4
Orot Bofefesotin an Dura Kawen
(Matthew 13.1-9; Luke 8.4-8)
Iesu on Galilee kamit rewanai nan baibebe ibosuruf men. Sabu kuayo gagamin nan siruruayo on irat kwakwan on aurin On wayai ikaruge imair. Wa on sibo sigat kamitai nan iyoyot ato sabu engon tutufin on kamit rewanai nan sitawar. On dura kawenai wat nan bobo sigaraba auris on sabu ibebeyis, On iyawures iyau: “Omi dura wontatam! Ra tani orot bofefesotin igat inai masauai nan sawareg itbofefes mes. On sawareg fesi masauai nan irebenen, sawareg fani on etai sifeuen ato kiwiu sinat siyam sisawaris. Sawareg fani on motob amonai a’gim auman on tefanai sifeuen ato motob nan on kafakakai wat. Fesi on sasasan wat sikubouis sigai yabin on motob on men babadoan bag on mes. Namon wera igai ifoforab on fesi bobous siyaraten yabin min fesi aweroros on men sisur tiwag, on mes fesi min men weromin engon simamau. Fesi fani on gabarur amosi sifeuen ato gabarur sigai fesi sitoutanis ato sawareg yabis min men siya on. Baise fesi fani on motob obinai sifeuen ato fesi sikubobouis sigai yabis siya: Sawareg fani yabis on orot kaitamom auyotoat nanaba siya, fani on orot ton nanaba siya ato fani on orot nim nanaba siya.” Iesu an dura kanfounai iyau, “Omi sabu er tainam aumas on Yau atonio dura abikakafun on wontatam tiwag!”
Dura Kawen an Yabin
(Matthew 13.10-17; Luke 8.9-10)
10 Iesu ekesin mom weie, sabu fani iyabon On an dura sitatamai on, an baigibubunuotis auyotoat sasagis ruam mat sinat aurin sigat ato sitetemai, dura kawen an yabin on itau bubunag sittatam mes. 11 Iesu iyafotes iyau, “Omi on God an Baiaiwab an sagob buburin on item nono, baise sabu fani iyabon koun yangan on dura kawenai wat setatam, 12 onai,
‘Osi arimon matas sineit wat sineit wat, baise men sinitai. Osi dura sintatam wat sintatam wat, baise men sinsagob. Ato osi on bobo sinsasagob mes on osi sinrutabir God aurin ato On innotbures.’ ”
Iesu Orot Bofefesotin an Dura Kawen Iyaububunag
(Matthew 13.18-23; Luke 8.11-15)
13 Namon Iesu itetemis iyau, “Omi atonio dura kawen an yabin min wosagob i? Omi meyan emon weie dura kawen an yabin tani wonsagob. 14 Orot bofefesotin on God an dura ebofefes. 15 Sabu fani on ato fesi etai sifefeu ba; osi on dura setatam ato Afaguban enat eboai enan. 16 Sabu fani on ato fesi motob amonai a’gim auman on tefanai sifefeu ba; osi on dura setatam mom, on yasisirai wat seboai. 17 Baise baibebe on men seboai nunuasi erur tiwag on, on mes men weromin sebokikin. On mes bobo komasis a baikokosar ato wasagobin fasinai erur eboes on osi ra kaita sebikirir. 18 Sabu fani on ato fesi gabarur amosi sifefeu ba. Osi on dura setatam, 19 baise atonio tafanam an yawasai on asi nuabo on sawar an baiaiwab aurin on nan seyeyeinin a asi gogoi ta ta on nunuas ebibonues ato dura min ebotan ato yabis men seyaya. 20 Baise sabu fani on ato fesi motob obinai sifefeu ba, osi on dura setatam seboai ato uwas seyaya on, fani orot kaitamom auyotoat nanaba, fani on orot ton nanaba a fani on orot nim nanaba.”
