12
Wine Masau Bobo’otis asi Dura Kawen
(Matthew 21.33-46; Luke 20.9-19)
Namon Iesu dura kawenai auris ikakafun iyau: “Ra tani orot an masauai wine itanumen, on gara iyous ikufifinai, on dogu isar ramo iyein nan wine itbibiro kerin itsusur aurin a kema aiyetun iyon orot kaifarotin nan kiwiu auris itkakaifar aurin. Namon on sabu bobo ites an wine masau sitbobo agim sitbiyamai wain ato on goa ikirir igat inai bainanawan mes. Namon an wera inat wine uwas bairut mes on an agirotin iyafarai inai sabu bobo ites wine sibobo auris nan an agim turin itboai mes. Sabu wine bobo’otis on simisir agirotin sibo siborarab; ato eriman siyafarai men imatabir. Namon masau matuanin on an agirotin tani ba iyafarai inai; ato sabu wine bobo’otis on simisir uninai sirab ato simamaiai. Masau matuanin on an agirotin baitonin ba iyafarai inai ato osi sibo siyasubun; ato on eta kaitamomai wat on agirotis sigaraba auris on bobo nanaba sifouris, osi agirotis fani sirou a agirotis fani on siyasububunues. Orot kaitamom wat baiyafarin aurin on masau matuanin toun natun an nuabo bag. Kanfounai bag on toun natun iyafarai inai sabu wine bobo’otis auris. Masau matuanin iyau, ‘Yau asagob osi on arimon natu sinkakafai.’ Baise osi sabu wine bobo’otis on tous wat auris siyau bonen, ‘Atonio fifi on masau matuanin toun natun. Ot tanasubun ato on an wine masau on ot tanboai ininoanit!’ On mes osi on natun orot sibo siyasubun ato usin on wine masau kounai nan sirebetet igat.
Iesu itetemis iyau, “Wine masau matuanin on arimon mamaba inafour i? On arimon innat ato osi sabuis on engon inasububunues ato wine masau on inboai sabu bobo’otis fani inites sinabo. 10 Dura bag omi atonio God an dura buk amonai sigagayam on woiyab i?
“Arir ato goa baigoyonotis matan ainau sit on men obin on mes sisisiweiai ato gibui sisagob on arir on iyobin bag mat gagamin bag arir engon tefasi.
11 Atonio bobo on Bada ifour; ato ot taitai on iyobin bag!’ ”
12 Jew asi bainetewarotis on sifourtobon Iesu sitfatumai mes yabin osi sisagob atonio dura kawen on osi auris ikakafun. Baise osi sabu kuayo gagamin auris siber, on mes sikirir inai.
Agim Takes Yeinin aurin Sitetem
(Matthew 22.15-22; Luke 20.20-26)
13 Pharisee fani a Herod an sabu fani siyafares sinai Iesu aurin sititetemai nan duraiai sitrutobonai mes. 14 Osi sinat On aurin ato siyau, “Baibebeotim, wei wasagob Om on dura bag wat ebikakafun a sabu aifan senonosin on men on ebinonotai on. Sabu asi baibad mamaba on men etatamis baise Om dura bag wat God an dura an gogoiai nanaba on sabu auris ebibebe. Om ekasonei, ot ati baifafaro min iyau fofonin arimon agim takes Caesar aurin tanyein i? Tanibaiyan o ambin?” 15 Baise Iesu on osi asi baisigogo on it isagob ato iyafotes iyau, “Omi aibo mes wofofourtobon Yau wonrutoboniu mes i? Omi agim wobo wonat anitai.” 16 Osi agim sibo sinat ato itetemis iyau, “Atonio agim on iyafan magin a wabin i?” Osi siyafotai siyau, “Caesar.” 17 On mes Iesu iyau, “Sawar aifan Caesar noan on Caesar wonitai, sawar aifan God noan on God wonitai.” Ato osi engon tutufin Iesu aurin siduduran.
Rabob emon Misir aurin Sitetem
(Matthew 22.23-33; Luke 20.27-40)
18 Sadducee fani on sinat Iesu aurin. (Osi sebikakafun sau on sabu rabobis on men arimon rabob emon sinmisiririn men.) 19 Osi siyau, “Baibebeotim, Moses atonio baifafaro dura on ot aurit igayam: ‘Orot inarab awan inikirir ato nanatun ambin on orot tain on arimon on kena iniawan fifirig sinbibitu on fifirig min arimon tuan rabobin nanatun mes.’ 20 Ra tani ainauan gigiawan engon nimtereban ruam nanaba simama; ato ainau orot itabin, ato nanatun ambin irabob. 21 Namon giya orot bairuin ba on jever iawan ato on mat nanatun ambin irabob. On bobo kaitamom nanaba on giya orot baitonin ba aurin imatar, 22 ato on min bobo kaitamom nanaba gigiawan fani auris imatar: ainauan gigiawan nimtereban ruam engon on jever kaitamom siawan ato osi engon tutufin nanatus ambin sirabob sinai. Au kanfoun on jever irabob. 23 Basit osi engon tutufin ra kanfounai rabob emon sinmisiririn on arimon orot iyafan on awan? Ato osi ainauan gigiawan nimtereban ruam on jever sibiawan on.”
