4
⸤‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilimele yamboma Pulu Yemone kanopa ‘Yambo konopu sumbi nimbe pelime.’ nimbe kanolemo akumunge ungu nikiru⸥ akumunge olio Juda yambomanga mana pulu pulu anda kolepa Eporayamo kinie ulu wendo orumumunge olione nambolka ungu te nimulúye? Eporayamone yu yuyu ulu terimumanga sike Pulu Yemone yu kanopa yunge ulu pulu kerimu siye kolopa ‘ye sumbi nilimu’ nimbe kanorumu liemo yu yuyu yunge imbi ambolopa ola lilkenje papu. Nakolo Pulu Yemonga kumbi kerena angilipe yunge imbi ambolopa ola lipe ‘Nanga tondolomone na ulu i sipu i sipu tendumunge na ye sumbi nilimu molio.’ manda naa nilke. ⸤Pulu Yemone ‘Aku sipe molo.’ nilke.⸥ Aku ungumundu Pulu Yemonga bokumuni nambolka nilimoye? Akumuni nimbendo:
“Pulu Yemone yu kinie “Tembo.”
nirimu mele Eporayamone ‘Sike temba.’
nimbe tondolo mundupe pilirimumunge*
kanopalie Pulu Yemone
‘Yu ye sumbi nilimu.’ nimbe kanorumu.”**
nimbe molemo.
Yambo tene yambo tenga kongonomo tenjilimo kinie mele kalemo limo akumu ‘We sikimuna naa likiru. Na yunge kongono tenjiliomonga sikimuna likiru.’ konopu lemo.* Aku sike nakolo yambo tene ⸤‘Pulu Yemone na ‘yambo sumbi nilimu’ nimbe kanopili.’ nimbe⸥ we ulu mare mindili sipe telemo kinie uluri naa telemo. ‘Pulu Yemo kinie tepa kenjilimo yambo tene ⸤konopu alowa tepa Yesusini yunge nimbe tenjirimumunge⸥ Pulu Yemone yu kanopalie yunge ulu pulu kerime siye kolopa ‘yu yambo sumbi nilimu’ sike manda nimbe kanomba.’ nimbe tondolo mundupe pilimo yambomo sike Pulu Yemone kanu yambomo aku telemomonga ‘yu yambo sumbi nilimu.’ nimbe kanolemo.*
Depisini aku ungumunge telu sipela nirimu. ‘ ‘Yambo tene mindili sipe ulu ⸤peanga⸥ mare naa telemomo Pulu Yemone kanopa ‘Yambo sumbi nilimu.’ nimbe kanolemo yambomo yu malo.’ ningu piliengi!’ nimbelie nimbendo:
“Yambomanga ulu teko kenjilimelema
Pulu Yemone ‘Manie pupili.’ nimbe siye kolopa,
enenga ulu pulu kerime
konopuna kamu kulu tonjilimo yamboma
ene malo.
Yambo tenga ulu pulu kerimenga
Ailimuni altopa naa pilipe,
“Teko kenjirinumunge pundu toko
mindili nani.” naa nimbé yambomo
yu malo.”*
nirimu.