Tafa Ramo Babanai
(Luke 8.16-18)
21 Iesu dura ibotein iyau, “Omi men iyafan tani tafa ibo irui ramo babanai iwan o babar babanai iyein? Aibo mes on men tafa an tatawarai itrou? 22 Sawar aifan ebibuni yen on arimon ingat au rereb a sawar aifan esasabutan on arimon singaturai. 23 Omi sabu er tainam aumas on Yau atonio dura abikakafun on wontatam tiwag!” 24 Mat On iyawures iyau, “Omi wonnos tiwag ato dura wotatam on! Omi baifafaro kaitamomai nan tuturam wobigurubabanis on nanaba God arimon baifafaro kaitamomai nan inigurubabanim- baise On arimon wawaninai bag inigurubabanim. 25 Orot iyafan aurin sawar sen on arimon sigaraba bag sinitai ato orot iyafan aurin sawar ambin on arimon sinabaruai basit on aurin kafakakai wat yen min on.”
Fesi Mamaba Egeg on an Dura Kawen
26 Iesu an dura nana ikakafun iyau, “God an Baiaiwab on ato nanaba. Orot fesi iboen an masauai irebenen. 27 On fom on iyenbubur, ato rai on imimisir ibidadanam an bobo ibobo ato fesi on sikubobouis sigeg gagamis bag simatar. Baise on men isasagob mamaba simamatar. 28 Motob toun wat iyamai fesi sigai uwas siya: ainau on nenen iyein namon uwan iyein, weie sawareg yabis simatar. 29 Sawareg simari weie orot ibosuruf an nikokai itaren, yabin min mari an wera on inat on mes.”
Aigab Foun an Dura Kawen
(Matthew 13.31-32,34; Luke 13.18-19)
30 Iesu itetemis iyau, “God an Baiaiwab aurin on mamaba tanau? Abi dura kawen onai ot tanau bubunag? 31 Ato nanaba. Orot aigab foun eboai, on foun on ikafakakai bag nin tafanamai ato on motobai etatanum. 32 On gibunai, men weromin ato aigab egeg weroromin bag emamatar, men fesi fani ba. On fafamen on gagamis bag eyaya ato kiwiu senat aigab fafamesi nan asi batar seyoyon!” 33 Iesu an wasagobin on sabu auris ibino, On dura kawenai atonio osi bobo nanaba on sigaraba maiau ikakafunen; On iyawures titiwag mamaba an dura on sitsagob tiwag aurin on. 34 On ra fufur dura kawenai wat on sabu auris ibidudur, baise On ekesin mom weie On an baigibubunuotis wat auris on dura iyau bubunag.
Iesu Yabat Yawarad Iyawur Nurob Iyen.
(Matthew 8.23-27; Luke 8.22-25)
35 On wera kaitamomai ibirabirabi ato Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Ot tanrabon kamit rebanai nan tangat.” 36 On mes osi sabu kuayo gagamin sikirires ato baigibubunuotis on wayai sikaruge, Iesu on ainau wayai ikaruge imama nono ato On sibo mat sirabon. Wa fani min mat nan. 37 Ra kaita yabat kuyabobot gagamin isisin ato yawarad ibosuruf wa ibiwan, ato kafakakai mom wa amonai sareu wat itbonu. 38 Iesu on wa sifunai nan unin uwanai iyein iyenbubur. Baigibubunuotis on Iesu sibaban imisir ato siyawur siyau, “Baibebeotim, Om men ebisosoan ot aurit, ot on kafakakai mom tanarab?”
39 Iesu imisir itawar ato dura wawaninai yabat iyawur iyau, “Asunub!” ato On yawarad ba iyawur, “Esirimomo!” Ato yabat itutu nurob anbabaton iyen. 40 Namon Iesu an baigibubunuotis auris iyau, “Omi aibo mes wobeber i? Omi nana men wobitutum?” 41 Baise osi on totor siber kwakwan ato tous wat siyau bonen, “Atonio Orot on Iyafan? Yabat yawarad min engon On fonan setatam!”