2
Yawas Gagamin Bag
On yabinai ot on tanfaskikin tiwag ato dura maiauin sibikakafun on tatatam nono, onai ot ati eta on arimon men tanisarar mes. Baibebe ato God an anea iyawures on iyoboet on dura bag, ato iyai iyafan on men dura inbigibubunuai o aurin men inbifonabo, on toun an bobo emon on baimaki inboai. Ot yawas gagamin boin aurin an dura Bada Toun ebikakafun on men tatatam tabifonabo on, arimon mamaba On an baimaki emon on tangat tanyawas? Atonio yawas an dura on ainau God Toun ikurereb, ato osi sabu iyabon sitatam on ot aurit sidura bag atonio yawas on dura bag. Mat God on Toun an dura auris idura bag on Toun an bobo faiwaris, bobo baiduduranis a bobo buburis magis magis ifouren, ato On an gogoi on mes Ayu Kakafotin an siwar sabu ta ta iraramis.
On Ininetewarit Yawas Tanboai
God on men anea irubines ato tafanam boboun gibui inmamatar on nan sabu engon on osi sininetewaris on, ato tafanam gibui aurin on tabikakafun. Ambin, God an dura buk amonai sigayam siyau:
“O God wei on men obi ato Om wei sabu auri on enonosi kwakwan. Om aibo mes Orot Natun on enonosin a ekakaifarai?
Om wera kafakakai wat uyeirai isur anea babasi, baise Om on Wabim gagamin baiduduranin utai. Ato Om bobo engon utai on ininetewar.”
ato On ufourai bobo engon tutufin ubo On an baibad babanai uyein.”
On an rai siyau God on orot ifourai “bobo engon tutufin ebinetewar,” on ebiyoboet rerebai tansagob on God men bobo tani ifourai on orot men ininetewar mes. Baise ot ari men tait On tafanam engon ebinetewar on. Baise ot tasagob God on wera kafakakai wat Iesu ibo iyeirai isur anea babasi, onai God an kaberai ibaisin itikokosarai itarab sabu engon auris asi bokomas emon on itiyawasis. Ato ari on God baifain baiduduranin an nigir itai onai sabu engon sinkakafai, yabin On irabob sabu engon tutufin itibaisis mes. 10 God on tafanam engon ifourai On Toun an bobo aurin, on yabinai ari on an werai bag on Iesu ifourai ibotitiwagai matafin wat itmatar itikokosarai mes, onai on God nanatun engon itinetewaris On sitigibubunuai sitan an efan gagamin baiduduranin yen on nan sitama. Yabin Iesu on sabu inbonanawaiis sinan yawas sinboai. 11 On mes Iesu on sabu ebiyames kakafotis semamatar, ato On sabu ebiyames kakafotis semamatar on engon dam kaitamom wat. On mes Iesu on an sabu auris on men mamai inboai, ab iniyasisir ato auris inau, “Yau taitaiu.” 12 On iyau,
“God Om Wabim aurim on Yau arimon taitaiu auris ankurereb. Wei engon nin wanruruayo on nan Om aurim on sabu nasi ankwarer anifaim aniduduranim.”
13 Mat On iyau, “Yau arimon au baitutum On aurin anyein.” Mat On iyau men, “Yau on atonio, nanatum mat ato God Yau itutumeu imaui iyayagai on.” 14 Atonio sabu Iesu eyoyores taitain, ato osi asir orot jever maiauis wat. On Toun on God aurin ifonabo ato inat orot jever ba imatar onai, On irarabob on sabu ato orot tani an faiwar babanai ibiyames sirarabob on igoros isawar. On min Afaguban. 15 On irarabob nan on, sabu ato afaguban ifatumes asi yawas tutufinai simama a rabob aurin sibeber on engon iyawasis. 16 On mes ari rerebai taitai, On men inat tafanamai anea inibaisis on. Baise God an dura buk amonai sigayam siyau, “On inat Abraham wawan agirin on inibaisis mes.” 17 On yabinai, On inat eta au engonai taitain usis ba imatar, onai On God an dura iyawur on nana ebokikin a On itnat priest ainauin kaberotin itmatar an sabu weines on God an bobo itabo. On bobo nanaba ifour ato asi bokomas auman simama on iyawasis ato iboes God mat sikaita. 18 Yabin On Toun on rutobon ibo, ato ikokosarai on mes On fofonin arimon inibaisit ot ato rutobon taboai on.