6
Sabat Ra aurin Sitetem
(Matthew 12.1-8; Mark 2.23-28)
Sabat an rai nan Iesu on sawareg masau uwarai nan ibi i’nan. On an baigibubunuotis sibosuruf sawareg sibimarir, osi imasi nan uwas fefemis siboseseiren ato si’yam. Pharisee yangan fani siyau, “Ot ati Baifafaro iyau Sabat an ra on sofafar gagamin men bobo tanabo mes, ato omi aibo mes on bobo nanaba wofofour i?” Iesu iyafotes iyau, “Omi on dura bag God an dura woiyab wosagob, David an sabu mat bitanan igigies on bobo nanaba sifour. David on God an goai irui rafi sarar kakafaiin sikutetai i’yen on ibo iyan ato turin on an sabu mat ites siyam. Baise ot ati Baifafaro iyau on priest ekesis mom on rafi sarar sinam ato sabu maiauit on ambin.” Ato Iesu an dura kanfounai iyau, “Orot Natun on Sabat ra an Bada.”
Orot Iman Raguraguin auman
(Matthew 12.9-14; Mark 3.1-6)
Sabat ra taniai nan Iesu inai bayoi goa amonai irui ato sabu ibibebeyes. Orot iman asumaiauai on raguraguin auman nan imama. Baifafaro an baibebeotis fani a Pharisee yangan fani on Iesu an komasin sinunuen, On mamaba Moses an Baifafaro itastob aurin on, on mes osi sibimateteai tiwag mamaba Sabat an rai nan sabu itbiyawasis mes. Baise Iesu on osi asi bainonot isagob ato On orot iman raguraguin aurin iyau, “Om emisir enat nin nawui etawar.” Orot imisir inai nasi itawar. Namon Iesu osi auris iyau, “Yau abitetemim: Ot ati Baifafaro mamaba wat iyau Sabat an ra tanafour mes i? Orot tanibaisin o tanikomasai? Orot an yawas taniyobinai o orot an yawas tanikomasai i?” 10 On matan iyeit inai sabu engon tutufin inateteis isawar namon On orot aurin iyau, “Om imam yotet egat.” Orot on bobo nanaba ifour ato iman iyobin men. 11 Baise osi on yas sitatab kwakwan ato sibosuruf tous sanasi sibikakafun bonen bobo mamaba Iesu aurin sitafour mes.
Iesu Baigibubunuotis Auyotoat Sasagis Ruam Irubines
(Matthew 10.1-4; Mark 3.13-19)
12 On an werai Iesu igai oyauai nan itbayoi mes ato On fom tutufin on nan ima God aurin ibabayoi. 13 Ra itom ato On an baigibubunuotis iyores sinat aurin ato On baiyoyobotis auyotoat sasagis ruam irubinis wabis ites: 14 Simon (On wabin tani mat iyor, Peter) a on tain Andrew; James a John, Philip a Bartholomew, 15 Matthew a Thomas, James, Alphaeus natun, a Simon (On orot seyoyorai tafanam an rufafar orot), 16 Judas, James natun, a Judas Iscariot, on gibunai on Iesu ikaseirai.
Iesu Sabu Ibebeyes a Sabu Iyawasis
(Matthew 4.23-25)
17 Iesu an baiyoyobotis mat oyau emon sisur ato, On oyau anai efan tetefinai nan an baigibubunuotis kuayo gagamin mat sitawar. Sabu kuayo gagamin bag on Judea tafanam emon a Jerusalem emon sinat a Tyre a Sidon asi tore mafam gagamis on emon sinat; 18 Osi sinat On an dura sittatam a sabu sawauotis on itiyawasis mes. Osi sabu iyabon ayu komasis tefasi simama on osi mat siyawas. 19 Sabu engon tutufin sifourtobon Iesu usin sitruyein mes, yabin On an faiwar On emon i’gat on sabu engon siyayawas.
Yasisir a Yababan
(Matthew 5.1-12)
20 Iesu iyeit an baigibubunuotis inateteis ato iyau,
“Omi sabu iyabon toum wosagobim nono ayubit an yawasai on men faiwarim, omi aurim on yasisir gagamin bag, God an Baiaiwab on omi ebinoanim!
21 “Omi sabu iyabon ari bitanan segigiem, omi aurim on yasisir gagamin bag, omi gibui arimon bayu wonam inifofonim! “Omi sabu iyabon ari wototou, omi aurim on yasisir gagamin bag; omi arimon wonserer!
22 “Sabu omi men segogoiim, sebisisiweiim, osi dura komasis sawurem a seyoyorem omi on dau yangan yabin Orot Natun wobigibubunuai on fasinai, omi aurim on yasisir gagamin bag! 23 Atonio bobo inmamatar on woniyasisir wonisau yabin baiyan gagamin on omi aurim safamai sebotan. Yabin osi wawas agiris on bobo kaitamomai on nanaba aubairuruotis auris sifour.
24 “Baise omi sabu iyabon ari sawarotim womama on, omi aurim on komasin bag; Omi ami yawas obin on wobo nono!
25 “Omi sabu iyabon ari bayu wam ebifofonim, omi aurim on komasin bag; Omi arimon bitanan singiem! “Omi sabu iyabon ari woseserer, omi aurim on komasin bag; omi arimon woniyababan wonatou!
26 “Omi sabu iyabon sebifaim, omi aurim on komasin bag; yabin osi wawas agiris on osi dura kaitamomai on baisigogo aubairuruotis auris sikakafun.”