I molko konjingí mele ⸤Depisini⸥ nirimu ulumu yambo kangi te kopisilimele yambo akumanga mindiye? Molo kanu ulu pulumu yambo kangi te naa kopisilimele yambo akumanga peyaye? Aku ungumu ou nilio kanumu.* ‘Eporayamone Pulu Yemone nirimu mele ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimumunge Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu’ nimbe kanorumu.’ ou nilio kanumu.** 10 Eporayamo nambe tepa molorumu kinie Pulu Yemone kanopalie ‘ye sumbi nilimu’ nimbe kanorumuye? Yu kangi te kopisirimu kinie Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu’ nirimu molo ou kangi te naa kopisipili aku sipe nirimuye? Yu kangi te ou naa kopisipili Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu’ nirimu kanumu. ⸤Akumunge pilipulie ‘Kangi te kopisirimu ulumuni Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu.’ nimbe kanomba uluri naa terimu.’ nimbu pilimolo.⸥ 11 Yu ou kangi te naa kopisipelie Pulu Yemone nirimu mele ‘ ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimumunge Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu’ nimbe kanorumu. ‘I yemo Pulu Yemone ‘ye sumbi nilimu’ nimbe kanolemo.’ ningu kanangi.’ nimbelie ‘Kangi te i siku kopisieni.’ nimbe mane sirimu kanumu paa pe mane sirimu. Akumunge yambo kangi te naa kopisiku Pulu Yemone nilimo mele ‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilimelemonga Pulu Yemone kanu yamboma ‘yambo sumbi nilime’ nimbe kanolemo yambomanga pali Eporayamo yu aku yambomanga anda kolepamo. 12 Kangi te kopisilimele yambo talape akuna sukundu yambo mare kangi te we naa kopisilimele. Ou Eporayamo kangi te naa kopisipelie Pulu Yemone nirimu mele ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimu mele enene aku siku ou Pulu Yemone nilimo mele ‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilkulie pe kangi te kopisilimele aku ⸤Juda⸥ yamboma Eporayamo yu enenga anda kolepamola. ⸤Kangi te naa kopisili yambo ‘Sike.’ ningu tondolo munduku pilimele yamboma kinie, kangi te kopisili yamboma kepe, Eporayamo yu enenga pali anda kolepamo.⸥
13 Pulu Yemone mana mele terimuma pali “Eporayamo kinie yuni kalopa limbe yamboma kinie ene monge mele simbu.” nimbe panjirimu akumu Eporayamone ungu mane mare* pilipe tenge panjipe terimumunge naa nirimu. Eporayamone Pulu Yemone nirimu mele ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimumunge Pulu Yemone ‘Eporayamo yu ye sumbi nilimu.’ nimbe kanopalie “Melema pali simbu.” nimbe, nimbe panjirimu. 14-15 ⸤Ungu manema pelemo kinie yambomane akuma pulue tolemelemonga⸥ ungu manemane Pulu Yemone yamboma kanopa keri kanopa ene umbuni simbe telemo aulkemo akisinjilimo ⸤nakolo⸥ ungu manema naa lemo kinie yambomane ungu manema pulue tonge aulkemo naa lemola, akumunge ungu manema pilku tenge panjiku tengemonga Pulu Yemone “melema simbu.” nimbe panjilkenje ⸤‘Yuni nikimu mele sike aku temba.’ ningu⸥ tondolo munduku pilieli ulumuni uluri naa telka, Pulu Yemone “Melema simbu.” nimbe panjirimu ungumu kamu manie pulkela.
16 Akumunge Pulu Yemone ‘Eporayamondo “Simbu.” nimbu, nimbu panjikiru ungumu nane yamboma we kondo koliomonga mindi wendo ombá. ‘Aku ungumu Eporayamo kinie yuni kalopa limbe yamboma kinie enenga pali ungumu pepili.’ ’ nimbelie ‘⸤‘Pulu Yemone “Tembo.” nimbe panjirimu mele sike temba.’ ningu⸥ tondolo munduku pilingímunge manjipe i ungumu kamu wendo opili. ⸤Aulke te lupe molo.⸥’ nirimu. Yambomane ungu manema pilku tenge panjiku telemele aku yambomando manjipe naa nirimu. Eporayamone Pulu Yemone nirimu mele ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimu mele aku siku ningu pilingí yamboma enendo kepe pea nirimu. Eporayamo yu olionga pali anda kolepamo.* 17 ⸤Eporayamo olio Pulu Yemone nilimo mele ‘Sike.’ nimbu tondolo mundupu pilimolo yambomanga pali anda kolepamo⸥ akumunge ungu te Pulu Yemonga bokuna molemo. Akumu i sipe:
‘⸤Pulu Yemone Eporayamo kinie
nimbe panjipelie nimbendo:⸥
“ ‘Nu yambo talape aisilinge
anda kolepamo molani.’ nirindu.” nirimu.’*
kanumu. Akumundu Eporayamone ‘Sike.’ nimbe tondolo mundupe pilirimu Pulu Yemone ‘Eporayamo yu olionga pali anda kolepamo molemo.’ nimbe kanorumu.** Pulu Yemone kolemele yamboma konde molonge ulu pulumu sipe,*** mele naa lemoma ‘wendo opili.’ nilimo kinie sike aku sipe wendo olemo**** aku Pulu Yemo ⸤Eporayamone ‘Sike nilimo.’ nimbe tondolo mundupe pilirimu⸥.
