19
Iesu a Zacchaeus
Iesu inai Jericho mafam gagaminai irui, ato nana ibib i’nan. Orot wabin Zacchaeus, on orot on agim takes bo’otis asi orot gagamin tani a on eb on sawarotin on nan imama. On ifofourtobon ititai iyafan on Iesu, baise on orot on dibokakain on mes on men fofonin Iesu ititai on, yabin sabu kuayo on gagamin bag. On mes on sabu kuayo nasi ainau iyayai inai wengar wabin sycamore, on nan igai Iesu on etai nan ibib i’nat on ititai mes. Iesu ibib inat on efanai igat ato itage Zacchaeus aurin iyau, “Zacchaeus, gariwat esur, Yau on ari om am goai nan anama.” Zacchaeus on sasasan wat wengar emon isur ato yasisirai nan Iesu ikakaiwai ato ibo inai an goai nan. Sabu engon tutufin on bobo si’tai on sibosuruf sibidurusof sigagam si’yau, “Atonio orot on inai bokomasotin an goai emama!”
Zacchaeus imisir itawar ato Bada aurin iyau, “Bada untatam! Yau au sawar turin on an kuseb sabu kokoianis anites, ato iyai iyafan ankakabainauai mes on, arimon wera bat nanaba on tefanai anigaraminai men.” Iesu aurin iyau, “Yawas on ari atonio goa amonai irui, orot mat on Abraham wawan agirin. 10 Yabin Orot Natun on inat sabu sisiwan semama on innuenis iniyawasis mes.”
Agim Gold an Dura Kawen
(Matthew 25.14-30)
11 Sabu atonio dura si’tatam ato Iesu on dura kawenai ibotein men sabu auris idudur. Iesu ibib inai Jerusalem aurin ibiufin ato sabu fani sinos on God an Baiaiwab on kafakakai mom inrobotet. 12 On mes On iyau, “Ra tani orot gagamin aiwab an dam warar emon on inai tafanam tani nanenei nan on sitiyamai itiaiwab ato on gibunai on itmatabir men itnat an au go. 13 Weie on an goa itikirir itgat, on an agirotis engon auyotoat iyores sirui ato agim gold on kakaita kakaita iraramis ato iyawures iyau, ‘Atonio agimai on nan bobo wonabo agim turin ba woniyamai, yau anan ato anmatabir men annat.’ 14 Baise on orot an mafam sabu on men sigogoiai, on mes sabu dura bobibotis on siyafares orot gibunai sinai ato orot bainetewarotin siyawur, ‘Wei men wagogoi atonio orot on wei ai aiwab orot mes inmatar.’
15 “Baise orot on kututu sitai aiwab imatar ato imatabir men inat au go. On ra kaita an agirotis iyawures sinat nanai sitawar, ato itsagob agim ibites on biyam nanaba siyamai. 16 Agirotin ainau on inat iyau, ‘Bada, agim gold kaitamom wat uteu, ato on amonai abobo on agim gold engon auyotoat nanaba abo.’ 17 On iyau, ‘Om bobo obin bag ufour, om on agirotim obim! Bobo gugudis on ukaifaren tiwag, on mes anboem mafam gagamis engon auyotoat nanaba on om unkaifaren.’ 18 Agirotin bairuin ba irui ato iyau, ‘Bada, om agim gold kaitamom wat uteu, ato on amonai aboen on agim gold engon nim nanaba abo.’ 19 Atonio agirotin aurin iyau, ‘Om arimon mafam gagamis engon nim on unkaifaren.’ 20 Agirotin tani on inat ato iyau, ‘Bada, om am agim gold ato, yau beberai aikiman aibuni i’yen. 21 Yau om aberuem yabin om on orot wawanim on mes. Agim men om noam baise om ubo a masau men om uba baise wasi on ukuwain.’ 22 On orot aurin iyau, ‘Om agirotim komasim! Om toum am dura ubikakafun on nan antawar animakiem! Om usagob on yau orot wawaniu, om uyau agim men yau noau baise abo a masau men aba baise bayu on akuwain. 23 On nanaba dura bag on ato, om au agim on utboai agim an goai bag utiwan. Namon au agim on kafakakai itabo turin itiyamai ato atnat men on au agim atboai.’
