3
⸤Nakolo ‘aku sipu telio’ nikiru* akumu⸥ nane* altopo pulu monjipu nanu kapi nimbu nanga imbimu nanu ambolopo ola limbu tekeroye? Molo yambo marene telemele mele pilipulie tembondo ‘Na tepo molio mele ene piliengi!’ nimbu ‘Yambo tene pepá tonjipili.’ nimbu membo ombo ene lipu ora simbuye? Molo pepá aku sili te enene ‘Na lipe taponjipili.’ ningu na pepá membo pupu yamboma lipu ora simbumu manda toko singíye? Na molio mele yamboma lipe ora silimo pepá akumu ene Korini Kirasinge yambo nane konopu monjilioma mindi. Na molio mele ‘kanamili.’ ningulie yambomane ene Korini yamboma kambu mele toko pilimele. Ene Kirasini pepá topa mundurumu molemele mele we yambomane kanolemele. Nane kongono telio akumuni Kirasini kanu pepámo torumu. ⸤Nakolo⸥ pepá kanuna penjollone ungu te naa torumu; konde molemo Pulu Yemonga Minimuni kanu pepámo torumu. Pulu Yemone yunge kini kou karatolonga imbi topa Mosisi sirimu mele* tenga pepá naa torumu; ene yambomanga konopuna torumu.
Aku sipu nikirumunge pulumu i sipe: Kirasini nanga konopuna ungu nimbe silimona pilipulie ‘Pulu Yemone na sike ‘yunge kongono tenjeni.’ nimbe mako torumumu mundupe naa kelepa i kongono teliomo lipe taponjipe engemo silimo. Kongono nanga molo.’ nimbu pilipulie aku sipu konopu talo naa pepili tondolo mundupu nikiru. I kongono teliomo ‘Nanga engemone manda telio.’ paa manda naa nimbú. Na tondolo te naa pelemo. Pulu Yemo yuni na enge silimona nane i kongonomo manda telio.* Pulu Yemone nimbe panjipe mi lerimu ungu kondemonga kendemandemo ‘molani.’ nimbe yuni enge silimona molio. Aku ungu konde nimbe panjipe mi lerimumu ou ⸤Mosisi molopili Pulu Yemone Isirele yamboma ungu mane sipe kouna ola⸥ imbime topa ⸤“Teai.” nimbe,⸥ nimbe panjipe mi lerimu mele molo;* ungu konde nimbe panjipe mi lerimu akumu** Pulu Yemonga Minimuni “Wendo omba pepili.” nirimu. Pulu Yemone ou Mosisindu “Yamboma ungu mane si.” nimbe yu nimbe sirimu ungu kanumane yambo mini pali kolonge ulu pulumu silimo; nakolo ⸤Pulu Yemonga⸥ Minimuni olio konde molopo konjipu mindi pumulú ulu pulumu silimo.***
Pulu Yemone kou karatolonga ungu mane topa ⸤Mosisi⸥ sirimu ungu mane akumane* yambo molko kenjiku mindi pungí aulkemo akisinjirimu, nakolo ⸤kanu ungu manema⸥ wendo orumu kinie Pulu Yemonga tondolo pa telimu kinie wendo orumu. Kanu tondolo pa telimu Mosisinge kumbikeremo aki torumu kinie, ena kanolemele kinie mongoma takele telemo mele Isirele yambomane yunge kumbikeremo kanoringi kinie enenga mongoma takele terimuna manda naa kanoringi. Nakolo pe ⸤wale mare omba purumu kinie⸥ kanu ⸤Mosisinge kumbikerena⸥ pa terimumu pora nirimu.** Kololi ulu pulumu perimu ungu manema*** wendo orumu kinie aku sipe tondolo pa telimu kinie wendo orumu liemo ⸤pe kinié yambo konde molko konjiku mindi puli ulu pulumu pelemo Pulu Yemonga⸥ Minimuni silimo mélemo kinie wendo olemo tondolo pa telimu paa olandopa tondolo naa pumbeye? ⸤Paa pumbe.⸥ ‘Yamboma teko kenjilimelemonga mindili nangi.’ nimbe kongono telemo mélemo méle tondolo te pea wendo orumu liemo kinié yamboma ⸤lipe taponjipe⸥ ulu pulu kerime siye kolopa ene sumbi sinjilimo kongono telemo mélemo méle tondolo te pea wendo okomo mele tondolo akumu paa olandopa naa pumbeye? ⸤Paa pumbe.⸥ 10 Kinié wendo okomo tondolo pa teli akumu paa lakopa tondolo pa teli olandopamo. Ou wendo orumu tondolo pa teli akumu paa maniendopa. Akumu uluri molo mele. 11 Pe ⸤Pulu Yemone mulu Sainaine ola ungu oumu nimbe panjipe mi lepa ungu mane sirimu unguma⸥ pora nimbéndo wendo orumu unguma tondolo pa telimu kinie wendo orumu liemo kinié ungu konde nimbe panjipe mi lekemo ungumu pora naa nimbe, pepa mindi pumbe ungumu kinie wendo okomo tondolo pa telimu paa olandopa naa pulimoye?