24 Iesu iyafotes iyau, “Omi on totor bag eta woisarar! Ato omi wosagob aibo mes? Yabin omi God an dura buk amonai sigayam a God an faiwar mat on omi an yabin men wosagob. 25 Ato sabu rabobis sinmisiririn men on, osi arimon anea ba sinmatar safamai nan ato orot jever on arimon men sintabin. 26 Ato sabu rabobis ato rabob emon sinmisiririn on: Omi Moses an buk on men woiyab, dura buk amonai ikakafun ato rega amonai wairaf iyoyour aurin on? Dura buk amonai nan sigayam God on Moses aurin iyau, ‘Yau on Abraham an God, Isaac an God a Jacob an God.’ 27 On an yabin min On on sabu yayawasis asi God, men sabu rabobis asi God. Omi on totor bag eta woisarar!”
Baifafaro Dura Gagamin Bag
(Matthew 22.34-40; Luke 10.25-28)
28 Baifafaro an baibebeotin min nan ato dura sibikakafunai on itatam. On it Iesu an dura on obin maiau sadducee yangan iyafotes, on mes on inat Iesu aurin ato itetemai iyau, “Baifafaro dura menan on gagamin bag baifafaro dura engon tefasi?” 29 Iesu iyafotai iyau, “Baifafaro dura engon tefasi on atonio: ‘Israel yangan wontatam tiwag! Bada ati God, On ekesin mom ati Bada. 30 Bada am God on nunuam tutufinai, ayubim tutufinai, am not tutufinai a am faiwar tutufinai uninuaboai.’ 31 Baifafaro dura gagamin bairuin on atonio: ‘Om turam uninuaboai ato toum ebinuaboai ba.’ Baifafaro dura men tani gagamin bag atonio osi baifafaro dura ruam ba.”
32 Baifafaro an baibebeotin on Iesu aurin iyau, “Baibebeotim, Om dura obinai wat ukakafun! Om ato dura ubikakafun on dura bag wat, Bada ekesin on God, men God iyafan tani ab On ekesin mom God. 33 Orot on God nunuan tutufinai a an not tutufinai, a an faiwar tutufinai ininuaboai; ato on turan ininuaboai ato on toun ebinuaboai ba. Atonio osi baifafaro dura ruam on gagamis bag osi auris tanifonabo, men ato bobaitu takuteten a ati sirifu God aurin takuteten ba on.” 34 Iesu it on orot an not gigiboanai iyafotai, on mes On orot iyawur iyau, “Om on God an Baiaiwab aurin uiufin nono.” On gibunai osi sabu on siber men iyafan tani arimon fofonin Iesu ititetemai on.
Keriso aurin Sitetem
(Matthew 22.41-46; Luke 20.41-44)
35 Iesu tafaror goa amonai sabu ibibebeyes ato itetemis iyau, “Mamaba mes baifafaro an baibebeotis sebikakafun sau Iesu on David an warar emon? 36 Ayu Kakafotin on David ibonuai ato dura ikakafun iyau:
‘Bada, on yau au Bada aurin iyau, Om nin au asumaiauai emair ato Yau am ragit anboes sinsur om am baibad babanai sinama.’
37 David toun On aurin iyor iyau, ‘Bada’ on mes mamaba Keriso on David an warar emon?”
Iesu on Baifafaro an Baibebeotis auris Itainaya
(Matthew 23.1-36; Luke 20.45-47)
Sabu kuayo gagamin on yasisirai nan Iesu an dura sitatam. 38 On sabu ibebeyes on iyau, “Omi matam woneit tiwag Baifafaro an baibebeotis auris, osi asi gogoi on beber weroromis soten baitotobon an efanai sebibib ato sabu nan sebitotobon on osi kakafai wat nan sinbikakaiwis. 39 Osi on bayoi goa amonai nan asi sifumama kakafaiis wat on serurubinen a efan kakafaiis wat on bobaitab asi efanai nan serurubinen. 40 Osi on kekena sebisigoes ato asi goai sawar sen on engon osi seyayakeis ato tous wat sebogaiis asi bayoi weromis maiau sebabayoi. Osi asi baimaki on arimon komasin bag sinboai!”
Kena Jever an Siwar Iyein
(Luke 21.1-4)
41 Iesu on tafaror goa an agim an didiwag bisinai imair ato sabu ibimateteis asi agim siyeyeinin. Sabu sawarotis sigaraba on asi agim gagamin siyeyeinin; 42 namon kena jever kokoianin inat agim gugudis ruam mom iyein, on agim on kafakakai kaitamom an fofonin on. 43 Iesu an baigibubunuotis iyores siruayo ato auris iyau, “Yau awurem atonio kena jever kokoianin an agim siwar an didiwagai iyeyeinin on irat kwakwan men ato osi sabu fani asi agim siyeyeinin ba. 44 Sabu fani siyeyeinin on asi agim irat bag ato kafakakai wat on siyein; baise on jever kokoianin bag, aifan aurin i’yen on engon tutufin iyein isawar, men an agim tani yen an bayu intobon on.”