6
Bobo Engon Obis Wat Tuturam auris Wonafour
Yau taitaiu tutuau, iyafan bokomas an egirafai inar infefeu on omi iyafan ayubit an yawasai emama on nuataiai wat unibaisin. Baise om unkaifarem tiwag, arimon om mat rutobon unboai. Omi toum ami bit wonabar bonen, on eta nanaba wonafour on arimon Keriso an baifafaro dura on aurin wonifonabo. Iyai iyafan toun enonosin on orot jever gagamin bag ato baise on toun on men gagamin, on min toun ebisigoai. Omi sabu kakaita kakaita on toum ami yawas on wonrutobonen woneit. Namon on toun aurin intaseseir, men toun an yawas on inboai turan an yawas mat inifofonai mes, yabin omi sabu kakaita kakaita ami bobo komasis aifan God matanai wofofour on toum ami bit wonabar. Iyai iyafan dura maiauin ebibebeyim on, on an sawar obis wat on an baibebeotin rus sinraram. Omi men toum wonisigoem mes: Omi ami bainonotai on God men wonisobonai mes. Orot fesi mamaba ebofefes on nanaba inkuwain. On iyafan fesi ebofefes toun an komasis iniyasisirai aurin on, on toun an yawas komasin emon on arimon rabob komasin bag on inkuwain; on iyafan fesi ebofefes Ayu iniyasisirai on, Ayu emon on yawas mama wantoanin inkuwain. Ot bobo obis fouren auris on men tanisuweigan mes yabin Ra gibui innat on ot bayu tankuwain, ot men tanisuweigan mes. 10 On mes ati bobo an eta tagaturai on, bobo obis wat sabu engon tutufin auris tanafour, gagamin bag on ato osi iyabon baitutumotis asi kuayo dam warar amonai semama on.
Men Askibubu Baise Tafanam Boboun
11 Atonio fef on yau tou imaui agagayam, woit dura gagamisi nan agagayam! 12 Osi sabu iyabon segogoi usis koun wat an obin sebiyamai on sefofourtobon sinteinim wonar siniaskibubuem mes. Atonio bobo sefofour an yabin min osi Keriso an nab an baikokosar emon on segogoi sinabaseir mes. 13 Sabu iyabon siaskibubues on men Moses an baifafaro aurin sebifonabo on, baise osi siniaskibubuem ato omi usim aurin on sabu osi auris sinikakafun sinifais mes on. 14 Yau men osi bobo auris on tou anifaiu ab Keriso an nab aurin wat on tou anifaiu, on bobo nanaba ifofour emon on tafanam on yau auriu sikubarai ato yau on tafanam aurin sikubareu. 15 Orot siaskibubuai o men siaskibubuai on amonai on yabin ambin; bobo gagamin bag on sabu bobous simatar. 16 Yau ababayoi tuf a kaber osi auris indebur osi sabu iyabon atonio baifafaro sibigibubunuai on a God an sabu Israel yangan mat auris. 17 Yau au dura kanfoun omi aurim on men iyafan tani yababan tani ba initeu mes yabin yau usiu on afas sen, atonio ebiyoboet yau on Iesu ebinoanai. 18 Yau taitaiu tutuau, yau ababayoi ati bada Iesu Keriso an kaber on omi ami Ayuai inama. Dura bag.