22
Dhali yan’ko’d a’di ṯorki aha/ yi’de/ jin guski’d mo jin ta yi’de/ jin di ki e mo, jin kushakush jin mii’d ki wa’c wa’c mo, mmoyayaa ŋwac̱a/ mo ’pena ḵursi ma Arumgimis mo dhali Ari Ḵa’bal mo, ki tur mo isi bwaman bway tur gi ’peŋkuman bampa/ mo. Dhali si’da/ e ’ban kuku/ mo gi yi’de/ jin guski’d mo tani cwa gi mondiki/e mo nyaḵki maman pitiŋ gana/ kun ’kona e i’kume’d i’ce’dka su/ mo gwono’dki maman piti mo ka ppe ki she/ ki she/ mo. Dhali ’cemen gi cwa a’di karkunu mo mmowac̱a ris kal gi ’kwaniny’cesh mo. Moŋkamu/ midi di yisa jin min ma manjeeya jee idi mo, hili jasa ḵursi ma maliḵ ma Arumgimis mo dhali ji gi Ari Ḵa’bal mo a’di midi di nycine/ mo, dhali c̱iŋkinam piti mo uni imini luŋ a’di mo. Dhali uni mini p̱ar jis/em piti e mo dhali gway piti midi c̱a’ba p̱o/ buyem buni mo. Dhali mon’thiny midi di yisa. Uni mini mii ta gi moŋkush ma lamba/ mo yisa walla atente/ mo yisa haali/ Tap̱a Arumgimis a’di midi ta moŋkush buni mo, dhali uni mini nyaḵ tap̱a ta ki a’di ki sule/ mo dhali ki sule/ mo be.
Yesus Midi P̱u’du/ ki ’Dishe/ mo
Dhali a’di ki o aha/ gwo mo ki: Gwo gwansan uni ta ku isiŋ gana/ mo dhali kuŋ gana/ mo. Dhali Tap̱a, jin ta’da Arumgimis mo gom shi/in gi imanc̱i gwo mo tani a’di hashki’da man’doyu gwom piti mo mmoṯor c̱iŋkinam piti to mo kun mini bu’th mo ki ’dishe/ mo. Dhali hili mo mo ma, aha/ mina p̱u’dku/ ki ’dishe/ mo.
Mom’bor mii gom a’di jin dhuki gwo kun onu is eya warka/ yansan mo.
Aha/ jin tana Yohaan mo tani aha/ tana a’di jin ciḵki to gwansan mo dhali p̱ar to gwansan e mo be. Dhali ki aha/ ciḵkina uni mo dhali p̱ar uni e mo tani aha/ biṯkina ’cesh mo mmoluŋ e sho’k ma man’doyu gwo mo, a’di jin ṯorki aha/ to gwansan mo. Hili a’di ki o aha/ gwo mo ki: /E mini diki mii mii kan mo. Aha/ tana garr jin nyaḵki’da ṯu’c mii nyaḵki /e mo dhali awaḵ pini mo uni kun ta imanc̱i gwo mo, dhali nyaḵki uni gwansan kun dhuki gwo kun ’kwarkunu mo eya warka/ yansan mo. Luŋi /e Arumgimis mo.
10 Dhali a’di ki o aha/ gwo mo ki: Dhalku/ gwo ki ’dap̱ ’twa/ ka ’diŋkila/ mo, gwo yansan jin onu is eya warka/ yansan mo, haali/ mo ’disha’dish mo be. 11 Dhalki a’dinthus yin di’d naskina/ mo mmomii tonthus mo dhali dhalki a’di jin mii mii kun nyo/anyo/ mo di’d naskina/ mo mmomii mii kun nyo/anyo/ mo, dhali uni kun mii miiŋḵar/e mo tani dhalki uni ’kon naskina/ mo mmomii miiŋḵar/e mo dhali uni kun tana gayiin mo tani dhalki uni ’kon naskina/ mo mmomii mii ma gayiin mo.
12 Hili mo mo ma, aha/ mina p̱u’dku/ ki ’dishe/ mo, mmoḵalku/ tom pem mme’d mo, mmoraḵa ris ’kwani ’baar mo to mbway mo ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo me’d mii jin miikina uni mo. 13 Aha/ tana ja Muŋ’kup̱ mo dhali jiŋ ’Ko’d mo, aha/ cila mo jin ṯwa/a/ mo dhali mo jiŋ ’ko’d mo, dhali aha/ cilkina mo jin ṯelkunu ’pen mo dhali mo jin di ’kup̱ mo.
14 Mom’bor mii gom uni gwansan kun wuski burrinyen tur buni mo dhali kun mii gwoŋḵan piti mo, ki uni mini ta gi moshirr mo gom cwa gi mondiki/e mo, dhali ki uni mini ’taki cic̱ ’peŋkuman bampa/ ki ’twaŋkal ma goŋ mo be. 15 Apije/ mo tani arisa ’ka ’kokin mo dhali uni kun mii mii ma rum mo dhali uni gun ha’k ’pen c̱eŋ gwas mo dhali iman’kosha mee mo dhali imanluŋ tomp̱inycon mo dhali aris ’kwani ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo, uni kun enina en thus mo dhali boṯki mii gi imanc̱i gwonthus mo.
16 Aha/ jin tana Yesus hashkina man’doyu gwom pem e /e mo ki gwo yansan jin onu mo goma risa ḵaniisa mo. Aha/ tana birman mo dhali emen ma Dawuu’d mo, jin ta’da cul gi mon’thamo/ mo jin ’twaḵki mo mo.
17 Shi/in dhali Nyaranyaŋa’b o gwo mo ki: Iiyu/ mo. Dhali dhalki a’di jin ciḵ a’di mo o gwo mo ki: Iiyu/ mo. Dhali dhalki a’di jin budha yi’de/ gom miiŋḵar/e mo yayi’d mo. Dhali dhalki a’di jin ona bwa ki bu’th yi’de/ gi mondiki/e ki dar gi moyol mo tani iyayi’d si’da/ mo.
18 Aha/ rumkina aris ’kwani ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ ki gwo mo uni kun ciḵki gwo gwansan jin onu is eya warka/ yansan mo. Dhali waḵki/ jan ṯal ’deŋ kamu/ midi mar uni is mo tani Arumgimis si’da/ midi mar a’di mo/isa nyor is mo jin midi wo’c a’di is she/ mo, uni kun ṯorkunu mo eya warka/ yansan mo. 19 Dhali waḵki/ jan ṯal ’deŋ kamu/ midi bu’th gwo ’pena warka/ yansan jin onu gwo is mo tani Arumgimis si’da/ midi bu’th miim piti jin pwaḵkina a’di cwa gi mondiki/e mo dhali e ’peŋkuman bampa/ jin ḵogu mo, uni kun ṯorkunu eya warka/ yansan mo.
20 A’di jin ṯeki gwo gwansan mo mmo/o mo tani o gwo mo ki: Ka jiŋ gana/ aha/ mina p̱u’dku/ ki ’dishe/ mo be. Amen. Yayu/ ma, Tap̱a Yesus mo.
21 A’the gi Tap̱a Yesus midi di e uni kun dhunu ki she/ ki dhelel dheleli ’baar mo. Amen.