28
Iesu Rabob Emon Imisir Men
(Mark 16.1-10; Luke 24.1-12; John 20.1-10)
Sabat ra isawar gibunai, sunday fomenei ra gugubanai nan Mary Magdalene a Mary tani on sinai Iesu an rasi dogu sitinateteai mes. Ra kaita uruyoi gagamin inat, ato Bada an anea on safam emon isur, ato agim ifiruruai inai mabinai ato On nan agim tefanai imair imama. On magin on bonanamarin nanamar ba a an beber on kakakaiin soso ba. Sabu kaifarotis rasi dogu sikakaifarai on siber kwakwan ass imas sibiror on motobai nan sifeu sabu rabobis ba siwafatat si’yen.
Anea on jever auris ikakafun iyau. “Omi men wonaber mes. Yau asagob omi on Iesu sikukubarai on wonunuen.” On men nin; On rabob emon imisir men, mamaba ainau i’yau on. Omi nin wonat ato an efan menan nan i’yen on wonitai. Omi gagariwat wonai, ato Iesu an baigibubunuotis wonkasones wonau, ‘On rabob emon imisir men, ato ari on ainau omi namui enan au Galilee ato nan wonitai!’ Omi wononosin, yau dura mamaba awurem on.”
On mes osi rasi dogu on gagariwat sikirir sinai, osi siber baise siyasisir auman siyayai sinai Iesu an baigibubunuotis sitkasones mes. Ra kaita Iesu on osi jever mat sinefoten ato iyawures iyau, “Tuf aurim inama.” Osi sinat Iesu aurin, ann sibokikinen ato sikwafirai. 10 Iesu iyau, “Omi men wonaber mes.” Omi wonan taitaiu wonkasones sinan au Galilee ato osi arimon nan singatureu.”
Sabu Kaifarotis asi Dura
11 Jever on eta nenenai si’nan baigibubunuotis sitkasones mes ato wou yangan fani rasi dogu sikakaifarai on simatabir men sinai mafam gagaminai ato bobo aifan engon tutufin simamatar on priest aiwabis sitkasones mes. 12 Priest aiwabis on sabu kawian mat siruayo ato asi bainonot on sidudurai ato agim gagamin on sibogai wou yangan sibaiyanis 13 ato siyau, “Omi wonikakafun wonau, ‘Iesu an baigibubunuots on fom sinat ato wei waienbubur nan on usin sibainau sibo sinai.’ 14 Ato gawan atonio dura intatam on, wei arimon on yan wanboai wanawur on men omi ami komasin emon on, ato omi men arimon aifan tani aurin woniyababan mes.” 15 Sabu kaifarotis agim sibo ato osi dura mamaba si’yawures on nanaba sifour. On mes on dura on Jew yangan amosi on siyamai irat inat ari ra igat.
Iesu on An Baigibubunuotis auris Irobotet
(Mark 16.14-18; Luke 24.36-49; John 20.19-23; Acts 1.6-8)
16 Baigibubunuotis auyotoat sasagin kaita on sinai Galilee oyauai nan, menan Iesu iyawures on nan sitan mes. 17 On an ra osi Iesu sit mom on sikwafirai, basit baigibubunuotis fani on men situtum dura bag on Iesu on. 18 Iesu inat auris iufin ato iyau, “Yau on God baibad engon tutufin safamai a tafanamai on iteu abo. 19 On mes omi wonan tafanamai sabu engon tutufin auris woniyames sinnat Yau au baigibubunuotis sinmatar: Omi on Taman, Natun, Ayu Kakafotin Wabinai nan sabu wonibapataitois, 20 ato Yau dura mamaba awurem on nanaba sabu engon tutufin wonibebeyis on bobo nanaba sinafour. Ato Yau on arimon ra fufur omi bisimui anama inan au ra kanfoun.”