13
To/e kun ’Koni Su/ mo
Dhali aha/ p̱arkina to/e e mo jin cuki’d ’peni ḵumma/ yi’de/ mo jin ’kana ce ’kup̱i ’kume’d mo dhali ta gi ’kup̱i pesu/ mo dhali hi’th toŋ’kup̱ ma maliḵ kun ’koni ’kume’d kun ’tamkunuwa p̱o/ cem piti mo dhali gway jin ta gi ’pemen jin walu gwo sor mo karkunu mo ap̱o/ ’kup̱ piti mo. Dhali to/e c̱aan jin p̱arkika/ e mo tani a’di wana e ka kwa mo, dhali sho’k piti wana e ki jin tombwaasho mo jin waka mann mo, dhali ’twam piti waki ’twa/ ma dhop̱ mo. Dhali e a’di mo tani tasha/ c̱iki mom’bi’th ki a’di mo dhali aḵursim piti mo dhali adhan moshirr mo be. ’Kup̱ pitiŋ kamu/ ’de/ wana e ki ’kup̱ jin ta’da wambor mo jin ta jama/ mo, hili ’kup̱ piti jin ta’da wambor jin ta jama/ mo tani wac̱kunu mo dhali aris ’kwani gi mony’ceshi ’baar mo baṯẖki dhan to/e yan isho’k mo mmomer mo. ’Kwaniny’cesh luŋki tasha/ mo haali/ a’di c̱iki moshirr piti e to/e mo dhali uni luŋki to/e mo mmo/o gwo mo ki: Kaja a’di iwaki /Eeyyee, /e jin ta to/e mo, dhali aja a’di imidi mish asa p̱o/ a’di mo?
Dhali to/e a’di c̱ikunu ’twa/ mo mmobah dhan gwo jin eḵa/ eḵ mo dhali gwo jin waluwa sor mo, dhali a’di dhalkunu bway mo mmop̱i moshirr piti ka ppe ’kup̱i issu/ i’ce’dka su/ mo. A’di ḵa’dki ’twam piti mo mmobah gwo sora p̱owa Arumgimis mo dhali mmowal gwo sor mo gom gway piti mo dhali gom monyc̱a’b piti mo, a’di jin ta uni gwansan kun ’kokin e momis mo. A’di si’da/ dhalkunu bway mo mmomii mo/as ap̱o/ uni kun dhunu ki she/ ki dhelel dhelel mo dhali p̱i uni e mo. Dhali moshirr c̱ikunu a’di ap̱o/ ’kwani kun ’kon ma waḵ e ki she/ ki she/ mo dhali ap̱o/ ’kwani mo dhali ’kwani kun wal ’twa/ ki she/ ki she/ mo dhali kal gi ’kwaniny’cesh mo, dhali aris uni gun ’koni mony’cesh yan mo tani uni mini luŋ a’di mo, aris uni ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo kun ’konuki ’kwar gway buni nṯwa/a/ ki mony’cesh yansan ’konuki ḵa’b mo eya warka/ gi mondiki/e gi Ari Ḵa’bal jin ’koshkunu mo. Waḵki/ a’diyin jin ta’d gi gu’ban’ce mo mmociḵ gwo mo tani dhalki a’di ciḵ gwo mo:
10 Waḵki/ jan ṯal ’deŋ kamu/ minu bu’th mmota c̱iŋkina/ mo tani e mo jin budhu a’di mo mmota c̱iŋkina/ mo tani a’di iyakina a’di nycine/ mo be.
Waḵki/ jan ṯal ’deŋ kamu/ ’koshki’da ’kosh ki gandala turga/ mo tani ki gandala turga/ mo tani a’di iminu mii ’kosh ki a’di mo be.
Hili ayuḵ jin yuḵu mmo’dim ’kup̱ a’dihe/ mo dhali moŋgam gwo is mo jin ta ji gi uni gun dhunu ki she/ ki dhelel dhelel mo.
11 Dhali yan’ko’d aha/ p̱arkina to/eŋ kamu/ e mo, a’di jin cuki mis mo ’peni mony’cesh mo. A’di ta’d gi ce isu/ mo jin wana e ki ji ari ḵa’bal mo dhali a’di oki gwo me’d tasha/ mo. 12 A’di p̱iki mii gi moshirri ’baar mo jin ta jin to/en ṯwa/a/ mo e buŋ’kus piti mo, dhali a’di ki ṯu’c mony’cesh mo dhali ’kwani kun ’koni a’di mo mmoluŋ to/e jin ṯwa/a/ mo, a’di jin takina ’kup̱a wambor gom jama/ jin wac̱kunu a’di mo. 13 A’di miiki dhan jamas mii mo, isi kani a’di uḵki o’d mo mmothulu/ ka ’cesh ’peni momis mo ap̱o/ mony’cesh mo e bwambori jis/eŋ ’kwani mo be. 14 Dhali ki dhan jamas mii jin dhalkunu a’di bway mo mmomii mo e buŋ’kus to/e yansan mo tani a’di he’kki ’kwani gwansan e mo, uni kun ’kokin ap̱o/ mony’cesh mo. A’di ki us uni is ki mii mo mmo/uḵ jamas gi to/e mo, a’di jin takina ’kup̱a wambor ki gandala turga/ mo jin ’koshki a’di mo dhali a’di di’d ki e mo naskina/. 15 Dhali a’di dhalkunu bway mo mmoc̱i shi/ir ki jamas gi to/e jin uḵu mo, wakan ki jamas to/e jin uḵu mo midi ’taki mish isi ’twa/ wali, dhali mmoraḵ uni gwansan kun ’koki luŋ jamas to/e jin uḵu mo ki uni minu ’kosh mo be. 16 A’di si’da/ raḵki’da ris ’kwani ’baar mo ’peni uni gun gwa’dan mo dhali uni kun cakin mo, ’peni uni gun ta pa ki pa mo dhali uni kun hatha’ko’d ki ha’th mo, ’peni uni kun ’kon ki ’kus mo dhali uni gun yolu mo ki yol c̱iŋkina/ mo, mmo’kwar jamas buni e me’da bim poros mo walla e buyem buni mo, 17 wakan ki wathin ṯal ’deŋ kamu/ midi mol yol mo walla yol to mo isi ciki/ a’di midi mii ta gi jamas mo, a’di jin ta gway gi to/e mo walla mondeŋ gi gway piti e mo be. 18 Mii yansan a’di ’theḵu gwo mo gom moyuḵ mo. Dhali dhalki a’di jin mishi gwo ’ban mo tani nyiṯẖ mondeŋ gi gway gi to/e yan mo haali/ a’di ta mondeŋ gi gway gi wathi/ en’thi/ mo. Mondeŋ piti ta’da iss* ’kwanimpa i/iss ’de/ i’ce’dki iss ’kwanimpa i’kume’d i’ce’dki issi kwara i’ce’dka pe’de/ ap̱o/ mo.
* 13:18 suṯṯumiyya wa siṯṯa wa siṯṯiin