Ami Ragit Woninuabois
(Matthew 5.38-48; 7.12a)
27 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Baise omi sabu iyabon au dura wotatam on awurem: Omi ami ragit woninuabois, osi sabu iyabon men segogoiim on osi auris on bobo obis wonafour, 28 osi sabu iyabon omi saudabim on angaramin omi on God wonawur osi inimomogines, ato osi sabu iyabon aurim yawas komasis sefofour on auris wonbayoi. 29 Iyai iyafan om rerebam taniai inbiyasfarai on, rerebam reban ba unitai iniyasfarem, iyafan om usim an baitakwakwaren tani eboai on unikirir tani ba inboai. 30 Sabu engon om aurim sawar mes sebifefeyan on unites, ato iyafan om am sawar ibo on, men on sawar aurin unawur initem men. 31 Om mamaba egogoi sabu aurim bobo sinabo on nanaba min om mat osi sabu auris bobo unabo.
32 “Ato om sabu iyabon sebinuaboim osi wat auris unbinuabois on, om aibo mes baimomogin unboai i? Ato sabu sebinuaboes min sabu bokomasotis mat osi sabu sebinuabois! 33 Ato sabu iyabon om aurim semamanau sekakaber ato om osi wat auris unmanau unkakaber on, om aibo mes baimomogin unboai i? Sabu bokomasotis min on bobo mat sefofour! 34 Ato om am sawar aifan turam aurim eboai ato om turam aurin enonosin on fofonin nanaba inigaraminem men on, om aibo mes baimomogin unboai i? Sabu bokomasotis mat tuturas auris sawar seboai ato fofonin nanaba sebigaramines men! 35 Ambin bag! Omi ami ragit woninuabois a bobo obis wat auris wonafour; osi omi aurim sawar sinboboai on omi men woninonotai osi angaramin sinitem aurin on. Omi arimon baiyan gagamin wonboai, ato omi arimon God Aiyetunenei Bag nanatun mes wonmatar. Yabin On an yawas on iyobin bag osi sabu auris osi iyabon men On sebikakaiwai yangan auris a sabu komasis auris. 36 Omi wonkaber, ato Tamam ekakaber ba.”
Sabu men Wonigurubabanis
(Matthew 7.1-5)
37 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi sabu men wonigurubabanis mes ato God arimon men omi inigurubabanim on; omi sabu men wonimakies mes ato God arimon men omi inimakiem on; omi sabu woninotbures, ato God arimon omi innotburem. 38 Omi ami sawar on sabu wonites, ato God arimon ami sawar initem. Dura bag omi arimon gagamin bag wonboai, omi ami yawas tutufinai sabu wobibaisis on arimon gagamin bag sinitem inarat imamui inkadedebur mom- omi engon arimon on wat wonboai. Omi ami sawar mamaba gagamin bag o kafakakai bag sabu wobites on nanaba God arimon initem.”
39 Ato Iesu atonio dura kawenai sabu auris idudur iyau: “Orot matan fotin tani on men fofonin orot matan fotin turan ininetewarai rus etai sinabib on; on bobo nanaba infofour on arimon rus doguai sinafeu. 40 Gayam fifi on men isagob kwakwan an baibebeotin ba; baise gayam fifi ingayam tiwag an gayam inbisawarai on, arimon insagob innat an baibebeotin ba inmatar.
41 “Om aibo mes uyeit taim tuam matanai sasir yen on eitai baise om men esasagob om toum matamui on aiduf yen i? 42 Om mamaba taim tuam aurin unau, “Arie yau taiu tuau, yau agogoi sasir matamui yen on an boseir weinem; baise om toum mat matamui aiduf yen on men eitai i? Om baisigogo’otim! Om ainau on toum matamui aiduf yen on eboseir, weie ato om matam uneit tiwag taim tuam matan emon sasir unboseir.”
Wengar a On Uwan
(Matthew 7.16-20; 12.33-35)
43 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Wengar obin wat egeg on men uwan komasis eyaya on, on nanaba min wengar komasin egeg on uwan men obis eyaya on. 44 Wengar engon uwas seyaya on nan uniten unsagob; bubudau uwas on men gabarur uwas emon ebobo on, o wine uwas on men regai nan ebobo on. 45 Orot obin on nunuanai not obis wat itubabaren sen on iboen egat; orot komasin on nunuanai not komasis wat itubabaren sen on iboen egat. Orot awanai dura ebikakafun on nunuan amonai yawas mamaba ibonu yen on nanaba on ebikakafun.”
Goa Baigoyonotis Ruam
(Matthew 7.24-27)
46 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “Omi aibo mes woyoyoreu, ‘Bada, Bada,’ baise Yau dura aifan awurem on bobo men on nanaba wofofour on? 47 Iyai iyafan auriu enat au dura etatam a osi auris ebifonabo—on Yau arimon on an yawas mamaba on aniyoboai insagob. 48 On on ato orot ba, an goa eyoyonin: on dogu isar isur inai babanai bag ato arir ann on agim tefanai irou. Sareu gagamin igat goa irab baise goa on men fofonin itiyuyun yabin on goa wawanin wat iyon on mes. 49 Baise iyai iyafan Yau au dura etatam ato men aurin ebifonabo on atonio orot ba, on an goa iyon ato an arir ann on men agim tefanai irou on; ato sareu igat goa irab mom on ra kaita ifeu—ato goa on asir itagogoros isawar!”