12 Pe kinié, ‘Pulu Yemone ungu konde nimbe panjipe mi lekemomonga kongonomone yamboma paa sike lipe taponjipe konjilimo, aku ungu kondemo sike pora naa nimbé.’ nimbu tondolo mundupu pilipulie, ‘Yamboma pali piliengi!’ nimbu pipili naa kolopo mona nimbu silipu andolio.* 13 Na Mosisini terimu mele naa telio. ‘Na kumbikerena pa telemomo kumbulupe pora nimbé tekemo mele Isirele yambomane* naa kanangi. ‘Tondolo pa terimu mele we telemo.’ ningu piliengi!’ nimbe Mosisini mulu wambale te lipe yunge kumbikeremo pipi sirimu. 14 ⸤Mosisini yunge kumbikeremo pipi sirimu⸥ nakolo Isirele yambomanga konopuma meltene pipi sirimu mele we silimo.* Yandopa yandopa kinié kepe Mosisini yunge kumbikerena pipi sirimu mulu wambalemo Isirele yamboma kinie we lemomonga Pulu Yemonga ungumu pilingí pilipe konginjilimu ene kinie naa pepili Pulu Yemone nimbe panjipe mi lerimu ungu oumunge unguma molemo bokumu we kambu toko kanoko ungu pulumu naa pilku molemele. Yambo tene ‘Kirasinge yambo te molambo.’ nimbe yu kinie tapu toko molembele kinie mindi Kirasini mulu wambalemo wendo linjilimomonga Isirele yamboma kinie we lemo mulu wambalemo wendo naa purumu. 15 Paa sike yandopa yandopa kinié walemonga kepe Mosisini torumu bokuna molemo unguma kambu tolemele pilimele kinie mulu wambale kanumuni enenga konopuma we aki tolemo. 16 Nakolo yambo te konopu alowa tepa Ailimu molemona pulimo kinie ⸤Ailimuni⸥ mulu wambale kanumu yambomonga konopuna wendo linjilimo, ⸤Mosisi Pulu Yemo molorumuna pumbendo mulu wambalemo kumbikerena wendo lipe purumu mele⸥.* 17 Ailimu yu Mini kanumu. Pe yambo te Ailimunge Minimu kinie tapu topa molemo yambomo ⸤‘Pulu Yemo molemona pupu molambo.’ nilimo kinie⸥ meltene yu manda pipi naa silimo. ⸤Ungu mane molo kololi ulu pulumu molo ulu pulu kerimu, akumanga tene yu manda naa nokopa, manda pipi naa simbe.⸥ 18 Akumunge, olio ⸤Kirasinge yamboma⸥ pali meltene kumbikerema aki topa pipi naa silimomonga olionga kumbikerema kariyápa mele angilipe Ailimunge tondolo pa telimunge mini mana telimu akuna pelemomo yamboma lipu ora silimolo kanolemele. Aku sipu tepo molamili yunge tondolo pa telimu olio kinie pepa olandopa olandopa tondolo pupe telipe pulimo kinie olio kepe yu mele au lepo yu tepa molemo mele olandopa olandopa manda lepo telipu pulimolo. Ailimu yu Minimu, akumuni aku ulumu telemo.