2
Baibebe Totorin Wat
Baise Titus om on nana baitutumotis auris eta totorin wat mamaba dura maiauin osi tabibebeyes on, nanaba auris unibebeyes. Om sabu kawian unibebeyes bobo ato nanaba sinafour: osi asi yawas on totorinai wat sinama, asi yawas siniyamai on sabu sinites sinkakafes, a asi bainonot on gigiboanai sininonot. Osi on dura maiauin an baibebe wat aurin on sinitutum. Osi tuturas mat on sininuabo bonen a aifan asi yawasai baikokosar segaturai on nana sinfaskikin. On eta kaitamomai jever kwatus unawures osi on God an yawasai wat sinama. Osi on men tuturas sinawures mes, a mat osi on men wine ra fufur sinatom kwakwan mes. Osi on asi yawas obinai sabu sinibebeyes mamaba eta obinai sinamair sinama aurin. Osi on bobo nanaba sinafour dura giu obis jever bobous sinawures sintatam sinsagob. Osi on atonio etaiai on nanaba sinafour osi jever bobous awawas orot auris a nanatus auris on sinbosisires tiwag, mat osi jever bobous tous on sinitotoris a matafis wat sinama. Mat osi tous asi goa amonai on sinbo susunub men sinisuweigan mes, a mat awawas orot sinawures bobo bo aurin on, asir yasisirai wat sinabo. Atonio osi bobo nanaba sinfouren on, arimon men iyafan tani dura komasin God an baibebe aurin inikakafun mes.
On eta kaitamomai om jor orot bobous dura wawaninai unawures bobo au engonai on tous sinitotoris. Titus, om toum on am yawas obinai wat unabib, ato om on arimon baiyoboen ba jor orot bobous auris, ato osi sinitem on nanaba sinafour. Om sabu unbibebeyes on am dura totorin wat unikakafun a nunuam mat initutufinem dura unikakafun. Mat sabu unibebeyes on dura an etai wat a unkaifarem tiwag dura unikakafun, onai sabu am dura baikomasin aurin on sinafour wat men abi dura tani sinau on. Iyai iyafan ingogoi om am dura aurin inbiragitai on arimon toun mamai inboai, ato on toun insagobai on dura isarar.
Agirotis auris on dura wawaninai unawures asi babadis auris on sinifonabo bobo au engonai a siniyamai asi babadis siniyasisires, a osi men asi babadis awasi siniyafotes mes, 10 mat osi men asi sawar sinbainauis mes. Ab osi on asi bobo obinai wat sinafour asi babadis auris on arimon osi asi babadis min sinitutumes. Osi agirotis on atonio bobo nanaba sinafour on, sabu arimon sinites sinsagob on God ati Baiyawasotin on an baibebe iyobin bag.
11 Yabin on God an kaber irat kwakwan Natun Iesu Keriso iyafarai au tafanam isur ot sabu engon ati bokomas emon itiyawasit mes. 12 God an kaberai ot ebibebeyit on ati yawas komasisi tamama on tanikiriren. Ot taninonotit ati yawas on taniyamai totorinai wat tanama a bobo obis wat ra engon tanfouren a God an yawasai wat nin tafanamai tanama. 13 Ot bobo on nanaba tatfofour tatmama, yabin ot on Ra tamomousin, tasagob arimon ra gibui enat On iniyamet taniyasisir, on min Iesu Keriso on dura bagai tamomousin an kudidirinai inrobotet. On on ot ati God faiwarin, On ot ati bobo komasis emon on iyawasit. 14 Iesu Keriso on Toun ikutetai irabob ot ati obin tatboai aurin. On atonio bobo aurin on irabob, ato ot gibui men bobo komasis tanfouren mes a ati bobo komasis emon on iyawasit obit bag tamatar a ifourit On an sabu bag tamatar, tatbotitiwagit ra fufur bobo obis wat fouren aurin.
15 Atonio osi bobo auris on nana baitutumotis auris unbibebeyes. Om on baibad gagamin ubo, on mes om am baibadai on dura wawaninai wat unawures unkufaiwaris atonio baibebe aurin on sinitutum. Om men uniyamai sabu om siniorot baigigimem.