24 “Namon on sabu nan sitatawar auris iyau, ‘Agim gold on imanai wabaruai ato agirotin agim auyotoat ibiyamai on wonitai.’ 25 Baise osi on aurin siyau, ‘Bada, on agim auyotoat iboen nono!’ 26 On iyafotes iyau, ‘Yau awurem, iyai iyafan aurin sawar sigaraba si’nen on arimon sinitai, baise iyai iyafan aurin sawar ambin, basit kafakakai wat yen min on arimon imanai sinabaruai. 27 Ato yau au ragit osi men sigogoi yau osi asi aiwab orot mes atmatar on woboes wonat nin ato yau nawui nan wonasububunues!’ ”
Iesu Aiwab Ba au Jerusalem Irui
(Matthew 21.1-11; Mark 11.1-11; John 12.12-19)
28 Iesu ato dura ikakafun ato sabu nasi On ainau ekesin inai au Jerusalem. 29 On inat mafam bethage a bethany auris iufin, Olive Oyau bisinai nan, ato On an baigibubunuotis ruam ainau iyafares sinai, 30 On dura iyaubaiyates iyau, “Omi wonan nan mafam tani namui yen; on nan wonar mom, on foro donkey kafakakai nan wengarai siyous etatawar on wongaturai ato on foro min men tefanai sigai simair sibonanaboai on, on uram wonrufan ato nin wonboai wonnat. 31 Ato iyai iyafan nan initetemim inau, omi aibo mes worurufan ato wonawur, wei ai Bada egogoi.”
32 Osi sinai ato Iesu dura aifan i’yawures on engon sigaturen. 33 Osi foro donkey kafakakai an uram sirurufan ato foro matuanis on osi auris siyau, “Omi aibo mes foro an uram worurufan i?” 34 Osi siyafotes siyau, “Wei ai Bada egogoi,” 35 ato osi foro donkey kafakakai sibo sinai Iesu aurin. Namon osi asi beber on foro donkey tefanai sirebegagaien ato Iesu sibaisin igai foro tefanai imair. 36 On foro tefanai imair i’nat on sabu asi beber etai nan siyabaren.
37 On inat Jerusalem aurin ibiufin ato on efanai on eta isur inai Olive Oyauai igat, On an baigibubunuotis kuayo gagamin on sibosuruf fonas gagaminai God sibikakaiwai a sibifain, On mamaba bobo buburis ifofour matasi si’tai aurin on. Osi si’yau, 38 “God aiwab imomoginai Bada Wabinai enat! Tuf on safamai yen a God Aiyetunenei Wabin duran tanbogagaiai!” 39 Namon Pharisee fani nan sabu kuayo amosi on Iesu aurin sikakafun siyau, “Baibebeotim, om am baigibubunuotis dura wawaninai yawures awas sinafot!” 40 Iesu iyafotes iyau, “Yau awurem osi awas sinafot on, agim arimon tous wat sinbosuruf siniyoku.”
Iesu Jerusalem aurin Itou
41 On inat mafam gagamin aurin ibiufin ato On iyeit mafam gagamin it’tai on ibosuruf itou, 42 On Jerusalem aurin ikakafun iyau, “Om iyobin ari bag on tuf an eta utsagob! Baise ari on men usagob on, yabin om on sibuniem! 43 An wera innat arimon om am ragit on sinikufifinem am mafam gagamin an eta erur e’gat on nan sinyafoten, ato arimon autab wat reban reban engon aurim sinigagam. 44 Osi arimon am sabu mat engon sinikomasim; men arimon agim tani an efanai sinikirir inen mes, yabin omi men wogogoi wera wotsagob aifanai God inat itiyawasim mes!”
Iesu Inai Tafaror Goai Irui
(Matthew 21.12-17; Mark 11.15-19; John 2.13-22)
45 Namon Iesu inai tafaror goai irui ato ibosuruf sabu baitotobonotis ifaitanis sigat, 46 On iyawures iyau, “God an dura buk amonai sigayam, God iyau, ‘Yau au tafaror goa on sinyorai bayoi an goa.’ Baise omi wobo woikitabirai bainauotis asi ob efan mes imatar!” 47 Iesu ra fufur tafaror goai nan sabu ibibebeyes. Priest aiwabis, Baifafaro an baibebeotis, a sabu asi bainetewarotis on sigogoi sitasubun, 48 baise osi men fofonin eta sitgaturai on bobo sitafour, yabin sabu engon tutufin on nana On an dura sitatam, men sigogoi dura tani kaitamom wat sitisarar mes.