3
Ale’d
Um mini mii dhalku/ ki ta aris ka aris mo mmota imanṯor gwo mo, iwaḵ pem, haali/ um mishin ki ana gun ṯora gwo mo tani minu dwall gwo ki miiwaḵ jin ’bitha’bi’th ki nyanye/ mo be. Haali/ ana ’baar mo tana iman’ciṯẖ mii ka ris e i’pen mo dhali waḵka cin ’deŋ kamu/ jin diki ’ciṯẖ mii e i’pen e gwo jin ona a’di mo tani a’di ta wathim ’borgaŋ gana/ mo jin mish ’kali’th buŋgwar isi ’baar mo si’da/. Waḵki/ ana dhuna toŋ ’kali’th e ’twa/ shumarum mo jin mina uni ha ana gwo e mo tani ana susa buŋgwar is buni ’baar mo be. Hili gwo goma ḵur yi’de/ mo ma si’da/, ba uni gun caaca kagahara mo tani dhali borkina ’tham kun ’bitha’bi’th mo tani uni shunu bway ki ushi cwam bum ’pen mo e mo yin jin ta bwa ma manbora ḵur mo be. Wakan ale’d a’di ta ari tom buŋgwar is mo dhali kar ’ba/ ki ca mo gom to gun caaca mo. Bwany cwa wa’di caa jin karkunu mmoshwa ka le’d ga ara kap̱any o’d mo.
Dhali ale’d a’di ta o’d mo be. Ale’d a’di ta to gi ’kwaniny’cesh jin diki ta ḵar/e ibwaman tom buŋgwar is bana mo mmonyo/ buŋgwar isi ’baar mo mmoc̱i’th ki o’d ’peni buyem pa jin dhodhuwa dho’th jin dosh ’peni o’d mo dhali jin c̱idhu ki o’d ki mo/o’d mo. Haali/ aris to gun ’kona sho’k do doŋon e ki she/ ki she/ mo tani dhali ’dii dhali to gun paarana ’cesh mo dhali to yi’de/ mo tani uni mishu non ’kup̱ mo mmo’te ’twa/ mo dhali uni nonu ’kup̱ mo mmo’te ’twa/ mo ki wathimpa en’thi/ mo be. Hili wathimpa en’thiŋ kamu/ yisa mishuwa le’d non ’kup̱ mo mmo’te ’twa/ mo ki sule/ sule/ jin bir bakal ka yempa/ gom tonthus jin ’tu’du/ mo ka aṯi’d gi mowu mo be. Ki a’di mo tani ana ’bora Tap̱a mii mo dhali Ababa mo dhali ki a’di mo tani ana jeekina ’kwani mo ana gun uḵkunu mo mmowa e ka Arumgimis mo. 10 ’Peni ’twa/ yan mo tani mom’bor mii p̱u’dki’d mo dhali monyjee mo. Iwaḵ pem, gwo yansan ḵa ba/ imidi ’taki diki di wakan mo. 11 A/yi’de/ yidhiṯẖga/ dhali jin ḵa/aḵa/ du’dun mo ’peni ’twan ’deya? 12 Cwamp̱u/ midi mish dho’th mamana seṯuuna, iwaḵ pem, walla cwalmana mura’th midi dhodha p̱u/ ’taa? Wakan si’da/ yi’dem ’bala’thga/ mol war ki yi’de/ jin yidhiṯẖi’d mo be.
Moyuḵ ’Peni Momis mo
13 Kaja a’di iyuḵayuḵ mo dhali mish gwo ’ban mo ibwam um mo? Ki miim ’borgam piti mo tani dhalki a’di ṯor a’di ki miim piti jin kara a’di is ki gwa’d mo ki moyuḵ mo. 14 Hili waḵki/ um ḵa/ ma du ki ḵa/ mo mmoshi/ bwa mo dhali ta ham ’kus mo mmo’tula dum bum nycine/ mo tani dhalku/ ki dhu ’ba/ ki ca mo dhali mmota aṯor mo gom gwoŋ gana/ mo. 15 Moyuḵ yansan diki waki jin yayi’d ka ’cesh ’peni momis mo hili a’di ta jany ’cesh mo, dar gi to gi shi/in mo, ta ji ma rum thus kun nyo/on mo be. 16 Haali/ ki mo gi shinu bwa mo dhali mmota ham ’kus mo mmo’tula du mo ’kon mo tani a’di mina mo jin duŋkuru mii mo dhali mo jin boṯu ki miim bulga/ ’baar mo ’ko mo be. 17 Hili moyuḵ ’peni momis mo tani ta jin ṯwa/a/ jin dheleli’d mo, yan’ko’d mmota gi moŋḵu’th is mo dhali mmo’thup̱ e mo dhali mmoḵa’d bwa mo dhali mmo’tu’d ki momiimii mo dhali ki maman gana/ mo dhali mmodar gi mii ma gwar ’de/ mo walla mmodar ki washila/ mo be. 18 Dhali maman gi mo ma ḵar/e mo tani a’di sinu ki moŋḵu’th is mo ki uni gwansan kun dhukina dhu ki moŋḵu’th is mo be.