4
Ḵumman To e Toŋ’kul Bwa mo jin Ta’da Je mo
Wakan, mmotana aman gi mii yansan mmomii mo ki momiimii ma Arumgimis mo tani aman yisa min ma dum bami ṯa’k ka luŋgu’b mo yisa. Aman dhaŋkina to shigga/ mo dhali mii gun ishuwa ’cesh mo. Dhali aman ushkina mo mmoboṯki mii ma maḵ mo walla mmolaṯ gwo ma Arumgimis e mo, hili mmoṯor gwo eya tente/ gom gwoŋ gana/ mo tani aman mina dhu is bam ki ku gi ha me’d mo gom ’twa/ ma du ma ris ’kwani ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ e jis/e ma Arumgimis mo be. Dhali isi kan waḵki/ gwom ’borgam bam kumu ’kup̱ mo tani a’di kumu ’kup̱ jasi gom uni gwansan kun ’koni mothis e mo be. E ’kup̱ miim buni yan mo tani arum gi mony’cesh yan jin luŋa uni mo tani dha’bki uni adum buni e mo uni gun daran gi gwo jin gamu is mo, mmonon uni ’peni mmop̱ar moŋkush gi gwom ’borga/ e mo jin ta monyca ma Ḵrisṯẖos mo, a’di jin nyaḵki’da nyaḵ ka Arumgimis mo be. Haali/ gwo yan jin c̱ina aman mo tani ta gwom bam ki is bam mo yisa, hili aYesus Ḵrisṯẖos jin ta Tap̱a mo, dhali gom miiny c̱iŋkina/ jin tana aman ki is bam mo gom um mo tani a’di gom gway ma Yesus mo be. Haali/ a’di ta’da Arumgimis jin o gwo mo ki: Dhalki moŋkush a’di ’twaḵki mondhurumi’d bwa mo, a’di jin kushki mo mo eya dum bana mo mmoc̱i moŋkush gi moyuḵ gi monyca ma Arumgimis e jis/e ma Ḵrisṯẖos mo be.
Hili aman tana gi ḵumman to yan e toŋ’kul bwa mo jin ta’da je mo mmoṯor gwo ki mom’bi’th yan ta gummp̱a/ gi monyca ma Arumgimis mo dhali a’di ta jim bam yisa. Aman ṯo’ckunu bwa mo ka ris ’twaŋkal kuku/ mo tani hili mmoṯẖa’th ’pena ’cesh yisa, am duŋkurkunu adu is mo tani hili mmodirkunu aman e mo ma c̱is yisa, aman ’koshkunu mo tani hili aman ’konuki dhal ’pen mo, aman dorkunu ḵal ’ko’da ’cesh mo tani hili aman yisa ’ce’dkunu sho’k mowa. 10 Isa yempa/ aman ḵalkina e buŋgwar is bam mowu ma Yesus mo, wakan ki mondiki/e ma Yesus si’da/ minu ṯor eya tente/ e buŋgwar is bam mo be. 11 Haali/ ki aman ’kona ki e mo isa yempa/ mo tani aman c̱ikunu mo mmowu mo gom gway ma Yesus mo, wakan ki mondiki/e ma Yesus mo minu ṯor mo eya tente/ mo e buŋgwar gi shuman is bam mo jin mishi wu mo be. 12 Wakan ba/ mowu miiki’da ṯu’c e am mo, hili mondiki/e e um mo be.
13 Me’d jin tana aman gi Shi/ina ’de/ gi moŋgam gwo is mo me’d a’di jin di’d e a’di jin ’kwarki gwo ki: Aha/ gamkina gwo is mo dhali wakan aha/ ṯorkina gwo mo tani, aman gara/ gama gwo is mo dhali wakan aman ṯorkina gwo mo, 14 mmomish ki a’di jin ’de’kki Tap̱a Yesus ’peni mowu mo midi ’de’k aman si’da/ mo nyaḵka Yesus mo dhali sus am nyaḵki um mo e buŋ’kus piti mo be. 15 Haali/ a’di ’baar mo gom gway bum mo, wakan me’da ’the mmopeperkina a’di e ’kwani ki nyanye/ ki nyanye/ mo tani mo jin ’boruwa ’bor bwa i is mo minu mar is ki nyanye/ gom monyca ma Arumgimis mo be.
Moŋ’ko ki Moŋgam Gwo Is mo
16 Wakan aman mina ’koki biṯ bwa ka luŋgu’b mo. Ba buŋgwar isa dhamom bam a’di shigkunu is mo, hili isi bwamana dum bam mo tani a’di jin yosu ki yos yos isa yempa/ mo be. 17 Haali/ mo jin ṯoju bwa yansan mo jin tawasha tawash jin di’d jasi ki ari mo mo tani a’di thosonki’d mo gom aman mo mondiṯ ki monyca jin midi di ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo jin molu kar ka p̱ar mo. 18 Haali/ aman ’konaki hil ’kup̱ ki to kun mishu mo, hili ’kup̱ ki to kun ’konuki mish mo. Haali/ to gun mishu mo tani ’kon eya tente/ ki laŋ laŋ mo, hili to gun ’konuki mish mo tani uni ta to gun mini ’ko ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo be.