tutufin abikakaiwis. 16 Omi atonio fef agagayam on amomui nan wasai woniyab a mat wonafourtobon woniyamai Laodicea mafam gagamin on wasai nan ekalesia engon auris siniyab. On eta kaitamomai taitait tutuat Laodicea emon nan aurim fef agayam on sinbibiyafar on omi nan Colossae yangan mat auris woniyab. 17 Ato Archippus wonawur, “On inidura bag Bada ikutetai an bobo iboai on inafourtobon bobo inisawarai.”
18 Yau Paul, on tou imaui agagayam: abikakaiwim. Omi ra engon wonnosiu yau on fafatum goai amama!
Yau Bada aurin ababayoi On an kaber on omi aurim inama.