18 Pulu Yemone anda kolepa Eporayamondo “Nu yambo talape aisili kalko lini.” nimbe panjirimu ungumu Eporayamo yuni tondolo mundupe pilipe lirimu. Kanu kinie ‘⸤Anda lekembolomonga⸥ ungu nimbe panjirimu ungumu we manda wendo naa ombá nakolo yuni kamu temba.’ nimbe Eporayamo yu nokopa molopalie ou naa kanorumu nakolo Pulu Yemone nirimu mele yuni ‘Pulu Yemone kolo naa tolemona sike walse temba.’ nimbe pilipe siye naa kolopalie ‘Temba.’ nimbe we nokopa molorumu. ⸤Pulu Yemo yuni ungu nimbe panjirimu ungumu yu i sipe: Yuni Eporayamondo nimbendo: “Nuni kalko lini yamboma paa aisili molonge.” nirimu.⸥* Aku nirimu kinie Eporayamone pilipe ‘Sike temba.’ nimbe tondolo mundupe pilipelie nokopa molopalie pe yu yambo talape aisilinge anda kolepamo molorumu.
19 Yuni paa laye kolte kepe siye naa kolorumu. Yu molopili poniema pali wane anderete mele omba purumu yu anda lepa pora sipelie ambomo kinie pepalie ambolango membá tondolomo naa perimu, yunge ambo Sera ambu lerimu,* aku siku sike moloringili nakolo ⸤‘Aku sipu molopololie ambolango nambe tepo membolonje? Manda naa membolo.’ nimbe naa pilipelie,**⸥ 20-21 Pulu Yemone “Nu kango meni.” nimbe panjirimumu pilipe mindi molopalie konopu talo tepa naa pilipe ‘Paa sike temba.’ nimbe tondolo mundupe pilipe molopalie nirimumuni, ‘Pulu Yemone ungu nimbe panjirimumu paa sike manda temba.’ nimbe pilipe molopalie yuni Pulu Yemonga imbi ambolopa ola linjipe mindi molopalie yunge tondolo mundupe pilirimu ulumu olando olando purumu. 22 Yu aku sipe tondolo mundupe pilirimumunge Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nilimu molemo.’ nimbe kanorumu.*
23 ‘Pulu Yemone yu ‘ye sumbi nili te’ nimbe kanorumu.’ kanu ungumu ‘Eporayamo yunge mindi.’ ningu kanu ungumu bokuna naa tonjiringi. 24 Olio yandopa yandopa ‘piliengila.’ ningu kanu ungumu bokuna tonjiringi. Pe olio kinié pilipulie ‘Yesusi olionga Ailimu* kolorumu kinie ‘Yu lomboropa ola molopili.’ nimbelie terimu Pulu Yemo.’ nimbu pilipu ‘Yu nilimo mele kolo naa topa sike telemo temba.’ nimbu pilipu ambolopo molomolo yamboma yuni Eporayamo kanorumu mele olio aku sipe ‘yambo sumbi nilime.’ nimbe kanolemola. 25 ‘Yesusi yu olionga ulu pulu keri telemolomanga pundu tonjimbendo kolo wangopa kolonjipili.’ nimbe Pulu Yemone yu mana maniendo olio sipelie nirimumuni, pe yuni olio kanopa olionga ulu pulu kerime siye kolopa, ‘olio ‘konopu sumbi nimbe peli yamboma molemele’ nimbu kanambo.’ nimbe* Yesusi yu ‘Kelepa lomboropa ola molopili.’ nirimu.